Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo nguồn tài chính đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục

Tạo nguồn tài chính đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnkinh t trong u t cơ sở vật chất phục vụ cho ngành y tế, giáo

dục đào tạo.

Giải pháp ở đây là xây dựng được các đề án mang tính chiến

lược, khoa học và xây dựng được các dự án hoàn chỉnh lồng ghép

các nguồn vốn, các chương trình một cách có hiệu quả.

* Đối với nguồn ngoài ngân sách nhà nước:

Uỷ ban nhân dân các cấp cần mạnh dạn vay vốn kho bạc,

quĩ hỗ trợ đầu tư để đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đào tạo. Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo là đầu tư phát

triển bền vững, quan trọng hơn việc đầu tư cho các chương trình

như kiên cố hóa kênh mương, giao thơng nơng thơn… Do vậy

cần có chương trình vay vốn để đầu tư cơ sở vật chất cho 2

ngành này.

Tỉnh cần thành lập ngay quỹ khuyến học trên cơ sở trích

một phần ngân sách và huy động sự đóng góp của các tổ chức xã

hội, các doanh nghiệp, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh để:

- Hàng năm có các loại học bổng thưởng cho học sinh

học giỏi, học sinh nghèo vượt khó, giáo viên và học

sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy và

học tập

- Hỗ trợ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các

trường, các đơn vị giáo dục trong tỉnh, nhất là các

trường thuộc các xó min nỳi, xó nghốo.60Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrần- Hỗ trợ kinh phí, cấp giấy bút, sách giáo khoa, đồ dùng

học tập,… cho học sinh các xã nghèo, các xã miền núi,

học sinh dân tộc để động viên các em đếm trường.

Huy động đóng góp từ đối tượng hưởng lợi, đảm bảo thu

triệt để, thu đúng mức theo qui định của Nhà nước, có tính đến

điều kiện cụ thể của địa phương khi xác định mức thu. Mức thu

phải được cơng khai hóa, thể chế bằng văn bản pháp qui.

Hiện nay người dân phải đóng góp rất nhiều khoản cho

công tác xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các quĩ từ

thiện, nhân đạo… nên nguồn vốn này bị phân tán, khơng đạt

được mục đích, người dân không thấy được hiệu quả rõ ràng của

nguồn tài chính do mình đóng góp, gây nên tình trạng người dân

thực hiện nghĩa vụ đóng góp một cách đối phó. Do vậy, cần phải

điều chỉnh lại chính sách huy động đóng góp của nhân dân vào

các vấn đề xã hội theo hướng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo

dục vì đây là lĩnh vực quan trọng và mọi người dân đều được

hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của hai lĩnh vực này.

Mở rộng đối tượng đóng góp: Thực chất hiện nay tại các

lớp bán công chất lượng cao nhiều gia đình đã xin cho con mình

đang học cơng lập sang học, cần khuyến khích hình thức đào tạo

để tăng nguồn vốn đóng góp.

Kêu gọi các nguồn tài trợ:

+ Nguồn tài trợ trong nước: các doanh nghiệp, tổ chc xó

hi, cỏ nhõn ho tõm úng gúp.

61Chuyên đề thc tËp

Quang Hng KH41ATrÇn+ Nguồn tài trợ từ nước ngồi: vốn ODA, viện trợ phi chính

phủ, các doanh nghiệp đầu tư nước ngồi đóng trên địa bàn.

Xây dựng quĩ ủng hộ cơ sở vật chất ngành giáo dục:

Kinh phí lập quĩ được huy động rộng rãi của các doanh

nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương nhằm hỗ

trợ có mục tiêu việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết

bị ngành giáo dục.

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế là nơi sử

dụng nhiều lao động của xã hội, vì vậy họ có nghĩa vụ đóng góp

xây dựng quĩ. Cần phải ban hành qui định cụ thể về sự đóng góp

của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn; có

những chế tài chặt chẽ nhằm đảm bảo các tổ chức đó thực hiện

nghĩa vụ của mình.

Tạo nguồn vốn để xây dựng các dự án kêu gọi thu hút

nguồn vốn đầu tư nhất là vốn đầu tư từ các chương trình mục

tiêu quốc gia và vốn đầu tư từ các nguồn viện trợ. Vừa qua

chúng ta đã ít quan tâm đến việc bố trí vốn để làm dự án, chỉ

mới đến năm 2002 tỉnh mới trích ngân sách đầu tư làm các dự án

xin vốn viện trợ là q chậm và còn ít, chỉ vài chục triệu đồng.

Chỉ có dự án tốt được phê duyệt mới có điều kiện khả quan để

kêu gọi vn u t.62Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrần3. u t có hiệu quả các nguồn tài chính.

- Xây dựng bằng được qui hoạch phát triển của ngành y tế,

giáo dục- đào tạo làm căn cứ xây dựng các dự án đầu tư. Đầu tư

phải xác định đúng đối tượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Việc xác định đối tượng đầu tư phải đảm bảo đúng qui định của

pháp luật, phải dựa trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế xã hội,

tránh hiện tượng đầu tư dàn trải dẫn đến hiệu quả vốn đầu tư

thấp.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả

vốn đầu tư. Đầu tư cơ sở vật chất thông qua hoạt động xây dựng

cơ bản là lĩnh vực xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát lớn,

nhiều khi lên đến 30-40% vốn đầu tư. Một trong những ngun

nhân gây thất thốt, lãng phí như trên là do chưa thực hiện triệt

để qui chế quản lý đầu tư và xây dựng, qui chế đấu thầu, tránh

tình trạng ghi vốn rồi mới lập dự án, tránh tình trạng chỉ định

thầu và đấu thầu hạn chế để phát huy được khả năng tiết kiệm

vốn đầu tư.

- Mở rộng sự tham gia của nhân dân vào quản lý vốn đầu tư

để nhân dân có thể thực hiện quyền giám sát, kiểm tra việc sử

dụng nguồn tài chính do nhân dân đóng góp theo phương châm

“dân biết, dân bàn, dõn lm, dõn kim tra.63Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrần4. Điều kiện thực hiện giải pháp xã hội hóa lĩnh vực đầu tư cơ

sở vật chất ngành giáo dục.

4.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức.

Xây dựng nhận thức đúng đắn cho các lực lượng xã hội là

một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự

thành cơng của hoạt động xã hội hóa. Phát triển sự nghiệp giáo

dục - đào tạo phải mang tính chất xã hội hố cao và là sự nghiệp

của tồn dân. Khi sự nghiệp giáo dục - đào tạo có tính chất xã

hội thì các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình, cộng đồng

đều có trách nhiệm quan tâm góp sức lực, trí tuệ, tiền của phát

triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Mặt khác các tổ chức, gia

đình, cá nhân, cộng đồng phải có nghĩa vụ học tập và chăm sóc

sức khoẻ cho nhân dân vì nó mang lại lợi ích cho bản thân, cho

các doanh nghiệp và cho tồn xã hội.

4.2 Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức chính trị xã

hội.

Cơng tác xã hội hóa là trách nhiệm của toàn xã hội, do vậy

các tổ chức chính trị xã hội có vai trò to lớn trong việc vận

động, tổ chức thực hiện chủ trương này.

- Đối với Mặt trận tổ quốc:

Mặt trận tổ quốc cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp quần

chúng, tạo nên những phong trào quần chúng tham gia vào hoạt đ

giáo dục - đào tạo. Mặt trận tổ quốc cần phát huy lợi thế là tổ

chức chính trị rộng lớn, tập hợp nhiều lực lượng xã hội để thu

64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo nguồn tài chính đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x