Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế – xã hội

Vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế – xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnthay i trong vic v sinh phòng bệnh của gia đinh như rửa tay

và uống nước sôi… và việc sử dụng các dich vụ y tế chăm sóc

sức khoẻ và khám chữa bênh. Trình độ học vấn của cha mẹ có

liên quan mật thiết đế sức khoẻ của trẻ em, đặc biệt là người mẹ

càng có học thì tỷ lệ trẻ em sơ sinh chết càng giảm và đứa trẻ

càng khoẻ mạnh.

 Giáo dục với vấn đề việc làm

Vấn đề việc làm là mối quan tâm của tất cả các quốc gia

trên thế giới trong q trình phát triển. Sức lao động có đầy đủ

việc làm vừa là tiêu chí của một quốc gia phát triển cao, vừa là

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề này được quyết đinh

bởi sự tác động tổng hợp của rất nhiều nhân tố, trong đó ảnh

hưởng của giáo dục lá vô cùng mạnh mẽ.

Đào tạo nhân tài về chuyên môn ở các cấp để thoả mãn nhu

cầu của xã hội là nhiệm vụ cơ bản của sự nghiệp giáo dục, cũng

là điều kiện cơ bản bảo đảm cho sức lao động có đầy đủ việc

làm. Vì rằng, xã hội cần có nhân tài ở nhiều tầng, nhiều bậc, vừa

cần có cán bộ quản lý cao cấp, vừa cần có nhân viên kỹ thuật có

trình độ kỹ thuật trung cấp, sơ cấp. Nếu sự nghiệp giáo dục chỉ

theo đuổi việc đào tạo nhân tài chuyên nghiệp đại học hoặc nhân

tài ở một vài chuyên môn nào đó, coi nhẹ việc đào tạo nhân tài

trung, sơ cấp thì sẽ gây ra sự thất nghiệp giả tạo theo cơ cấu

hoặc là hạ thấp nhân tài xuống để sử dng gõy lóng phớ chi phớ

o to.12Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrÇnĐồng thời sự nghiệp giáo dục còn có một vai trò nữa

khơng kém phần quan trọng là đổi mới tri thức cho những người

lao động, nếu những người lao động không được đổi mới tri

thức, kỹ năng làm việc thì sẽ gây ra một tình thế “hao mòn vơ

hinh” của đội ngũ lao động, khó thích ứng với u cầu mới của

sự phát triển kinh tế. Vơi tư cách là biện pháp làm cho người ta

có được kỹ năng chuyên môn, đổi mới tri thức, giáo dục là một

trong nhưng điều kiện cần thiết khiến sức lao động có đầy đủ

việc làm.

2.2. Giáo dục gắn bó chặt chẽ với thu nhập và tiêu dùng

Nói chung mức độ cao, thấp của trình độ học vấn tỷ lệ

thuận với thu nhập tiền bạc của cá nhân. Thu nhập của người lao

động trí óc tương đối cao hơn thu nhập của người lao động chân

tay. Đối với những người lao động có khả năng học hết bậc trung

học và đại học thì họ có cơ hội tìm kiếm những cơng việc tốt với

mức thu nhập cao hơn những người lao động mới học hết một

phần hoặc hết cấp tiểu học, và mức chênh lệch về tiền lương có

thể đạt cỡ 300 đến 800%.

Tỷ trọng chi phí giáo dục trong tổng chi phí tiêu dùng của

mọi người có thể được thể hiện ở trình độ nhận thức và mức độ

khát khao được giáo dục của mọi người ở các lứa tuổi khác nhau.

Chi tiêu giáo dục thuộc phạm trù chi tiêu cho đời sống tinh thần,

văn hố, mức chi tiêu của nó tăng theo mức thu nhập của dân cư.

Nói chung khi thu nhập thấp, tỷ trọng chi tiêu cho đời sống vật

chất tương đối lớn. Theo đà nâng cao mức thu nhập, t trng chi

13Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầntiờu cho giỏo dục tăng nhanh. Nhưvậy, giáo dục là nội dungquan trọng làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của mọi

người, nhất là trong xã hội phát triển, việc coi trọng giáo dục

làm cho mọi người sẵn lòng đầu tư nhiều hơn vào sự nghiệp giáo

dục.

2.3. Giáo dục có tác động tích cực đến sự nghiệp y tế, văn hố

thể dục thể thao.

Giáo dục thông qua đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên y

tế chuyên nghiệp, vừa có thể làm cho họ mau chóng nắm vững

các phương pháp trị bệnh, nâng cao tỷ lệ chữa bệnh, lại có thể

làm cho tố chất tu dưỡng của đông đảo cán bộ nhân viên y tế

được nâng cao rộng rãi, có được đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp,

cung câp những nhân tài chun mơn có trình độ cao để đẩy

mạnh sự phát triển của sự nghiệp y tế, bảo vệ sức khoẻ.

Sự nghiệp giáo dục cũng có tác động tương tự như vậy đối

với sự phát triển của thể dục, thể thao. Giáo dục sẽ bồi dưỡng

cho thể thao các huấn luận viên, vận động viên có chun mơn

và phẩm chất đạo đức tốt.

Giáo dục ngồi vai trò phân tích ở trên còn đóng vai trò

quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa….Giáo dục

khơng chỉ tác động tới việc hồn thiện con người, mà còn có

tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục tạo

ra nguồn nhân lực có học thức, có kỹ năng nghề nghiệp, có

phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phc v nhõn dõn. Vỡ14Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầnvy đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư để xố đói giảm

nghèo mà còn là đầu tư cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

II. SỰ CẦN THIẾT XÃ HỘI HOÁ ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC

1. Các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục

Hoạt động giáo dục - đào tạo cung cấp các dịch vụ cũng

giống như lĩnh vực sản xuất vật chất, trong quá trình sản xuất

đòi hỏi phải có các nguồn lực đầu tư nhất định để hình thành các

yếu tố đầu vào. Trong quá trình hoạt động các yếu tố đầu vào

ln bị tiêu hao, do đó để thực hiện q trình tái sản xuất, tái

cung cấp đòi hỏi nguồn lực phải được bổ sung và tái tạo, nguồn

lực quan trọng nhất là nguồn tài chính. Vậy nguồn tài chính được

hình thành từ đâu?

Cũng như các hoạt động khác, nguồn tài chính đã cung cấp

cho giáo dục - đào tạo một lực lượng vật chất để duy trì sự hoạt

động của ngành, trên cơ sở đó mà thực hiện được các chức năng

nhiệm vụ của mình. Từ việc xây dựng cơ sở vật chất như: xây

dựng các trường học, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện

làm việc, giảng dạy, chi cho con người... để duy trì hoạt động

của ngành.

Trong nhiều năm qua, với cơ chế kế hoạch hóa tập trung

bao cấp, nền kinh tế căn bản dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu

tập thể. Các hoạt động xã hội cũng chủ yếu dựa trên cơ sở hai

hình thức sở hữu đó. Tức là Nhà nước hầu như độc quyền chi

phối mọi mặt hoạt động xã hội như: y tế, giáo dục, vn húa, th

15Chuyên đề thc tập

Quang Hng KH41ATrầndc th thao... xã hội hầu như chỉ có cơng lập. Nên nguồn tài

chính cung cấp cho các hoạt động này chủ yếu do ngân sách Nhà

nước đảm nhận (từ cấp trung ương đến cấp cơ sở). Đó là một

trong những lý do cơ bản làm cho cơ sơ vật chất ngành giáo dục

xuống cấp và lạc hậu, chất lượng của hoạt động giáo dục giảm

sút, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của

đất nước.

Từ năm 1986 chúng ta đã thực hiện cải cách kinh tế, chuyển

nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước, Sự đổi mới này cũng bắt nguồn từ nhận

thức của chúng ta về xã hội: Trong quá trình phát triển lịch sử

của lồi người vấn đề có tính quy luật là xu hướng ngày càng

tăng tính chất xã hội hóa mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Xã

hội ngày càng phát triển thì tính chất xã hội hóa ngày càng cao,

ngược lại tính chất xã hội hóa càng cao thì xã hội càng có điều

kiện để phát triển.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Nhà nước thực hiện chính sách

“Đa phương hóa, đa dạng hóa”, tức là thực hiện các chính sách

mở cửa, tăng cường giao lưu hợp tác với bên ngoài theo tinh

thần Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Kết quả

của các chính sách cải cách kinh tế này đã tạo điều kiện thuận

lợi cho mọi thành phần kinh tế khai thác các tiềm năng về nhân

tài, vật lực và kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy nền kinh tế tăng

trưởng, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài và một nguồn viện16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế – xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×