Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của xã hội hoá đầu tư cho giáo dục

Vai trò của xã hội hoá đầu tư cho giáo dục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnvc giỏo dc - o tạo cũng sẽ tạo ra những cơ sở vật chất cho

ngành giáo dục mà nhà nước không phải bỏ tiền ra để đầu tư.

Hai là, xã hội hoá đầu tư cho giáo dục có vai trò quan

trọng trong việc phát triển nhiều loại hình trường lớp, như bán

cơng, dân lâp, tư thục. Các loại hình trường lớp này được mở ra

góp phần làm giảm sự quá tải cho các trường cơng lập

Ba là, thực hiện xã hội hố đầu tư cho sự nghiệp giáo dục

đào tạo là thực hiện quan điểm “ xã hội hoá sự nghiệp giáo dục đào tạo” của đảng và nhà nước, là giải pháp quan trọng để thực

hiện chính sách cơng bằng xã hội trong chiến lược phát triển

kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước. Công bằng xã hội không

chỉ biểu hiện về mặt hưởng thụ, tức là người dân được xã hội và

nhà nước chăm lo, mà còn biểu hiện cả về mặt người dân đóng

góp, cống hiến cho xã hội theo khả năng thực tế của từng người,

từng địa phương.

Bốn là, xã hội hoá đầu tư cho giáo dục giúp cho ngành

Giáo dục - Đào phát huy tính năng động của mình trong việc huy

động các nguồn tài chính đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn rất nhỏ bé và phải

chi cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế – xã hội, thì việc huy

động mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức kinh tế – xã hội, doanh

nghiệp đầu tư cho giáo dục - đào tạo là một biện pháp quan trng23Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnphỏt trin s nghip giáo dục - đào tạo ở nước ta trong giai

đoạn hiện nay cũng như sau nàyCHƯƠNG II

HIỆN TRẠNG XÃ HỘI HỐ ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC PHỔ

THƠNG TẠI TỈNH HÀ TY24Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnI. C IM T NHIN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ

TÂY.

1. Điều kiện tự nhiên , dân cư của tỉnh Hà Tây

1.1. Điều kiện tự nhiên

Hà Tây là tỉnh thuộc châu thổ sông Hồng bao bọc phía Tây

và Nam thủ đơ Hà Nội. Hà Tây có 12 huyện, 2 thị xã với 325 xã,

phường, thị trấn. Diện tích tự nhiên khoảng 2.192 Km 2 , dân số

2,39 triệu người. Địa hình chia làm hai vùng khác nhau: Địa hình

đồng bằng tập trung ở phía đơng gồm 8 huyện thị xã với tổng

diện tích là 1.488 km 2 , địa hình đối núi phía tây gồm 6 huyện,

thị xã với diện tích tự nhiên 704 km 2 .

Về mặt tự nhiên, Hà Tây hình thành trong một khơng gian

với nhiều hình thái địa hình khác nhau đã tạo nên một vùng lãnh

thổ có sự tiềm năng về sự đa dạng sinh học: Có đồng bằng, có

đồi núi, có rừng, có hệ thống sơng lớn bao quanh, các sông nhỏ

phân bố trên lãnh thổ. Các điêu kiện này kết hợp với các lợi thế

tự nhiên khác nhau như vị trí địa lý, đã tạo nên các thế mạnh về

sản xuất nông nghiệp.

Hà Tây là tỉnh nằm cạnh Thủ đô Hà Nội và trong khu vực

kinh tế trọng điểm phía bắc, tạo cho Hà Tây có nhiêu thuận lợi:

Có một thị trường tiêu thụ lớn để có thể tiêu thụ các nơng sản

hàng hố, hàng tiểu thủ cơng mỹ nghệ, Hà Tây có đồng bằng phì

nhiêu có mức thâm canh cao, có vùng đồi gò với sinh thái đa

dạng nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú cú th phỏt trin

25Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnthnh khu vực bảo tồn thiên nhiên động thực vật quý hiếm, tạo

môi trường cảnh quan thiên nhiên cho du lịch, nghỉ ngơi, vui

chơi, giải trí.

1.2. Đặc điểm dân cư

Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 1999, thì dân số

của tỉnh Hà Tây là 2.378.438 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

bình quân hàng năm là 1,5 %/năm. Mật độ dân số trung bình tỉnh

Hà Tây1.083 người/Km 2 , trong đó khu vực đồng bằng trên1.000 người/Km 2 , vùng đồi núi 791 người/Km 2 . Dân số sống ở

nông thôn 2,2 triệu người chiếm gần 90%, sống ở thành thị hơn

10%. Hà Tây có 9 xã đồng bào dân tộc, trong đó có 7 xã ở vùng

núi Ba Vì, 1 xã thuộc huyện Quốc Oai, 1 xã thuộc huyện Mỹ Đức

với số dân khoảng 30.000 người, chủ yếu là người dân tộc

Mường.

Lao động trong độ tuổi năm 1996 là 1.147.800 nguời, năm

1999 là 1.292.000 người, trong đó 80% là lao động nơng nghiệp,

tốc độ tăng bình quân là 2%. Hà tây là tỉnh có nguồn lao động

dồi dào, số người lao động trong đội tuổi có xu hướng trẻ hố,

có 1/3 số xã trong tỉnh có làng nghề tiểu thủ cơng nghiệp với

200.000 lao động có tay nghề, chất lượng lao động ở nơng thơn

có trình độ văn hoá khá, chất lượng lao động trong các cơ quan

quản lý nhà nước và khối kinh doanh đáp ứng được với yêu cầu

phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của xã hội hoá đầu tư cho giáo dục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×