Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu đơn xin mở thư tín dụng

Giới thiệu đơn xin mở thư tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)Giao hàng từ cảng

Đến cảng

Ngày giao hàng muộn nhất

Điều kiện giao hàng

Mơ tả hàng hóa

Các chứng từ u cầu

Các điều kiện khác

Đòi tiền bằng điện

Phí

Thời gian xuất trình chứng từ

Cam kết của ngân hàng mở L/C

Tham chiếu UCP 600Dựa vào đơn xin mở thư tín dụng được ngân hàng in sẵn theo mẫu, nhà nhập khẩu chỉ

cần điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết.

Khi soạn thảo đơn xin mở thư tín dụng, nhà nhập khẩu cần chú ý đến các yếu tố sau:

Bám sát các nội dung trong hợp đồng mua bán ngoại thương, các điều khoản trên L/C về

cơ bản phải phù hợp với hợp đồng Ngoại thương.

Việc lựa chon đưa những nội dung nào của hợp đồng vào trong đơn mở L/C thì do nhà

nhập khẩu quyết định, nhưng người thực hiện L/C lại là nhà xuất khẩu. Vì vậy nhà nhập

khẩu cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa vào các điều kiện ràng buộc vào L/C

nhằm đảm bảo quyền lợi đôi bên có thể chấp nhận được.

Vì ngân hàng khơng thể nào kiểm tra được những đặc tính phức tạp mang tính chất kỹ

thuật của hàng hóa khi đối chiếu với điều khoản này trên L/C vẫ phải quy định rõ ràng

hoặc có quy định tham chiếu từ hợp đồng ngoại thương.

Bên cạnh đó, các điều kiện trong L/C khơng được trái ngược và mâu thuẫn nhau, không

nên đưa quá nhiều chi tiết để tránh những tranh chấp giữa người mở thư tín dụng và ngân

hàng mở thư tín dụng có thể xảy ra sau này. Khi thiết kế đơn xin mở L/C cần dựa trên

UCP 600, ISBP 681… Mẫu giấy đề nghị phát hành thư tín dụng của Eximbank:

HDTD.DN.2610GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG

APPLICATION FOR LETTER OF CREDIT ISSUANCE

TRẢ NGAY (AT SIGHT)

TRẢ CHẬM (USANCE/DEFERRED)Mẫu số 1.1NKI. ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG / CUSTOMER’S

APPLICATION FOR LETTER OF CREDIT (L/C) ISSUANCE:

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

SỞ GIAO DỊCH 1

CHI NHÁNH :

     

To: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank

MAIN TRANSACTION OFFICE NO. 1

      BRANCH

Tên Khách hàng (Đơn vị đề nghị)/ Customer’s name (Applicant’s name):      

Mã Khách hàng (số CIF) / Customer code (CIF number):      

Địa chỉ /Address:      

Số điện thoại /Tel:       Fax / Fax:      

Họ tên người đại diện của Đơn vị đề nghị (Full name of Applicant’s representative):      

Chức vụ (Job Title):     

Tài khoản của Khách hàng tại Eximbank / Applicant’s account at Eximbank:

VND (số hiệu) /VND (account No.):      

Ngoại tệ (số hiệu) / Foreign currency (account No.):      

Căn cứ hợp đồng tín dụng số       ngày       được ký giữa       và       [áp dụng đối với trường

hợp ký quỹ nhỏ hơn trị giá thư tín dụng] / Pursuant to the Credit Agreement No.      dated      

signed between       and       [applicable to the case where margin deposit amount is lower than the

Letter of Credit amount]

Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tơi đề nghị Eximbank phát hành một thư tín dụng khơng

hủy ngang với nội dung như sau (đánh dấu “X” vào thơng tin thích hợp) / With all responsibilities on our

side, we hereby request Eximbank to issue an irrevocable Letter of Credit with the following content

(check “X” on the appropriate box):

1) Ngân hàng thông báo (Tên, địa chỉ) / Mã Swift / Swift code:      

Advising Bank (Name, address):      

2) Loại thư tín dụng / Type of L/C:

3) Ngày và nơi hết hiệu lực / Expiry date:     and

place:

Chuyển nhượng / Transferable

tại ngân hàng thương lượng / at negotiating bank

Xác nhận / Confirmed

tại ngân hàng phát hành / at issuing bank

Khác / Others      

tại nơi khác / Others      

4) Đơn vị đề nghị (Tên và địa chỉ) / 5) Đơn vị thụ hưởng (Tên và địa chỉ) / Beneficiary

Applicant (Full name and address):      

(Full name and address):      

116) Loại tiền tệ, Trị giá Thư tín dụng (Bằng 7) Thư tín dụng có giá trị thanh tốn tại / The Letter

số):

of Credit is available with:

Currency, Amount ( in figures)

Bất kỳ ngân hàng nào tại       / Any bank in      

     

Ngân hàng phát hành / Issuing bank

Dung sai (nếu có)

Ngân hàng xác nhận / Confirming bank

Tolerance (if any):

Ngân hàng khác / Other bank      

     

Bằng hình thức / By:

Đối với LC trả ngay/For sight L/C:

Thương lượng / Negotiation

Thanh toán /

Payment

Đối với LC trả chậm/ For usance/deferred L/C:

Chấp nhận/Acceptance

Trả chậm/Deferred

payment

8) Điều kiện thanh toán của hối phiếu / 9) Đơn vị trả tiền / Drawee:

Draft at:

Eximbank

trả ngay/ sight

Ngân hàng khác / Other bank      

      ngày sau ngày giao hàng/days

after shipment date

Khác / Others      

Bằng / For:

100% trị giá hóa đơn / 100% of invoice

value

     % trị giá hóa đơn / % of invoice

value

10) Ngày giao hàng chậm nhất/Thời gian 11) Giao hàng từng phần / 12)Chuyển

tải

/

giao hàng

Partial shipment:

Transhipment:

Latest date of shipment / Shipment

Cho phép / Allowed

Cho phép (Allowed)

period:      

Không cho phép / Not

Không cho phép /

allowed

Not allowed

13) Điều khoản thương mại / Trade terms:

14) Nơi giao, nhận hàng / Place of receipt, destination:

Incoterms:

2010

Khác / Others  Nơi gửi hàng/nơi nhận hàng (Place of taking in

charge/Dispatch from/Place of receipt):      

_________

 Cảng bốc hàng/Sân bay khởi hành (Port of

FOB

CIF

CFR

loading/Airport of departure):      

Khác/Others___

 Cảng dỡ hàng/Sân bay đến (Port of discharge/Airport

Địa điểm / Place:      

of destination):      

 Nơi đến cuối cùng/Hàng được giao tới/Nơi giao hàng

(Place of final destination/For transportation to/Place

12of delivery):      15) Mơ tả hàng hóa (mặt hàng, đơn giá, số lượng, xuất xứ, đóng gói và ký mã hiệu,...) / Description of

goods (commodity, unit price, quantity, origin, packing and marking, etc.):

     

16) Chứng từ yêu cầu xuất trình / Documents required:

Chứng từ phải được xuất trình thành 03 bản bằng Tiếng Anh, trừ khi có quy định khác / Documents must

be presented in triplicate in English unless otherwise stated:

1. Signed Commercial Invoice

2.

 (…/…) set originals of signed clean Shipped on board ocean Bill of Lading :

made out to order of VIETNAM EXIMBANK,       branch

made out to order blank endorsed

consigned to the applicant

Original signed airway bill showing flight number and date consigned to

VIETNAM EXIMBANK,       branch

Applicant

showing L/C number, marked

name and full address)Freight prepaidFreight to collect and notify the applicant (stating3. Quality certificate issued by       (specifying full name of goods)

4. Quantity and Weight certificate issued by       (specifying full name of goods)

5. Certificate of origin issued by      .

6. Detailed packing list.

7. Full set of originals of insurance policy/ certificate covering

All risks

other       for 110

percent of invoice value blank endorsed indicating claim payable by a settlement agent (stating name and

full address) in      ,Viet Nam and number of original folds to be issued.

8. A copy of fax of advice to applicant of particulars of shipment: B/L/AWB no., shipment date, ETA,

vessel name/flight no., quantity of goods, name of commodities, invoice value and L/C number within

      days after shipment.

9. Beneficiary's certificate certifying that one set of non-negotiable documents plus  (…/…) original Bill

of lading

others       have been sent to the applicant within       days after shipment date by

13DHL / an international express courier (courier's receipt to prove this action to be presented)

10. Other documents:      17) Các điều kiện khác / Additional conditions:

Insurance covered by

Applicant

Beneficiary

All documents must be indicated L/C No.

Others:      

18 ) Các lệ phí / Charges

Tất cả các khoản phí ngân hàng bên ngồi Việt nam bao gồm phí thơng báo, thương lượng, chiết khấu,

bồi hồn và phí tu chỉnh do Đơn vị thụ hưởng chịu / All banking charges outside Vietnam including

advising, negotiating, discounting, reimbursing and amendment charges are for the Beneficiary’s

account.

Phí thơng báo/tu chỉnh phải được thu trước khi giao L/C/tu chỉnh L/C / Advising/Amendment charges

must be collected before release of L/C/ amendment.

19) Thời hạn xuất trình chứng từ / Period for Presentation:

Các chứng từ phải được xuất trình trong vòng       ngày sau ngày giao hàng / Documents must be

presented within       days after shipment date.

20) Chỉ thị xác nhận (Confirmation instruction):

Khơng/Without

Xác nhận/Confirmed

Có thể xác nhận/May add

Ngân hàng xác nhận / Confirming bank:      

Phí xác nhận do / Confirmation fee is for:

Đơn vị thụ hưởng chịu/Beneficiary's account

Đơn vị đề nghị chịu/Applicant's account

21) Chỉ thị đối với Ngân hàng thanh toán/Ngân hàng chấp nhận/Ngân hàng thương lượng

14(Instructions to paying/accepting/negotiating bank):

Chứng từ phải được xuất trình thơng qua ngân hàng để gửi đến cho ngân hàng phát hành tại địa chỉ

      thành       lần bằng DHL

hãng chuyển phát nhanh quốc tế:       / Documents must be

presented through bank(s) only to the issuing bank at       in       lot(s) by

DHL

an

international express courier:      Chỉ thị thanh tốn / Settlement instruction:

Chúng tơi cam kết bồi hoàn theo đúng chỉ thị của Quý ngân hàng bằng loại tiền của tín dụng trong

vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được: / We undertake to make reimbursement according to

your instructions in the currency of the credit within 05 banking days after our receipt of:

Bộ chứng từ hoàn toàn hợp lệ với các điều khoản và điều kiện của L/C / Set of documents

fully compliant with L/C terms and conditions

Thông báo thương lượng bằng điện telex/swift xác thực của Quý ngân hàng xác nhận với

chúng tôi các điều khoản và điều kiện của tín dụng đã được tuân thủ/ Your authenticated

telex/swift advice of negotiation certifying to us that all the terms and conditions of the

credit have been complied with.

Chúng tơi cam kết thanh tốn tiền hàng theo yêu cầu vào ngày đáo hạn của (các) hối phiếu trên cơ

sở chúng tôi nhận được bộ chứng từ bao gồm (các) hối phiếu kỳ hạn tuân thủ theo các điều khoản

và điều kiện của L/C / On draft(s)’s maturity date(s), we undertake to remit cover as required

based on our receipt of documents including time draft(s) in compliance with L/C terms and

conditions.

60 USD.- sẽ được trừ vào tiền hàng đối với mỗi bộ chứng từ có các bất hợp lệ được xuất trình theo

Thư tín dụng / USD60.- will be deducted from the proceeds for each set of documents bearing

discrepancy(ies) presented under the L/C.10 USD - khoản phí bổ sung đối với xuất trình chứng từ bổ sung sẽ được trừ vào tiền hàng khi

thanh toán / USD10.- an extra fee for the supplementary presentation of documents will be deducted

from the proceeds upon payment.

Thư tín dụng này tuân theo Qui tắc và Thực hành Thống nhất về Tín dụng Chứng từ, ấn phẩm của

ICC (UCP ấn bản mới nhất) / This letter of credit is subject to Uniform Customs and Practice for

Documentary Credits, ICC publication (UCP latest version).

CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG / UNDERTAKINGS OF THE

APPLICANT

1. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng số

      ngày       / We undertake to duly and fully perform the contents as agreed in the Credit

Agreement No.       dated      .

152. Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm pháp lý về hợp đồng ngoại thương liên quan. Chúng tơi cam kết

việc nhập khẩu hàng hố theo đề nghị phát hành thư tín dụng này hồn tồn phù hợp với các quy định của

pháp luật về xuất nhập khẩu và quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam / We fully take

legal responsibilities for the related sales contract. We undertake that the importation of goods under this

letter of credit application fully complies with the legal regulations on import and export and those on FX

Control of Vietnam’s Government.

3. Khi nhận được chứng từ (hoặc thông báo thương lượng bằng điện telex/swift xác thực theo điều kiện

của thư tín dụng) / Upon receipt of documents (or authenticated telex/swift advice of negotiation as per

the letter of credit conditions)

Nếu hợp lệ / In case of compliance:

 Đối với L/C trả ngay/For sight L/C: Chúng tôi đồng ý thanh toán ngay/ We agree to pay at sight.

 Đối với L/C trả chậm/ For usance/deferred L/C: Chúng tôi đồng ý thanh toán vào ngày đáo hạn và trước

ngày đáo hạn 05 ngày, Eximbank được phép giữ tiền trong tài khoản liên quan của chúng tơi tại

Eximbank để thanh tốn tiền hàng và các chi phí liên quan đến L/C này/ We agree to make payment on

maturity date and 05 days prior to the maturity date, Eximbank is entitled to hold money in our related

account at Eximbank for payment for proceeds and other charges related to this L/C.

Nếu có bất hợp lệ/ In case of discrepancy:

Đề nghị Eximbank thông báo ngay cho chúng tôi. Nếu quá thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày

Eximbank thông báo mà chưa nhận được ý kiến bằng văn bản của chúng tôi, Eximbank được phép hoàn

trả chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài. Chúng tôi tuân thủ quyết định của Eximbank và không có khiếu

nại gì sau này đồng thời chịu mọi chi phí liên quan. /Please notify us immediately. Should there be no

written response from us within 4 working days from Eximbank’s notification, Eximbank is entitled to

return the documents to the foreign bank. We abide by Eximbank’s decision and have no claim later and

bear all the relevant charges also.

4. Chúng tôi đồng ý ký quỹ (phong tỏa tiền gửi)     % trị giá thư tín dụng và (hoặc) tài sản đảm bảo là:

      / We agree to place a margin deposit (with deposit blocking) of      % of L/C value and (or)

collateral(s) is/are:      .

5. Khi Ngân hàng nước ngồi đòi tiền, để thanh tốn tiền hàng và các chi phí liên quan đến L/C này,

Eximbank được phép trích tiền từ tài khoản ký quỹ và các loại tài khoản khác của chúng tôi tại Eximbank

hoặc sử dụng hạn mức tín dụng đã ký với Eximbank theo Hợp đồng tín dụng số       ngày       để

thanh toán. / Upon claim by foreign bank, in order to pay for the proceeds and charges related to this

L/C, Eximbank is entitled to debit funds from the margin deposit account and other types of account of us

at Eximbank or to use the credit limit signed with Eximbank under the Credit Agreement No.      

dated       for payment.

6. Chúng tôi cam kết chuyển tiền đầy đủ, kịp thời theo đúng thông báo của Eximbank để thanh tốn bộ

chứng từ đòi tiền và phí ngân hàng theo thư tín dụng này. Trường hợp không thực hiện đầy đủ và kịp thời,

16Eximbank được phép giải ngân bắt buộc để thanh toán theo quy định của Eximbank và Ngân hàng Nhà

nước. Chúng tôi chấp nhận toàn bộ số tiền và lãi suất mà Eximbank đã giải ngân bắt buộc. / We undertake

to fully and timely remit the funds as per Eximbank’s notification to pay for the claimed documents and

the charges under this L/C. Failure of this, Eximbank is entitled to make compulsory disbursement for

payment in accordance with the regulations of Eximbank and the State Bank of Vietnam. We accept all

the amount and interest rate of compulsory disbursement by Eximbank.

7. Trường hợp phí thơng báo thư tín dụng, phí xác nhận thư tín dụng và các phí khác (nếu có) khơng được

người thụ hưởng thanh tốn cho Ngân hàng nước ngồi, chúng tơi sẽ chịu trách nhiệm thanh tốn (kể cả

trong trường hợp thư tín dụng hết hiệu lực mà không được sử dụng). / In case of the beneficiary’s failure

to pay advising fee, confirmation fee and other fees (if any) to the foreign bank, we shall be responsible

for such payment (even if the L/C expired but not used)

8. Trong trường hợp đề nghị mở L/C yêu cầu 1/3 ORIGINAL B/L gửi trực tiếp đến chúng tơi, khi có phát

sinh chứng từ khơng phù hợp nhưng chúng tơi chưa chấp nhận thanh tốn mà Ngân hàng nước ngồi u

cầu hồn lại chứng từ, chúng tơi cam kết hoàn trả lại đầy đủ chứng từ để Eximbank hoàn trả cho Ngân

hàng nước ngoài. / In case of application for L/C where 1/3 ORIGINAL Bill of Lading is required to be

sent directly to us, should there be non-compliant documents which we have not yet accepted but foreign

bank requests for documents return, we commit to fully return the documents to Eximbank for further

return of the same to the foreign bank.

Khi cần liên hệ với / Contact details

Ông/Bà (Mr./Ms.):     

Điện thoại (Tel.):          , ngày/date       tháng/month       năm/year      

Chủ tài khoản /Account’s owner

(Ký tên, đóng dấu / Sign and stamp)II. CHẤP THUẬN PHÁT HÀNH LC CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

/ APPROVAL FOR L/C ISSUANCE BY VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT

STOCK BANK

TRƯỞNG PHÒNG NHẬP KHẨU/ KHDN

NHÁNH/SGD1

(Director of Import Bills Dept./Corporate Customers Dept.)

Transaction Office No.1)GIÁM ĐỐC CHI

(Director of the Branch/Main175.Nội dung của thư tín dụngThư tín dụng có tính chất quan trọng, nó hình thành trên cơ sở của hợp đồng mua bán,

nhưng sau khi được thiết lập nó lại hồn tồn độc lập với hợp đồng mua bán.

Thư tín dụng được mở qua hệ thống SWIFT mang đặc điểm riêng thùy theo tính chất,

nghiệp vụ, loại L/C thỏa thuận, hoạt động kinh doanh, buôn bán… giữa nhà nhập khẩu và

xuất khẩu mà nội dung L/C có thay đổi và nhiều khi là rất khác nhau. Do vậy, việc đọc

hiểu rõ, thực hiện đúng bất kỳ một L/C nào đó là một việc khó.

Tuy nhiên, các thư tín dụng vẫn có những đặc điểm chung thống nhất mang cùng ý nghĩa.

Thư tín dụng chủ yếu được thể hiện trong mẫu MT 700, MT 701. Thư tín dụng chứa

đựng những nội dung cơ bản sau đây:

(1)

(2)

(3)

(4)Số hiệu, địa điểm, và ngày mở L/C.

Tên và địa chỉ của những người có liên quan tới phương thức tín dụng chứng từ.

Số tiền của L/C: Số tiền của L/C vừa được nghi bằng số ,vừa được nghi bằng

chữ và phải thống nhất với nhau. Đồng thời, tên của đơn vị tiền tệ phải rõ ràng.

Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền và thời hạn giao hàng ghi trong L/C.Thời hạn hiệu lực: là thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả tiền cho người xuất

khẩu xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn đó và phù hợp với những điều kiện ghi trong

L/C.Thời hạn hiệu lựuc L/C bắt đầu tính từ ngày mở L/C đến ngày hết hiệu lực L/C.

Thời hạn trả tiền của L/C: là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền sau. Điều này hoàn toàn

phụ thuộc quy định của hợp đồng.Thời hạn trả tiền có thể nằm trong hoặc ngoài thời hạn

hiệu lực của L/C.

Thời hạn giao hàng: được ghi trong L/C và do hợp đồng mua bán quy định. Thời hạn

giao hàng có quan hệ chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của L/C.

(5)

(6)

(7)Những nội dung về hàng hoá như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, quy

cách phẩm chất, bao bì, ký mã hiệu...cũng được ghi trong L/C.

Những nội dung về vận tải, giao nhận hàng (FOB, CIF, CFR...), nơi gửi và nơi

giao hàng, cách vận chuyển và cách giao hàng.

Những chứng từ mà người xuất khẩu phải xuất trình là một nội dung then chốt

của L/C, bởi vì bộ chứng từ quy định trong L/C là một bằng chứng của người

xuất khẩu chứng minh rằng mình đã hồn thành nghĩa vụ giao hàng và làm đúng

những điều quy định của L/C. Do vậy, Ngân hàng phải tiến hành trả tiền cho

người xuất khẩu nếu bộ chứng từ phù hợp với những điều quy định trong L/C.18Sự cam kết trả tiền của Ngân hàng mở L/C, đây là nội dung cuối cùng của L/C.

Nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng mở L/C. Ngân hàng cam kết sẽ trả tiền

khi người xuất khẩu trình đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ.

(9) Những điều khoản đặc biệt khác.

(10) Chữ ký của Ngân hàng mở L/C: L/C thực chất là một khế ước dân sự, do vậy,

người ký nó cũng phải là người có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực pháp lý để

tham gia và thực hiện quan hệ dân luật.

(8)Nội dung mẫu điện MT700

Sender: Người gởi TTD

Receiver: Người nhận TTD

27: Sequence Of Total

Page number of total pages

40A: Form Of Doc Credit

Irrevocable and/or transferable

40E Applicable rules: Ấn bản UCP được áp dụng trong TTD

20: Doc Credit Number

Credit number assigned by the issuing bank

23: Reference Top Pre-Advise

31C: Issue Date

The date the letter of credit is issued

31D: Date And Place Of Expiry

The date the letter of credit expires

51A: Applicant Bank

50: Applicant

The Applicant (usually the buyer) of the Letter of Credit.

59: Beneficiary

The Beneficiary (usually the seller) of the Letter of Credit.

32B: Currency / Amount

The currency and value of the Credit

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu đơn xin mở thư tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×