Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung của thư tín dụng

Nội dung của thư tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự cam kết trả tiền của Ngân hàng mở L/C, đây là nội dung cuối cùng của L/C.

Nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng mở L/C. Ngân hàng cam kết sẽ trả tiền

khi người xuất khẩu trình đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ.

(9) Những điều khoản đặc biệt khác.

(10) Chữ ký của Ngân hàng mở L/C: L/C thực chất là một khế ước dân sự, do vậy,

người ký nó cũng phải là người có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực pháp lý để

tham gia và thực hiện quan hệ dân luật.

(8)Nội dung mẫu điện MT700

Sender: Người gởi TTD

Receiver: Người nhận TTD

27: Sequence Of Total

Page number of total pages

40A: Form Of Doc Credit

Irrevocable and/or transferable

40E Applicable rules: Ấn bản UCP được áp dụng trong TTD

20: Doc Credit Number

Credit number assigned by the issuing bank

23: Reference Top Pre-Advise

31C: Issue Date

The date the letter of credit is issued

31D: Date And Place Of Expiry

The date the letter of credit expires

51A: Applicant Bank

50: Applicant

The Applicant (usually the buyer) of the Letter of Credit.

59: Beneficiary

The Beneficiary (usually the seller) of the Letter of Credit.

32B: Currency / Amount

The currency and value of the Credit

1939A: Percentage Credit Amount Tolerance

39B: Maximum Credit Amount

39C: Additional Amounts Covered

Additional amounts covered

41A: Available With ...By

42C: Drafts At

Sight or days after sight for payment

42A: Drawee

Bank the draft is drawn on

43P: Partial Shipments

Partial shipments allowed or not allowed

43T: Transshipment

Transshipments allowed or not allowed

44A: Loading on Board / Dispatch / Taking in Charge at / From

Commercial port loading from

44B: For Transport To

Destination commercial port

44C: Latest Shipment Date

Last date shipment letter of credit is valid for

44D: Shipment Period

45A: Description Of Goods And/Or Services

Goods description

46A: Documents Required

Documents required for payment

47A: Additional Conditions

Additional requirements of the letter of credit

71B: Charges

Applicant and Beneficiary responsibility for bank charges

2048: Period For Presentation Of Documents

Number of days after shipment allowed for document presentation

49: Confirmation Instructions

Confirmation by the paying bank is allowed or not allowed

53A: Reimbursement Bank

Paying bank to negotiating bank

78: Instructions To Pay / Accept / Negotiating Bank

Instructions to paying, accepting, or negotiating bank

57: "Advise Through" Bank

72: Sender To Receiver Information

Send and Receive information

Ngồi ra, còn có các trường thuộc các mẫu điện khác:

21: Receiver's Reference

26E: Number Of Amendments

Number of Amendments

30: Date Contact Agreed / Amended

Date Amended

31E: Maturity Date

41D: Available With / By

Bank the Credit is available to be paid by

42M: Mixed Payment Details

42P: Deferred Payment Details

Deferred payment details

45: Goods

Goods to be delivered

46: Documents Required

47: Additional Conditions2147B: Additional Conditions

Additional conditions to be complied with

50: Ordering Customer

Ordering customer

51D: Sending Institution

Sending Institution

53D: Reimbursement

Reimbursement instructions between the paying and issuing bank

57D: Account With Bank

Issuing banks account relationship bank

79: Narrative

6.Phân loại thư tín dụng (L/C).6.1.Phân loại theo loại hìnhTheo loại hình người ta có thể chia làm hai loại là L/C có thể huỷ ngang và L/C khơng

huỷ ngang.

(1)L/C có thể huỷ ngang (Revocable Letter of Credit)Đây là loại L/C mà người yêu cầu mở có tồn quyền đề nghị Ngân hàng phát hành sửa

đổi, bổ xung hoặc huỷ bỏ nó mà khơng cần báo trước cho người hưởng lợi biết (Đương

nhiên là việc huỷ bỏ phải được thực hiện trước khi L/C thanh tốn).

Như vậy, L/C có thể huỷ ngang thuộc loại cam kết không bị ràng buộc trách nhiệm pháp

lý. Tuy nhiên, loại thư tín dụng này khơng đảm bảo được quyền lợi của người bán vì

người mua có thể đơn phương huỷ bỏ L/C. Chính vì vậy ngày nay loại L/C này ít được sử

dụng trong thương mại quốc tế.

(2)L/C không thể huỷ ngang (Irrevocable Letter of Credit)Đây là loại L/C mà sau khi mở thì mọi việc liên quan đến sửa đổi, bổ xung hoặc huỷ bỏ

nó, Ngân hàng phát hành chỉ có thể tiến hành trên cơ sở có sự thoả thuận của các bên có

liên quan. Vì thế quyền lợi của người bán được đảm bảo. Tuy nhiên, L/C khơng thể

khơng thể huỷ ngang khơng có nghĩa không thể huỷ bỏ. Trong trường hợp các bên đồng ý22huỷ bỏ L/C thì nó được cơng nhận là khơng còn giá trị thực hiện. Đây là loại L/C được sử

dụng nhiều nhất trong thương mại quốc tế ngày nay.

6.2.Phân loại theo phương thức sử dụngTheo phương thức sử dụng người ta phân chia L/C thành nhiều loại khác nhau:

(1)L/C khơng huỷ ngang có giá trị trực tiếpĐây là loại L/C mà chứng từ được yêu cầu xuất trình trực tiếp để thanh toán tại Ngân

hàng phát hành. Do vậy, thời hạn hiệu lực sẽ kết thúc tại Ngân hàng phát hành.

Trong thư tín dụng này sẽ khơng thể hiện điều khoản chiết khấu và chỉ định ngân hàng

chiết khấu. Mặc dù thư tín dụng khơng có giá trị chiết khấu và cam kết thanh toán của

ngân hàng phát hành chỉ có giá trị duy nhất đối với người hưởng, ngân hàng chuyển

chứng từ cũng có thể ứng tiền cho khách hàng nếu chứng từ hoàn toàn hợp lệ. Sau khi

nhận được chứng từ hợp lệ, ngân hàng phát hành chuyển trả tiền cho người hưởng theo

chỉ dẫn của ngân hàng chuyển chứng từ. Vai trò của ngân hàng chuyển chứng từ là bảo vệ

quyền lợi của người hưởng và cũng chính là bảo vệ quyền lợi của chính mình nếu họ đã

chiết khấu chứng từ.

(2)L/C không huỷ ngang, miễn truy đòiLà loại thư tín dụng khơng thể huỷ ngang mà sau khi thụ hưởng sẽ được hồn tiền thì

Ngân hàng mở khơng có quyền đòi lại tiền trong bất kỳ tình huống nào.

Khi sử dụng loại thư tín dụng này, người xuất khẩu phải ghi trên hối phiếu “Miễn truy hồi

người ký phát” đồng thời thư tín dụng cũng phải ghi như vậy.

(3)L/C khơng huỷ ngang và có xác nhậnLà loại thư tín dụng khơng thể huỷ ngang được một Ngân hàng khác đảm bảo trả tiền cho

người thụ hưởng theo yêu cầu của Ngân hàng mở thư tín dụng đó.

Do có hai ngân hàng đứng ra cam kết trả tiền cho người hưởng lợi nên loại thư tín dụng

này được coi là rất đảm bảo quyền lợi cho bên bán, và đương nhiên phải thanh tốn một

khoản phí nhất định đối với ngân hàng xác nhận. Trên thực tế, nhu cầu thư tín dụng này

phụ thuộc nhiều yếu tố song chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm và tình hình tài

chính của ngân hàng mở thư tín dụng.

(4)L/C tuần hồn23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung của thư tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×