Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số thành tựu nổi bật của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Một số thành tựu nổi bật của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ tại các Nghị quyết 06-NQ/TW và Nghị

quyết 38/NQ-CP, NHNN đã mở rộng tiến trình tự do hóa dịch vụ tài chính, ngân hàng

thông qua việc tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở ra

cơ hội mới về phát triển kinh tế - xã hội. Tính tới nay, đã có 13 FTA được ký kết, trong đó

hàm chứa nội dung về tự do hóa dịch vụ tài chính, ngân hàng, cụ thể bao gồm: CPTPP, các

FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (gồm AFTA, 6 FTA giữa ASEAN với các

đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hồng Kông); 5 FTA

ký kết với tư cách là một bên độc lập (Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á Âu, Cuba). Ngồi ra, còn có FTA đang trong q trình rà sốt pháp lý FTA với EU để ký

kết chính thức. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán để kết thúc sớm các Hiệp định

khác gồm RCEP, Việt Nam - EFTA, ATISA…

Song song với việc tạo liên kết đa phương, song phương thông qua các diễn đàn

khu vực, quốc tế và các đối tác FTA, NHNN tiếp tục thực hiện tốt vai trò là đại diện của

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tài chính quốc tế thơng qua

việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức IMF/WB/ADB/AIIB và tham

gia tích cực vào hoạt động của 2 ngân hàng quốc tế IIB, IBEC.

NHNN đã phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế tiến hành công tác truyền

thông về các chủ trương, chính sách mà Chính phủ Việt Nam kiên trì thực hiện với mục

tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, NHNN cũng phối hợp chặt

chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát

triển của các tổ chức quốc tế như Chiến lược đối tác quốc gia ADB tại Việt Nam 20162020, Chiến lược phát triển ADB đến năm 2030, Báo cáo Khung đối tác Quốc gia với

Việt Nam 2017-2022 của WB, Báo cáo Việt Nam 2035 của WB...

NHNN đã tham mưu cho Chính phủ đàm phán thành cơng tiếp nhận được tồn

bộ số vốn ưu đãi IDA (ODA) mà WB dành cho Việt Nam trước khi tốt nghiệp IDA (từ

ngày 01/7/2017) cho 10 chương trình, dự án trị giá khoảng 1.435 triệu USD, trong đó

số vốn IDA ưu đãi là 1.149 triệu USD và đàm phán thành công 3 dự án vay vốn giá rẻ

(ADF) của ADB trị giá 356 triệu USD vốn ADF nhằm giúp Việt Nam đủ điều kiện thu

hút được 950 triệu vốn ADF trong 2 năm 2017 - 2018 trước khi tốt nghiệp vốn ADF

vào 01/01/2019. Các nguồn vốn thu hút từ các tổ chức quốc tế này sẽ là nguồn lực quan

15trọng hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao

đời sống của người dân Việt Nam. Hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt

Nam và các nước ASEAN, ASEAN+3, APEC thông qua các hoạt động/sáng kiến hợp

tác tài chính, ngân hàng trong khn khổ tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và

Thống đốc NHTW ASEAN, ASEAN+3, APEC; phối hợp chặt chẽ và xem xét, phê

duyệt các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu

NHTW các nước Đông Nam Á (SEACEN)...

NHNN tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về hội nhập quốc tế của Bộ Chính trị đề

ra tại Nghị quyết số 22-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW tích cực phối hợp với các

đơn vị liên quan đàm phán, ký kết hoặc hoàn thiện thủ tục phê chuẩn và triển khai các

Hiệp định thương mại tự do trong lĩnh vực ngân hàng như: Đàm phán, ký kết hoặc hoàn

thiện thủ tục phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định

Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt

Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại

tự do châu Âu (EFTA), Hiệp định RCEP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Israel (VIFTA), Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)...16TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình hoạt động kinh doanh ngân hàng trường đại học Ngân hàng TPHCM

file:///E:/Tải%20về/2_Co_so_ly_luan_ve_hoi_nhap_quoc_te_trong_ngan_hang.pdf

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?

centerWidth=80%25&dDocName=SBV329583&leftWidth=20%25&rightWidth=0%

25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrlstate=7wj33mulw_9&_afrLoop=3801872146873406#%40%3F_afrLoop

%3D3801872146873406%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName

%3DSBV329583%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth

%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state

%3D8fp94a01y_125

http://voer.edu.vn/m/cac-nhanto-anh-huong-den-chat-luong-tin-dung/e1b38a7c

http://trangtintonghop.edu.vn/giao-duc/anh-huong-cua-moi-truong-kinh-te-chinhtri-den-chat-luong-tin-dung-trung-va-dai-han.html

https://toc.123doc.org/document/2622365-cac-chien-luoc-kinh-doanh-chu-yeu-cuanhtm.htm17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số thành tựu nổi bật của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×