Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quan điểm thực hiện xã hội hoá giáo dục - đào tạo trong điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Hà Tây.

Quan điểm thực hiện xã hội hoá giáo dục - đào tạo trong điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Hà Tây.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnLch s phỏt trin h thống kinh tế - xã hội của nhân loại

nhiều thế kỷ qua đã xác định lực lượng sản xuất xã hội bao gồm

hai yếu tố: lực lượng lao động (con người) và tư liệu lao động.

Thiếu một trong hai yếu tố đó thì khơng thể sản xuất ra của cải:

hàng hoá và dịch vụ cho xã hội. Nếu như trước đây thiếu vốn và

nghèo nàn về cơ sở vật chất là nguyên nhân chủ yếu ngăn cản tốc

độ tăng trưởng kinh tế thì các nghiên cứu trắc lượng gần đây cho

thấy chỉ một phần của sự tăng trưởng có thể giải thích bởi đầu

vào là vốn, phần quan trọng của tăng trưởng gắn liền với chất

lượng của lực lượng lao động. Chính vì vậy, ngày nay trên thế

giới hiện đang có sự thay đổi trong các chiến lược phát triển của

mỗi quốc gia.

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo là đầu tư cho việc

xây dựng cơ sở hạ tầng và là hạ tầng xã hội. Hiện nay chi cho sự

nghiệp giáo dục - đào tạo đang xếp vào khoản chi tiêu dùng,

nhưng được quan tâm hàng đầu và coi là đầu tư phát triển, vì con

người có tri thức khoa học, có sức khoẻ là yếu tố quyết định sự

phát triển của nền kinh tế - xã hội, con người đó khơng phải tự

nhiên có, mà do sự nghiệp giáo dục - đào tạo tạo ra. Sự nghiệp

giáo dục - đào tạo cung cấp cho nền kinh tế một đội ngũ lao

động có trí tuệ cao, có sức khoẻ, có tài năng thực sự. Để cho

giáo dục - đào tạo có thể trở thành một động lực của sự tăng

trưởng kinh tế đòi hỏi phải đổi mới liên tục mơ hình đào tạo, sự

đổi mới đó phải được tiến hành đồng bộ ở các mặt: quy mô,

phương pháp, hình thức, cách quản lý và nâng cao chất lượng, cơ

sở vật chất, kỹ thuật... khi sự nghiệp giáo dc - o to

54trChuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnthnh mt động lực tăng trưởng kinh tế thì ngân sách giáo dục đào tạo khơng còn là gánh nặng cho xã hội.

Hai là, đầu tư cho giáo dục - đào tạo là trách nhiệm của

toàn xã hội - Nhà nước là người tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý

các hoạt động đầu tư.

Nghị quyết 90-CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương

hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào

tạo, y tế, văn hoá... Với nội dung chủ yếu: Xã hội hoá là việc mở

rộng các nguồn đầu tư khai thác các tiềm năng về nhân lực, vật

lực và tài lực trong xã hội. Phát huy và sử dụng các nguồn lực

của nhân dân, tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục - đào

tạo, y tế, văn hố... phát triển nhanh hơn, có chất lượng cao hơn,

đây còn là chính sách lâu dài, là phương châm thực hiện chính

sách xã hội của Đảng và Nhà nước, khơng phải là biện pháp tạm

thời chỉ có ý nghĩa tình thế do Nhà nước thiếu kinh phí cho các

hoạt động này. Khi nhân dân ta có mức thu nhập cao, ngân sách

Nhà nước dồi dào vẫn thực hiện xã hội hố, bởi vì giáo dục - đào

tạo, y tế, văn hoá... là sự nghiệp lâu dài của nhân dân, sẽ phát

triển không ngừng với nguồn lực to lớn của tồn dân...

Bản chất cơng tác xã hội hóa giáo dục là tạo cho mọi người

đều được hưởng quyền lợi học tập, đồng thời có trách nhiệm đối

với cơng tác giáo dục. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là trách

nhiệm đơn thuần và riêng biệt của ngành giáo dục, nhất là trong

thời đại ngày nay, khi mà nó ó tr thnh ng lc mnh m thỳc55Chuyên đề thc tËp

Quang Hng KH41ATrÇnđẩy kinh tế – xã hội phát triển, trở thành nhu cầu thường xuyên,

suốt đời của quảng đại quần chúng nhân dân.

Các lực lượng xã hội, các cá nhân có thể tham gia trực tiếp

hoặc gián tiếp nhân lực, vật lực và tài lực để xây dựng cơ sở vật

chất, trang thiết bị; tổ chức các cơ sở dân lập, tư thục để giảm

gánh nặng đầu tư của ngân sách nhà nước.

Ba là, đa dạng hoá các nguồn tài chính đầu tư cho sự

nghiệp giáo dục - đào tạo.

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo phải được huy

động từ nhiều nguồn: ngân sách Nhà nước, đóng góp của xã hội,

viện trợ, vay ưu đãi của nước ngồi và các tổ chức quốc tế.

Trong đó, đầu tư từ ngân sách Nhà nước có vai trò hết sức quan

trọng, vừa đảm bảo phần lớn nguồn lực cần thiết cho hoạt động

giáo dục - đào tạo, vừa là cơ sở để huy động các nguồn đóng góp

ngồi ngân sách Nhà nước. Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào

tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước một mặt phải đáp ứng được các

nhu cầu cơ bản của phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đồng

thời phải được ưu tiên, đi trước một bước so với phát triển kinh

tế, được nâng dần lên theo sự tăng trưởng của ngân sách Nhà

nước và được dành một tỷ lệ ngang với ngân sách Nhà nước giáo

dục - đào tạo của các nước chú trọng sự phát triển về con người

trong khu vực và trên thế giới.

Phải mở rộng nguồn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào

tạo từ nước ngoài theo các phương thức: viện trợ, hợp tác theo56Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầncỏc con ng Nh nc và ngoài Nhà nước; phải xem đầu tư

cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo là đầu tư phát triển cơ sở hạ

tầng xã hội và dành cho sự nghiệp này một phần quan trọng

trong vốn vay ưu đãi từ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ ĐẦU TƯ CHO

NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1. Phát triển các trường bán công, dân lập với vai trò bảo trợ

của Nhà nước.

Từ thực trạng cơ sở vật chất thời gian qua cho thấy, hệ

thống các trường cơng lập khơng đủ dung nạp tồn bộ số lượng

học sinh đang ngày càng tăng. Chỉ tính riêng việc thu hút học

sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào hệ trung học phổ thông công

lập hiện nay mới đạt 65%, không đáp ứng được nhu cầu về học

tập cho mọi người dân. Mặt khác với cơ sở vật chất, trang thiết

bị dạy và học thiếu thốn, lạc hậu như hiện nay ảnh hưởng lớn

đến chất lượng công tác giáo dục, không đáp ứng được yêu cầu

phát triển của xã hội.

Xuất phát từ thực tế trên, việc phát triển các trường bán

công, dân lập là một tất yếu khách quan, vừa đáp ứng được nhu

cầu học tập, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của xã hội, vừa

huy động được nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế,

giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Việc xây dựng các

cơ sở bán công, dân lập, tư thục... cn c xem nh l mt bin57Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrÇnpháp về xã hội hố trong giáo dục - đào tạo huy động lực lượng

này cùng các cơ sở của Nhà nước giải quyết các yêu cầu về phát

triển giáo. Các cơ sở này cần được chỉ đạo và quản lý như một

bộ phận hữu cơ trong hệ thống chung của Nhà nước và được Nhà

nước giúp đỡ, khuyến khích.

Việc hình thành một số cơ sở bán cơng, dân lập, tư thục hoạt

động trong lĩnh vực giáo dục thời gian qua đã bộc lộ nhiều

nhược điểm đòi hỏi Nhà nước cần phải bổ sung cơ chế và chính

sách mới nhằm khuyến khích loại hình này phát triển. Cụ thể:

- Đối với các trường bán công, dân lập cần thuê trụ sở, giá

thuê được ưu đãi bằng mức khấu hao phải nộp ngân sách Nhà

nước.

- Nhà nước cấp đất và được áp dụng như đối với các cơ sở

công lập (không thu thuế đất, thuế chuyển quyền sử dụng, thuế

trước bạ). Nhưng được dự tốn để coi đó là một khoản vốn do

Nhà nước đầu tư, các trường này có nhiệm vụ bảo tồn và được

kéo dài trong 10 năm. Từ năm thứ 11 trở đi, các trường này phải

có nghĩa vụ đối với Nhà nước như các tổ chức hoạt động sự

nghiệp, dịch vụ khác. Nếu có nhu cầu mở rộng hoạt động mà vốn

tự có khơng đủ thì Nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi để xây

dựng và được vận dụng nguồn vốn vay này như các tổ chức,

doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên nhất đang hiện hành.

- Mở rộng việc cho phép các trường công lập liên doanh,

liên kết hoặc huy động vốn của cán bộ công nhân viên để thực58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm thực hiện xã hội hoá giáo dục - đào tạo trong điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Hà Tây.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×