Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục

Các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầndc th thao... xó hi hầu như chỉ có cơng lập. Nên nguồn tài

chính cung cấp cho các hoạt động này chủ yếu do ngân sách Nhà

nước đảm nhận (từ cấp trung ương đến cấp cơ sở). Đó là một

trong những lý do cơ bản làm cho cơ sơ vật chất ngành giáo dục

xuống cấp và lạc hậu, chất lượng của hoạt động giáo dục giảm

sút, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của

đất nước.

Từ năm 1986 chúng ta đã thực hiện cải cách kinh tế, chuyển

nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước, Sự đổi mới này cũng bắt nguồn từ nhận

thức của chúng ta về xã hội: Trong quá trình phát triển lịch sử

của lồi người vấn đề có tính quy luật là xu hướng ngày càng

tăng tính chất xã hội hóa mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Xã

hội ngày càng phát triển thì tính chất xã hội hóa ngày càng cao,

ngược lại tính chất xã hội hóa càng cao thì xã hội càng có điều

kiện để phát triển.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Nhà nước thực hiện chính sách

“Đa phương hóa, đa dạng hóa”, tức là thực hiện các chính sách

mở cửa, tăng cường giao lưu hợp tác với bên ngoài theo tinh

thần Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Kết quả

của các chính sách cải cách kinh tế này đã tạo điều kiện thuận

lợi cho mọi thành phần kinh tế khai thác các tiềm năng về nhân

tài, vật lực và kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy nền kinh tế tăng

trưởng, thu hút được vốn đầu t nc ngoi v mt ngun vin16Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrÇntrợ đáng kể phục vụ q trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.

Tác động của cải cách kinh tế trong thời gian vừa qua đã

ảnh hưởng sâu sắc đến các hoạt động giáo dục. Mở rộng các hình

thức dịch vụ giáo dục - đào tạo: cơng lập, bán cơng, dân lập...

cũng từ đó thúc đẩy tính năng động, sáng tạo và kích thích sự cố

gắng của hệ thống giáo dục - đào tạo của Nhà nước trong điều

kiện có cạnh tranh. Cùng với việc cải cách kinh tế, Nhà nước

cũng đã thực hiện cải cách hệ thống giáo dục quốc dân, làm đa

dạng hóa các nguồn tài chính cung cấp cho hoạt động giáo dục đào tạo. Ở thời kỳ này, nguồn tài chính bao gồm:

- Nguồn ngân sách nhà nước.

- Nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

Các nguồn tài chính này ngày càng được hồn thiện, phù

hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội và kích thích sự

nghiệp giáo dục - đào tạo và y tế phát triển. Suy cho cùng đầu tư

bằng nguồn tài chính nào thì người dân cũng phải trả các khoản

chi phí đó. Nhưng mỗi nguồn đều có những thế mạnh và hạn chế

nhất định, nên phải sử dụng tổng hợp tất cả các nguồn tài chính

đó.

1.1. Nguồn ngân sách nhà nước.

Trong cơ chế thị trường, ngân sách Nhà nước khơng còn là

ngân sách của tồn bộ nền kinh t quc dõn, nhng trong tt c17Chuyên đề thc tËp

Quang Hng KH41ATrÇncác nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động giáo dục thì nguồn

ngân sách Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo và quan trọng nhất,

có tính chất quyết định đối với việc hình thành, mở rộng và phát

triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo. Được thể hiện:

Thứ nhất, chi phát triển văn hố - xã hội trong đó có sự

nghiệp giáo dục-đào tạo là một trong những nội dung cơ bản nhất

của hoạt động chi ngân sách Nhà nước.

Như ta đã biết, Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục - đào tạo

là: “quốc sách hàng đầu”, vì vậy đầu tư cho hoạt động giáo dụcđào tạo cũng là ưu tiên hàng đầu và tại điều 89 của “ Luật Giáo

dục” đã nêu rõ: “ Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí

ngân sách giáo dục, bảo đảm tỷ lệ ngân sách Nhà nước chi cho

giáo dục tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo

dục”. Bên cạnh đó, nền kinh tế đa thành phần ở nước ta mới

được hình thành và phát triển, trong đó thành phần kinh tế quốc

doanh còn nhỏ bé nên sự đóng góp cho hoạt động giáo dục-đào

tạo còn nhiều hạn chế. Mặt khác, hệ thống trường cơng của nước

ta còn chiếm tỷ lệ lớn, việc phát triển các trường bán công, dân

lập chưa nhiều, vấn đề “ xã hội hoá sự nghiệp giáo dục-đào tạo ”,

đa dạng hố các loại hình trường, lớp chưa được phổ biến rộng

rãi, do đó chưa có khả năng thu hút được các nguồn đầu tư khác

cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy, nguồn đầu tư của

ngân sách Nhà nước trong những năm vừa qua vẫn chiếm ưu thế

trong tổng chi cho sự nghiệp giáo dục- đào tạo, nhm duy trỡ v18Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnphỏt trin hệ thống giáo dục-đào tạo theo định hướng của Đảng,

Nhà nước trong chiến lược phát triển chung của quốc gia.

Thứ hai, đầu tư của ngân sách nhà nước như: xây dựng cơ

sở vật chất, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu...

một mặt tạo điều kiện để tăng về số lượng và từng bước nâng cao

chất lượng giáo dục - đào tạo. Mặt khác, đây cũng là cơ sở ban

đầu để khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội,

các thành phần kinh tế đóng góp nhằm thực hiện phương châm:

“Nhà nước và nhân dân cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo

dục - đào tạo”.

Thứ ba, ngân sách nhà nước còn có vai trò điều phối cơ cấu

của mỗi trường cũng như tồn hệ thống.

Thông qua định mức chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp

giáo dục đã góp phần định hướng, sắp xếp cơ cấu mạng lưới

trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, cơ sở vật chất của mỗi

trường và toàn hệ thống. Tập trung ngân sách Nhà nước cho

những mục tiêu chương trình quốc gia như: chương trình xóa mù,

xác định hệ thống trường lớp, xây dựng trung tâm đào tạo có

chất lượng cao...

Ngồi ra, trong q trình phát triển kinh tế - xã hội, nguồn

vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo

còn có quan hệ mật thiết với tăng trưởng kinh tế v tin b xó

hi.19Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrần1.2. Ngun vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của tồn dân, do dân, vì

dân. Do đó, việc quan tâm đến sự nghiệp này là trách nhiệm của

toàn xã hội với định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào

tạo, thực hiện xã hội hoá trong giáo dục - đào tạo, đa dạng hoá

các nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo với

phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm ”. Khi sự nghiệp

giáo dục - đào tạo có tính xã hội thì các tổ chức, doanh nghiệp,

cá nhân, gia đình, cộng đồng đều có trách nhiệm quan tâm góp

sức lực, trí tuệ, tiền của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Trong những năm vừa qua, chi ngân sách Nhà nước cho sự

nghiệp giáo dục - đào tạo có xu hướng tăng lên, nhưng vẫn chưa

đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của sự nghiệp này. Trên thực

tế, việc tăng chi cho sự nghiệp này chủ yếu bằng nguồn ngân

sách Nhà nước đã và đang tỏ ra khơng còn phù hợp với sự phát

triển đa dạng của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ

chuyển đổi và hội nhập hiện nay. Chính vì lẽ đó, cần phải tích

cực huy động các nguồn lực tài chính ngồi ngân sách Nhà nước

để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, những nguồn thu này

tuy chưa nhiều, chưa triệt để nhưng cũng đã góp phần đáng kể

vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở nước ta.

Các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư phát trin

s nghip giỏo dc - o to bao gm:20Chuyên đề thc tËp

Quang Hng KH41ATrÇn- Nguồn đầu tư của gia đình học sinh. Nguồn gốc của nguồn

này là từ thu nhập của hộ gia đình, trích một phần để chi tiêu

cho việc học tập của con em họ. Nguồn này bao gồm các khoản

sau:

+ Tiền học phí, lệ phí tuyển sinh... của học sinh do gia

đình họ đóng góp (có ưu tiên miễn giảm cho những học sinh

thuộc đối tượng chính sách). Đây là nguồn cơ bản, chiếm tỷ

trọng chủ yếu trong nguồn ngoài ngân sách Nhà nước của các

trường ở nước ta hiện nay.

+ Các khoản tiền mà các gia đình chu cấp cho con, em

họ để chi tiêu phục vụ việc học tập và sinh hoạt hàng ngày gồm:

tiền mua sách vở, tài liệu, phương tiện, đồ dùng học tập, tiền ăn,

ngồi ra còn tiền học thêm tin học, ngoại ngữ...

- Nguồn vốn của các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp tự bỏ

ra để đào tạo cán bộ, cơng nhân viên của mình.

- Tiền ủng hộ của các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đầu

tư cho các trường, lớp.

- Tiền tài trợ của các tổ chức quốc tế thông qua các dự án

đào tạo. Đây là nguồn tài chính có ý nghĩa khơng nhỏ trong phát

triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở nước ta trong nhng nm

va qua.21Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrần- Tin ng hộ của các tổ chức Việt kiều ở nước ngoài. Hàng

năm đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ hàng trăm suất học bổng

cho học sinh, sinh viên Việt Nam trị giá hàng tỷ đồng.

- Các khoản được tặng biếu cho các trường bằng hiện vật

như: máy vi tính, đồ dùng thí nghiệm, giáo trình, giáo khoa...

của các tổ chức kinh tế, đoàn thể và tổ chức xã hội.

2. Vai trò của xã hội hố đầu tư cho giáo dục

Nguồn vốn ngồi ngân sách nhà nước được hình thành từ

nhiều nguồn vốn khác nhau, do đó nguồn vốn này có vai trò đặc

biệt quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục - đào

tạo. Và nó được thể hiện ở các mặt sau đây:

Một là , nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước góp phần làm

tăng nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, và làm

giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc chi cho sự

nghiệp giáo dục - đào tạo. Phần lớn ngân sách giáo dục dùng để

chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, phần chi cho cơ sở vật chất

và các hoạt động sự nghiệp còn lại q ít. Vì vậy, nguồn vốn

ngoài ngân sách nhà nước do học sinh đóng góp và được các tổ

chức tài trợ, đóng một phần không nhỏ trong việc nâng cấp và

xây dựng mới cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục - đào tạo,

cải thiện đời sống cán bộ giáo viên và học sinh nhằm đảm bảo

nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Ngoài ra việc các

thành phần, các tổ chức kinh tế và các cá nhân đầu tư vo lnh22Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnvc giỏo dc - đào tạo cũng sẽ tạo ra những cơ sở vật chất cho

ngành giáo dục mà nhà nước không phải bỏ tiền ra để đầu tư.

Hai là, xã hội hoá đầu tư cho giáo dục có vai trò quan

trọng trong việc phát triển nhiều loại hình trường lớp, như bán

cơng, dân lâp, tư thục. Các loại hình trường lớp này được mở ra

góp phần làm giảm sự quá tải cho các trường cơng lập

Ba là, thực hiện xã hội hố đầu tư cho sự nghiệp giáo dục

đào tạo là thực hiện quan điểm “ xã hội hoá sự nghiệp giáo dục đào tạo” của đảng và nhà nước, là giải pháp quan trọng để thực

hiện chính sách cơng bằng xã hội trong chiến lược phát triển

kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước. Công bằng xã hội không

chỉ biểu hiện về mặt hưởng thụ, tức là người dân được xã hội và

nhà nước chăm lo, mà còn biểu hiện cả về mặt người dân đóng

góp, cống hiến cho xã hội theo khả năng thực tế của từng người,

từng địa phương.

Bốn là, xã hội hoá đầu tư cho giáo dục giúp cho ngành

Giáo dục - Đào phát huy tính năng động của mình trong việc huy

động các nguồn tài chính đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn rất nhỏ bé và phải

chi cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế – xã hội, thì việc huy

động mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức kinh tế – xã hội, doanh

nghiệp đầu tư cho giáo dục - đào tạo là một biện pháp quan trọng23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×