Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tín dụng chứng từ hàng nhập:

Tín dụng chứng từ hàng nhập:

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Đơn xin mở LC.

Hợp đồng ngoại thương.

Giấy phép đăng ký hành nghề kinh doanh.Với LC trả chậm, ngoài những tài liệu trên cần có thêm:

-Phương án tiêu thụ hàng đề thanh toán tiền hàng nhập khẩu.

Đơn xin bảo lãnh và cam kết trả nợ.Đơn xin mở LC là cơ sở pháp lý ràng buộc mối quan hệ và cũng là cơ sở cho việc giải

quyết tranh chấp giữa người xin mở LC và ngân hàng mở LC, trong đó thể hiện hết nội

dung liên quan đến việc thanh toán hàng hóa theo tín dụng chứng từ mà nhà nhập khẩu đề

nghị ngân hàng phát hành thực hiện, đồng thời cũng thể hiện cam kết thanh toán cho

ngân hàng pháp hành trong trường hợp bộ chứng từ xuất trình phù hợp.

Đơn xin mở LC chính là yếu tố quyết định nội dung của LC và thường có những nội

dung chủ yếu sau đây:

Loại LC.

Tên, địa chỉ Ngân hàng thông báo.

Tên, địa chỉ NH mở LC.

Thời gian và địa điểm hết hiệu lực của LC.

Tên, địa chỉ người xin mở LC.

Tên, địa chỉ người thụ hưởng.

Trị giá LC.

Điều kiện về bộ chứng từ phải xuất trình để thanh tốn.

Mơ tả hàng hóa.

Điều kiện về hàng hóa: bao bì, đóng gói…

Phương thức vận chuyển.

Thời gian giao hàng.

Thời gian xuất trình bộ chứng từ.

Điều kiện về phí phát sinh.

Chỉ thị cho NH về việc thanh tốn lơ hàng và việc gửi bộ chứng từ thanh toán.

Mức ký quỹ đề nghị.

Chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng.

(2) Thực hiện ký quỹ và thu phí phát hành LC

-Sau khi kiểm tra hồ sơ xin mở LC, NH sẽ quyết định mở hay không mở hoặc là mở có

điều kiện hay khơng có điều kiện ký quỹ mở LC.

Mức ký quỹ thường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: loại hình doanh nghiệp, số vốn, quan

hệ giữa đơn vị với khách hàng, uy tín của khách hàng qua các lần giao dịch trước, loại

LC…

27Đơn vị xin mở LC có thể dùng tiền trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của mình để ký quỹ.

Trường hợp khơng có hoặc khơng đủ, sẽ có thể thực hiện ký quỹ bằng cách xin mua hoặc

xin vay số ngoại tệ cần có để ký quỹ mở LC.

(3) Phát hành LCSau khi tiếp nhận đơn xin mở LC, ngân hàng pháp hành sẽ thẩm định hồ sơ, nếu chấp

nhận họ sẽ soạn thảo và phát hành LC.

Khi tiến hành mở LC, NH phải căn cứ nội dung đơn xin mở LC, kết hợp với hợp đồng

ngoại thương đã ký kết, để LC được mở không vi phạm điều khoản hợp đồng. Đồng thời

các điều khoản, điều kiện của LC phải đầy đủ, rõ ràng để tránh bất lợi, chậm trễ hay này

sinh các chi phí tu chỉnh khơng cần thiết.

LC có thể được lập bằng điện thơng qua mạng SWIFT( sử dụng mẫu điện MT 700, MT

701). Nếu bằng TELEX phải sử dụng mã riêng. Nếu bằng thư, sử dụng toàn văn nội dung

mẫu điện MT 700, MT 701 kèm theo thư. LC phát hành bằng TELEX và bằng thư phải

có dẫn chiếu UCP 600.

Ngân hàng pháp hành bị ràng buộc khơng thể hủy ngang đối với việc thanh tốn từ thời

điểm ngân hàng phát hành LC ( Theo mục b, Điều 7, UCP 600).

(4) Tu chỉnh hoặc hủy LCTrong q trình thực hiện hợp đồng ngoại thương, có thể này sinh những thay đổi so với

những thỏa thuận ban đầu dẫn tới những thỏa thuận điều chỉnh hợp đồng giữa hai bên. Từ

đó phát sinh nhu cầu tu chỉnh nội dung LC đã mở. Cả nhà XK và nhà NK đều có quyền

yêu cầu tu chỉnh LC. Với LC không hủy ngang, việc tu chỉnh chỉ được tiến hành trên cơ

sở có sự thỏa thuận của tất cả các bên XK, NK, NH thanh toán. Với LC xác nhận thì còn

phải có thêm sự chấp thuận của NH xác nhận nữa.

Người thụ hưởng có thể chấp nhận hoặc từ chối một hoặc một vài bản tu chỉnh. Tuy

nhiên trong một bản tu chỉnh, người thụ hưởng không được phép chấp nhận một phần

bản tu chỉnh. Người thụ hưởng buộc phải chấp nhận tất cả hoặc từ chối tất cả các điều

khoản trong cùng bản tu chỉnh.

Những nội dung tu chỉnh sau khi thông báo cho NH thông báo (bằng SWIFT hoặc bằng

TELEX) sẽ trở thành một bộ phận của LC, có đầy đủ giá trị pháp lý và có tác dụng hủy

bỏ những nội dung liên quan đến nó.

Khi NH thông báo yêu cầu hủy LC, NH phát hành phải thông báo ngay cho người mở LC

và yêu cầu trả lời bằng văn bản. Trường hợp người mở LC u cầu hủy LC, thì NH pháp

28hành thơng báo ngay cho NH thông báo và sẽ báo lại cho khách hàng khi nhận được trả

lời từ NH thông báo.

NH sẽ không chấp nhận hủy LC trong trường hợp:

-Khách hàng đã nhận hàng thơng qua bảo lãnh nhận hàng của NH.

-Có tranh chấp thương mại, mặc dù hai bên mua bán thỏa thuận, nhưng chưa được sự

chấp thuận hủy LC của các NH liên quan.

(5) Nhận, kiểm tra và xử lý bộ chứng từa) Tiếp nhận điện đòi tiền.

Đối với LC cho phép đòi tiền bằng điện, sau khi nhà XK gửi bộ chứng từ đi, đồng thời họ

gửi điện đòi tiền đến NH, để NH này thông báo cho khách hàng, tiến hành làm thủ tục

thanh tốn.

Với điện thơng báo chứng từ phù hợp kiêm đòi tiền:Lúc này, NH sẽ kiểm tra đối chiếu với điều kiện thanh toán, chỉ dẫn thanh tốn đã được

quy định trong LC.

Sau đó kiểm tra nguồn tiền để thanh tốn LC, đồng thời thơng báo ngay cho khách hàng

về việc nước ngồi đòi tiền và và việc NH thực hiện việc trả tiền.

Với điện thông báo chứng từ không phù hợp:Lúc này, NH thông báo ngay cho nhà XK biết và đề nghị họ thông báo chỉnh sửa lại bằng

văn bản ngay, để NH phát hành thơng báo cho nước ngồi. Sau đó, căn cứ công văn trả

lời của khách hàng để thông báo cho nước ngoài về việc từ chối, chấp nhận thanh toán.

b) Kiểm tra bộ chứng từ

Kiểm tra chứng từ là công việc quan trọng của NH phát hành và các NH được chỉ định.

Kiểm tra chứng từ nhằm xác định mức độ phù hợp giữa nội dung được thể hiện trên bộ

chứng từ với các yêu cầu của LC để có thể đưa ra các quyết định thanh tốn, chiết khấu

hoặc chấp nhận bộ chứng từ.

Sau khi tiếp nhận bộ chứng từ thanh tốn, NH thơng báo ngay cho khách hàng biết để họ

có kế hoạch chuẩn bị thanh tốn và nhận hàng. Bộ chứng từ sẽ chỉ được trao cho khách

hàng sau khi nó đã được kiểm tra, kể cá chúng từ đã được nước ngoài tuyên bố phù hợp

LC.

29Tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ được quy định trong điều 14, UCP 600. Ngoài ra để hướng

dẫn kiểm tra bộ chứng từ, ICC đã ban hành ISBP nhằm hạn chế bất đồng trong kiểm tra

bộ chứng từ của các Ngân hàng trên thế giới.

Sau đây là các tiêu chuẩn, nguyên tắc kiểm tra chứng từ, và cách thức xử lý chứng từ sau

khi kiểm tra.

-Tiêu chuẩn quy định cho bộ chứng từ thanh toán:+ Đầy đủ chứng từ cả về số loại và số lượng của mỗi loại.

+ Hoàn chỉnh về mặt hình thức bề ngồi của bộ chứng từ xuất trình.

+ Khơng mâu thuẫn.

+Xuất trình bộ chứng từ phải đúng thời gian quy định của LC.

-Nguyên tắc kiểm tra bộ chứng từNgân hàng chỉ kiểm tra với sự cẩn trọng thích đáng để đảm bảo hình thức này có phù hợp

với những quy định trong LC chứ khơng thể kiểm tra được tính xác thực của bộ chứng từ.

Việc kiểm tra được tiến hành theo cách đối chiếu với LC, đối chiếu giữa các chứng từ với

nhau và thường thơng qua nhiều bộ phận ( thanh tốn viên, kiểm soát viên, cán bộ phụ

trách bộ phận thanh toán).

Sau đây, là một số bất hợp lệ thường gặp trong bộ chứng từ được kiểm tra:

-Các bất hợp lệ thường gặp trên hối phiếu.+ Ngày ký hối phiếu đã quá hạn của LC.

+ Số tiến bằng chữ và số không khớp nhau.

+Tên và địa chỉ các bên liên quan bị sai.

+….

-Các bất hợp lệ thường gặp trên hóa đơn.+ Tên, địa chỉ người mua hoặc người bán khác với LC và các chứng từ khác.

+ Mơ tả hàng hóa khác trong LC.

+ Giá trị hóa đơn khác với giá trị hối phiếu và các chứng từ khác.

30+….-Các bất hợp lệ trên Vận đơn đường biển.+ Sai sót về tên, địa chỉ người giao hàng, người nhận hàng không khớp với quy định của

LC.

+ Cảng bốc và cảng dở hàng không phù hợp quy định trong LC.

+…

-Các bất hợp lệ trên chứng nhận xuất xứ.+Ngày phát hành C/O sau ngày B/L.

+ Chỉ có chữ ký người phát hành mà khơng chỉ ra được công ty đã phát hành.

+…

-Các bất hợp lệ trên chứng từ bảo hiểm+Số tiền trên chứng từ bảo hiểm khác trị giá 110% giá trị hóa đơn.

+Bất hợp lệ về ngày phát hành.

+ Không ký hậu hoặc ký hậu khơng hợp lệ.

+….

Theo UCP 600, thì thời hạn kiểm tra bộ chứng từ là 5 ngày làm việc của NH. Thời hạn

này không thay đổi cho dù ngày xuất trình cuối cùng trùng với ngày hết hạn LC.

c) Xử lý chứng từ sau khi kiểm tra

* Trường hợp bộ chứng từ bất hợp lệ (VD: thiếu tên người XK, NK; sai ngày phát

hành; số tiền trên các chứng từ không phù hợp với LC…).

Lúc này, NH sẽ lập một thơng báo bất hợp lệ, trong đó ghi đầy đủ các lỗi bất hợp lệ, gửi

cho người nhập khẩu và đề nghị họ cho biết ý kiến, nếu nhà NK khơng phản hồi thì NH

sẽ thơng báo từ chối thanh toán. Nếu chấp nhận những bất hợp lệ này, nhà NK phải gửi

công văn chấp nhận bất hợp lệ đến NH và tiến hành làm các thủ tục thanh toán. Nếu

người NK không chấp nhận, cũng phải thông báo cho NH biết. Trường hợp này, NH sẽ

31điện thông báo cho NH nước ngoài biết, yêu cầu họ chỉnh sửa, bổ sung cho đến khi hoàn

chỉnh bộ chứng từ mới tiến hành làm thủ tục thanh toán.

*Trường hợp bộ chứng từ hợp lệ:

NH sẽ thông báo cho nhà NK biết để tiến hành thủ tục thanh toán.

(6) Thanh toán LCNguyên tắc chung là thực hiện thanh toán ngay đối với LC trả ngay, thực hiện chấp nhận

thanh toán đối với LC trả chậm khi có đủ các điều kiện sau:

-Chứng từ hoàn hảo hoặc khách hàng chấp nhận bằng văn bản đối với bộ chứng từ có bất

đồng.

-Có đủ tiền trên tài khoản ký quỹ của khách hàng cho khoản thanh toán ngay, hoặc khách

hàng chấp nhận kỳ hạn nợ đối với khoản thanh toán trả chậm (BM-LC13).

Cũng giống như ký quỹ, người nhập khẩu có thể mua ngoại tệ hay vay ngoại tệ, để thanh

tốn với trình tự tiến hành cũng giống như khi ký quỹ. Sau đó NH sẽ thực hiện ký hậu

B/L và giao chứng từ cho khách hàng. Việc giao chứng từ chỉ được thực hiện, khi khách

hàng đã thanh toán cho NH.

Tiếp nhận LC từ NH thơng báo

2. Tín dụng chứng từ hàng xuấtKiểm tra LCHồ sơ không phù hợpYêu cầu tu chỉnh LCHồ sơ phù hợpLập và kiểm tra Bộ chứng từ TTHồNH

sơ không phù hợp

Xuất trình bộ chứng từ TT tạiChỉnh sửa chứng từ32NH lập giấy báo Có(1) Tiếp nhận LC từ NH thơng báo:Trong thanh tốn quốc tế, thơng thường, NH phát hành có trụ sở khơng cùng quốc gia với

ngưới thụ hưởng, do vậy, để gửi LC đến người thụ hưởng, NH phát hành thường sử dụng

NH thông báo. Thông báo LC được quy định trong điều 9 UCP 600.

Khi nhận được LC từ NH phát hành chuyển đến, NH thông báo sẽ phải kiểm tra tính chân

thật bề ngồi của LC, kiểm tra sơ bộ tính pháp lý của bức điện hay thư và thông báo bức

điện thư này tới nhà XK.

Nếu NH phát hành chỉ thị cho NH thông ba1oqua mạng SWIFT, thì NH sẽ kiểm tra tính

xác thật của LC qua mã số SWIFT (các mẫu điện MT 700, MT 701).

Nếu bằng TELEX thì những bức điện đó được xác nhận tính chân thực bằng khóa điện

(Testkey).

Nếu bằng thư, thì những bức thư đó sẽ được xác nhận tính chân thực thơng qua việc kiểm

tra tính chân thực của chữ ký trên LC bằng cách đối chiếu chữ ký mẫu do NH phát hành

cung cấp.

Những điện mở LC hoặc sửa đổi LC, từ NH phát hành gửi đến có xác nhận mã đúng

( nếu bằng TELEX) hoặc theo mẫu điện MT 700, MT701 (nếu bằng SWIFT) được coi là

văn bản thực hiện.

(2) Ngân hàng thơng báo kiểm tra tính chân thực bề ngoài của LCSau khi nhận được LC đầy đủ chi tiết, NH thông báo mới kiểm tra tính chân thực bề

ngồi của LC để nắm được cụ thể nội dung LC mà mình phải thơng báo cho nhà XK.

NH thông báo sẽ từ chối thông báo các LC khơng xác định được tính chân thực bề ngồi

hoặc không xác định được tên, địa chỉ của người hưởng lợi.

Sau khi kiểm tra tính pháp lý, tính chân thực của bức điện hoặc thư, NH thông báo sẽ

chuyển chúng tới khách hàng và yêu cầu học đến NH để nhận LC.

Thông thường NH thông báo khi trao LC cho khách hàng, có thể có những lời giải thích,

cần lưu ý về những điều khoản mơ hồ, không rõ ràng trong nội dung LC và những điều

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tín dụng chứng từ hàng nhập:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×