Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khối điều khiển quạt, đèn

Khối điều khiển quạt, đèn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khối hiển thịLED ?.0

.1

.2

.3J1

A

B

C

D

E

F

G

D P1

2

3

4

5

6

7

8PO R T 0C A8U 12A

B

C

D

E

F

G

D PLED ?7

6

4

2

1

9

10

5C A8U 11PN P BC E1

1

1

13PN P BC EA

B

C

D

E

F

G

D PC ALED ?A

B

C

D

E

F

G

D PC A8U 103PN P BC EP

P

P

PQ 47

6

4

2

1

9

10

57

6

4

2

1

9

10

5Q 37

6

4

2

1

9

10

53

C A8LED ?A

B

C

D

E

F

G

D PC AU 9VC C2K2Q 2PN P BC ER 53Q 1VC CR 4

2K2C AVC CR 3

2K2C AVC CR 2

2K2+5V

J3A B C D E F G D PA B C D E F G D PA B C D E F G D P1

2

3A B C D E F G D P0N G U O NKhối nguồn

U1C1

2200u4+-08TR A N SF O R M E R C TU20

1

R1

R

D2~

D IO D E B R ID G E _ 1 4 2 3V IN7812

U300C2

LED0

2200u D 3R

LED2R2C40100u00

VOUTGND6D17805V IN7905+5V0 0

1

2

33

C6

1u+12V0

0GNDAC 220V5C3

100u022

1~3

C5

1u11J1T1VOUTGNDV IN211

2

30VOUT1

2

33

C7

1u0 0-5 VSơ đồ nguyên lý toàn mạch

00

R 2C 1V C C

19

A L E / P R O GX T A L 1 1 8

P S E N

X T A L21

2

3

4

5

6

7

8

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

P

P

P

P

P

P

P

PA T 8 9 C 5 1

V C C

2 0G N D0V C C4 K 7

R 3

S W 48

7

6

5

4

3

2

1

B

B

B

B

B

B

B

B

G N D

C S

A G N D

-INL E D ?U 28

4- V C CO P 0 72 2 0L E D2 2 0L E DJ 1

N G U O N

V C C

R 21 0 K1 0 KD 10 R 13C 1R 2

1 0 K3 9 K

R 1 2601

7D 2O P 0 7D IO D E2

8

4C 5V C CR 3

1 0 K0R 85341

22

1- V C C1

7A CL S 2V C C+-- V C CJ 2

Q U A T D CN G U O N

J 3V C CO P 0 7

8

4S P D TR 1

2 2 KU 31 0 K041

2

R E L A YQ 1

C 1 8 1 51 0 KR 91 2 V53D IO D E0V C CD CL S 103 0 pU 1D 290R 11

7D 3R 3 61

23 9 KV C CR 3 5C 2R 3

4 7 KA D C 0 8 0 402R D

V R E F /21 0 UR 1 0T A N G01

2

30G IA M05IN T RR 4

4 K 7

S W 22

11 0

1

8

7V C CR 4

4 K 7

S W 3E N T E R30

293

3

3

3

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1P

P

P

P

P

P

P

P.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7/R X D

/T X D

/IN T 0

/IN T 1

/T 0

/T 1

/W R

/R D1

1

1

1

1

1

1

139

30 8

31 7

32 6

33 5

34 4

35 3

36 2

7

D

D

D

D

D

D

D

D

/A

/A

/A

/A

/A

/A

/A

/A

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

0

0

0

0

0

0

0

0

P

P

P0

P1

P2

P3

P4

P5

8

9

1

1

1

1

1

1

/A

/A

/A

/A

/A

/A

/A

/A

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

2

2

2

2

2

2

2

2

P

P

P

P

P

P

P

P

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2U 51

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

73W R32 0 K

1 0 UQ 2

C 1 8 1 50C 40

R 1 11 0 U

V C C0

R 7

2 0 K2V C C

2 K 21

D 6L M 3 3 50R E L A YS P D T

D E NR 4

2 2 K3C AR E S E TC R Y S T A LU 42 02 K 28D P

G

F

E

D

C

B

A4V C C

R 3 0C AD P

G

F

E

D

C

B

A1 93

Q 45

1 0

9

1

2

4

6

7S W 1D PV C C62 K 2C A

U 4

L E D ?4 068D P

G

F

E

D

C

B

AG+V C C

R 3 4C AD P

G

F

E

D

C

B

AV C C-3

Q 35

1 0

9

1

2

4

6

7F32 K 2C A

U 3

L E D ?D P

G

F

E

D

C

B

A28E6V C C

R 3 1C AD P

G

F

E

D

C

B

AD+Q 25

1 0

9

1

2

4

6

7CR 3 R7 3 R8 3 R9 4 R0 4 R1 4 R2 4 R3 4 4

R R R R R R R

3 3 0-3B32 K 2C A

U 2

L E D ?A28D P

G

F

E

D

C

B

AD

D

D

C L K R

D

D

C L K IN

D

D

D

V C C /V R E FQ 1

V C C

R 3 35

1 0

9

1

2

4

6

7+ INC AD P

G

F

E

D

C

B

A3 3 p31

E A / V P P9

R S TU 1

34 K 7C 2Y 13 3 p0J 4

A C2 2 0 VBắt đầu

Hiển thị 250C

(TĐặt = 250C)YP3.1 =

0?

(Giảm

TĐặt) NTĐặt = TĐặt - 1

Hiển thị TĐặtNNP3.2 = 0

?

(Tăng

TĐặt)Y

TĐặt = TĐặt+1

Hiển thị TĐặtP3.0 = 0 ?

(Kết thúc nhập

TĐặt)

Y

Đọc nhiệt độ từ lò điện LM335

(TLò điện)NTĐặt < TLòBật lò (Đèn AC) và

tắt quạtY

Tắt lò và mở

quạt làm mátHiển thị nhiệt đơ lò điện

(TLò)

Kết thúcLưu đồ giải thuậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khối điều khiển quạt, đèn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×