Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần I. Mở đầu

Phần I. Mở đầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực

tiễn phát triển chăn ni nói chung và

chăn ni lợn thịt nói riêng.

Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn

thịt trên địa bàn xã Ngọc Liên, huyện Cẩm

Đánh giá thực trạng chăn nuôi

Giàng, tỉnh Hải Dương.

lợn thịt trên địa bàn xã Ngọc

Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương, từ đó đề xuất một

số giải pháp nhằm phát triển

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát

chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn

triển chăn nuôi lợn thịt tại xã Ngọc Liên,

xã trong thời gian tới.

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu

nhằm phát triển chăn lợn thịt trên địa

bàn xã trong thời gian tới.1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu

là các vấn đề về phát

triển chăn nuôi lợn thịt

ở xã Ngọc Liên, huyện

Cẩm Giàng, tỉnh Hải

Dương.

Đối tượng khảo sát bao

gồm: Hộ chăn nuôi lợn

thịt, cán bộ địa phương,

các tổ chức kinh tế xã

hội có liên quan.Phạm vi nghiên cứu

Nội dung: Tập trung nghiên

cứu các vấn đề về phát

triển chăn nuôi lợn thịt.

Không gian: Đề tài nghiên

cứu trên địa bàn xã Ngọc

Liên, huyện Cẩm Giàng,

tỉnh Hải Dương.

Thời gian: Thời gian tiến

hành nghiên cứu từ tháng

6/2017 đến tháng 12/2017PHẦN II – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Cơ sở lý luận Một số khái niêm cơ bản

(phát triển, phát triển chăn

ni lợn thịt).

 Đặc điểm, vai trò và nội dung

của phát triển chăn nuôi lợn

thịt.

 Các yếu tố ảnh hưởng đến

phát triển chăn nuôi lợn thịt.Cơ sở thực tiễn Tình hình chăn ni lợn ở

Việt Nam.

 Bài học kinh nghiệm.

 Một số cơng trình nghiên

cứu có liên quan.PHẦN III – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

Phân bố và sử dụng

đất đaiVị trí địa lýĐiều

kiện tự

nhiênĐịa hình,

thổ nhưỡngKinh tếThời tiết, khí

hậu, thủy

vănĐiều kiện

kinh tế - xã hộiCơ sở vật chất,

kĩ thuậtDân số và

lao độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần I. Mở đầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×