Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHẦN III: ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU12CHỌN ĐIỂM VÀ

MẪU NGHIÊN CỨUTHU THẬP THÔNG

TIN- Chọn điểm nghiên cứu: Đội 2, đội 5 và đội 7 thuộc 11 đội sản

- Chọn điểm nghiên cứu: Đội 2, đội 5 và đội 7 thuộc 11 đội sản

xuất của xí nghiệp chè Tân Phú.

của xí nghiệp chè Tân Phú.

- xuất

Chọn mẫu điều tra: Tất cả các hộ (126 hộ) thuộc đội 2, đội 5

- Chọn mẫu điều tra: Tất cả các hộ (126 hộ) thuộc đội 2, đội 5

và đội 7; 30 hộ không liên kết với xí nghiệp.

và đội 7; 30 hộ khơng liên kết với xí nghiệp.

- Phân

tổ: Theo đội 2, đội 5 và đội 7; theo quy mô; theo hộ liên

- Phân tổ: Theo đội 2, đội 5 và đội 7; theo quy mô; theo hộ liên

kết và hộ không liên kết.

kết và hộ không liên kết.

- Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu tổng quan về địa bàn nghiên

- Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu tổng quan về địa bàn nghiên

cứu từ năm 2014 – 2016 của xí nghiệp; số liệu thống kê từ tổng

cứu từ năm 2014 – 2016 của xí nghiệp; số liệu thống kê từ tổng

cục thống kê, hiệp hội chè Việt Nam; các tạp chí NN&PTNN,

cục thống kê, hiệp hội chè Việt Nam; các tạp chí NN&PTNN,

internet; khóa luận tốt nghiệp từ các khóa trước.

internet; khóa luận tốt nghiệp từ các khóa trước.

-Điều tra các hộ (126 hộ thuộc đội 2, đội 5, đội 7) và 30 hộ

Điều tra các hộ (126 hộ thuộc đội 2, đội 5, đội 7) và 30 hộ

không liên kết.

không liên kết.

- Phỏng

vấn trực tiếp cán bộ.

- Phỏng vấn trực tiếp cán bộ.

- Quan sát thực tế

- Quan sát thực tế

-KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU345XỬ LÝ

SỐ LIỆUCÁC PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH SỐ LIỆUHỆ THỐNG

CÁC CHỈ TIÊU

NGHIÊN CỨU-Từ số liệu điều tra, tổng hợp, đối chiếu phát hiện sai sót và

chỉnh sửa.

Xử lý bằng phần mền excel.Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp thống kê so sánh;

Phương pháp SWOT.-Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất và hiệu quả kinh

tế sản xuất chè nguyên liệu.

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất.KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNPHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1Thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất chè nguyên liệu của

xí nghiệp chè Tân Phú2Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế trong sản xuất chè nguyên liệu

của đội 2, đội 5 và đội 7 của xí nghiệp chè Tân Phú3Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất chè

nguyên liệu của đội 2, đội 5 và đội 7 của xí nghiệp chè Tân

Phú.KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN4.1 Thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất chè nguyên liệu của xí nghiệp chè Tân

Phú

Bảng 4.1: Năng suất và sản lượng chè nguyên liệu của xí

nghiệp chè Tân Phú giai đoạn 2014 - 2016

So sánh (%)NămNămNăm20142015201615/1416/15BQ       Chè hạtTạ/ha13813114094,93Chè PH1Tạ/ha193194202100,52 104,12 102,31Chè LDP1 Tạ/ha113117122103,54 104,27 103,91   Chỉ tiêu

Năng suấtSản lượngĐVT  106,87 100,72  Loại BTấn 2.331,279 2.269,191 2.710,071 97,34119,43 107,82Loại CTấn 3.951,925 3.638,630 2.471,703 92,0767,93Đồ thị 4.1: Cơ cấu về diện tích ba giống chè

của xí nghiệp năm

2017 Phòng nơng nghiệp xí nghiệp chè Tân

(Nguồn:

Phú, 2017)

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN79,08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×