Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.

2 Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnthp nhu cu, nguyn vng của nhân dân, bàn bạc, thảo luận đề

xuất những chủ trương, những chương trình, kế hoạch hoạt động;

kiến nghị các chế độ, chính sách đối với các cấp chính quyền

nhằm thực hiện tốt hơn cơng tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo.

Mặt trận tổ quốc cần phát huy vai trò là nơi thể hiện ý chí

dân chủ của mọi tầng lớp nhân dân, là nơi thực hiện quyền dân

chủ đại diện về vai trò làm chủ của nhân dân. Mặt trận tổ quốc

phải tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát,

động viên các lực lượng thực hiện thắng lợi các chương trình xã

hội hóa của địa phương.

- Đối với tổ chức đoàn thanh niên:

Đoàn thanh niên có tiềm năng to lớn để tham gia xã hội hóa

giáo dục, phải thể hiện vai trò pháp lý, chính trị và vị thế xã hội

của tổ chức đồn cùng với lực lượng đơng đảo sức trẻ sáng tạo,

nhạy bén, trí tuệ… để trở thành lực lượng xung kích trong các

phong trào vận động các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động

giáo dục. Trực tiếp tham gia vào chăm lo cơ sở vật chất giáo dục

bằng đóng góp nhân lực, vật lực thơng qua các chương trình tình

nguyện kết hợp với những phong trào của cơng tác đồn, đặc biệt

ở những địa phương còn nhiều khó khăn.

Đoàn thanh niên phải tham gia trực tiếp vào các bộ máy chỉ

đạo xã hội hóa, phải xây dựng được biện pháp huy động, khuyến

khích thế hệ trẻ đến trường, tham gia rng rói phong tro rốn65Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrÇnluyện bảo vệ sức khỏe nhằm góp phần phát huy hiệu quả cơ sở

vật chất đã được đầu tư.

- Đối với tổ chức hội phụ nữ, hội cựu chiến binh:

Phát huy khả năng, uy tín và ảnh hưởng sâu rộng của tổ

chức hội trong mọi hoạt động của đời sống xã hội để vận động

quần chúng tham gia vào cơng tác xã hội hóa giáo dục.

Các tổ chức hội phối hợp đề xuất các chương trình, tham

gia tổ chức thực hiện và có thể trực tiếp quản lý chỉ đạo các

chương trình xã hội hóa.KẾT LUẬNXã hội hóa cơng tác giáo dục đào tạo là một chủ trương lớn

của Đảng và Nhà nước nhằm vận động, tổ chức toàn xã hội và

mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp đó nhằm từng

bước nâng cao mức hưởng thụ cả về vật chất và tinh thần cho

mọi thành viên trong xã hội.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều

chính sách pháp luật về xã hội hóa; tỉnh Hà Tây đã tổ chức triển

khai thực hiện công tác xã hội giáo dục và đã đạt được những kết

quả bước đầu. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao hn, ũi hi66Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnphi cú một hệ thống các giải pháp chính sách đồng bộ, phù hợp

với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đề tài: “ Những giải pháp thúc đẩy xã hơi hố đầu tư cho

giáo dục phổ thông tại tỉnh Hà Tây” đi sâu nghiên cứu đưa ra hệ

thống đồng bộ các giải pháp và điều kiện thực hiện xã hội hóa

lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất – một khâu quan trọng trong phát

triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Các giải pháp đưa ra trên cơ sở

khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và gắn với

điều kiện kinh tế – xã hội địa phương.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trần Mậu Bành , “Xã hội hoá giáo dục một động lực quan trọng nâng cao

dân trí, đào tạo nhân tài”, Báo Nhân dân; 1996 - 46(15112), tr. 1&3.

2. Bộ GD và ĐT, “ Xã hội hoá công tác Giáo dục nhận thức và

hành động”; Hà Nội - 1999.

3. Bộ KH và ĐT, Dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam: Phân tích

chi tiêu cơng cộng của Nhà nước và các nhà tài trợ (Báo

cáo Quốc gia tại HN về sáng kiến 20/20) ; Hà Nội - 1998.

4. Bộ KH và ĐT, “ Hướng tới tương lai - Báo cáo đánh giá chung

về tình hình Việt nam của LHQ” ; Hà Nội - 1999.

5. Bộ Tài chính, Báo cáo tình hình thực hiện XHH hoạt động sự

nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; Hà Ni - 1998.67Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrần6. E.Wayne Nafziger, “ Kinh tế học của các nước đang phát

triển”; Nxb Thống kê, Hà Nội - 1998.

7. Joseph E.stiglitz, “ Kinh tế học công cộng” , Nxb Khoa học và

kỹ thuật; Hà Nội - 1995.

8. Đức Khang , “Xã hội hoá giáo dục” TB Tài chính VN - 1996,

11(21), tr. 4&25.

9. Tiến sĩ Ngơ Thắng Lợi, “ Giáo trình Kế hoạch hoá phát triển

kinh tế xã hội”; Nxb Thống kê - 2002.

10. Michael P.Todaro, “ Kinh tế học cho thế giới thứ ba” , Nxb

Giáo dục, Hà Nội - 1998.

11. Việt Nam nghiên cứu tài chính cho giáo dục (1996), Báo cáo

số 15925-VN, Ngân hàng thế giới, Phòng dự án nguồn nhân

lực, Vụ Quốc gia I, Vùng Đơng Á Thái Bình Dương.

12. Nguyễn Trung, “ Những qui định về chính sách xã hội hóa

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể

thao”, Nxb Lao động - 2001.68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×