Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yếu tố về giống

Yếu tố về giống

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHƯƠNG PHÁP SWOT

Bảng 4.16: Phân tích SWOT trong sản xuất chè của đội 2, đội 5 và đội 7 tại xí nghiệp chè Tân

Phú.

ĐIỂM MẠNH (S)

ĐIỂM YẾU (W)

-Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây

chè phát triển

Người dân có kinh nghiệm trong sản

xuất.

Thị trường tiêu thụ ổn định.

Các hộ được ứng vốn đầu tư trước.-CƠ HỘI (O)

-Nhiều giống chè mới cho năng suất và

chất lượng cao.

Thị trường tiêu thụ được mở rộng do

quá trình hợp tác quốc tế mang lại.

Người dân nắm bắt được các khoa học

kỹ thuật.

Có sự quan tâm của nhà nước và chính

quyền địa phương.Cơ sở hạ tầng giao thơng và hệ thống thủy

lợi còn khó khăn.

Sản xuất chè còn mang tính thời vụ.

Diện tích các đồi chè nguyên liệu phân tán

chưa tập trung.

Các đồi chè lâu năm sử dụng các giống

chè hạt chưa đem lại năng suất cao.

THÁCH THỨC (T)-KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THƠNu cầu về chất lượng và độ an tồn của

sản phẩm ngày càng cao.

Dư lượng thuốc BVTV có trong sản phẩm

chè.

Sự cạnh tranh về sản phẩm với các nước.

Ô nhiễm thuốc BVTV trong sản xuất chè.4.3 Giải pháp nhằm nâng cao HQKT trong sản xuất chè nguyên liệu của đội 2, đội

5 và

đội 7 tại xí nghiệp chè Tân Phú

- Quy hoạch lại vùng chè nguyên liệu- Về thời tiết khí hậu: thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết có

kế hoạch cho thu hoạch chè phù hợp.

- Về kỹ thuật: Áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Về giống chè: Trồng mới những đồi chè già cỗi bằng những giống

chè mới cho năng suất cao như: PH1, PH8,...

- Về lao động: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đổi công trong sản xuất.

- Về tổ chức sản xuất: Tăng cường mối liên kết giữa hộ và xí nghiệp.

- Về chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ và đẩy mạnh đầu tư về đầu vào trong sản xuất.

- Về thị trường và giá bán: Đảm bảo đầu ra và đảm bảo giá bán cho hộ.

- Về khuyến nơng: Nâng cao vai trò khuyến nơng viên, thường xun

tổ chức những buổi tập huấn.

- Về cơ sở hạ tầng: Xây dựng hệ thuống thủy lợi và hệ thống giao thơng.

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NƠNG THƠNPHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Về lý luận: Tìm hiểu được những cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá hiệu

quả kinh tế trong sản xuất chè nguyên liệu.

Nghiên cứu thực tế các đội sản xuất chè tại xí nghiệp chè Tân Phú cho thấy:

HQKT của các đội sản xuất chè nguyên liệu là khác nhau, trong 3 đội thì giá trị

sản xuất của các hộ đội 7 là cao nhất là 53,37trđ/ha, tiếp đó là đội 2 là

KẾT

40,92trđ/ha và 38,18trđ/ha là đội 5.

LUẬN

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới kết quả và HQKT trong sản xuất chè nguyên

liệu như: Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên: yếu tố về thời tiết khí hậu, yếu tố về

đất đai; Nhóm yếu tố về điều kiện kinh tế xã hội: yếu tố về quy mô, lao động,

vốn, khuyến nơng, chính sách; Yếu tố về giống.

Một số giải pháp như: quy hoạch lại diện tích của các đội sản xuất, hỗ trợ vốn, hỗ trợ

đầu vào trong sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật. Tăng cường sử dụng các tiến bộ kỹ thuật và

các tiêu chuẩn mới vào sản xuất. Đẩy mạnh mối liên kết giữa hộ nông dân với xí

nghiệp, mối liên kết giữa hộ nơng dân với hộ nơng dân trong việc đổi cơng. Nâng cao

vai trò của khuyến nông. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống tưới tiêu

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN5.2 Kiến nghị--ĐỐI VỚI XÍ NGHIỆP

ĐỐI

XÍ NGHIỆP

- Có các hỗVỚI

trợ đầu vào khi kí hợp

ĐỐI VỚI HỘ

Có các hỗ trợ đầu vào khi kí hợp

ĐỐI

VỚI HỘ

- Tăng cường mối

đồng.

liên kết giữa hộ

- Tăng cường mối liên kết giữa hộ

đồng.

- Quy hoạch lại diện tích của các đội

nơng dân với hộ nơng dân, hộ nơng

Quy hoạch lại diện tích của các đội

nông dân với hộ nông dân, hộ nông

cho phù hợp với khoảng cách từ hộ

dân với xí nghiệp chè Tân Phú đem

cho phù hợp với khoảng cách từ hộ

dân với xí nghiệp chè Tân Phú đem

tới đồi chè.

lại hiệu quả kinh tế cao.

tới

đồi

chè.

lại

hiệu quả kinh tế cao.

- Có các chính sách giao đồi chè lâu - Phát

triển phong trào đổi cơng trong

Có các chính sách giao đồi chè lâu - Phát triển phong trào đổi công trong

dài cho hộ yên tâm đầu tư sản xuất.

sản xuất.

dài

cho

hộ

yên

tâm

đầusản

xuất.

sản

xuất.

- Trồng mới các đồi chè già cỗi thay - Thực

hiện đúng theo tiêu chuẩn SAM

Trồng mới các đồi chè già cỗi thay - Thực hiện đúng theo tiêu chuẩn SAM

bằng những giống chè cho năng suất

mà xí nghiệp triển khai để sản phẩm

bằng những giống chè cho năng suất

mà xí nghiệp triển khai để sản phẩm

và chất lượng cao.

có năng suất và chất lượng cao.

và chất lượng cao.

có năng suất và chất lượng cao.KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố về giống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×