Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể và khách quan về các đối tượng này. Tuy vậy,Việt

Nam chưa có tổ chức ĐMTN nào hoạt động chuyên nghiệp,đáp ứng các chuẩn

mực quốc tế.

Thiếu đội ngũ các nhà tạo lập thị trường :Nhà tạo lập thị trường đóng vai trò là

người mô giới và tự doanh trái phiếu và thu lợi nhuận từ hoạt động này. Họ sẵn

sàng thực hiện giao dịch mua và bán chứng khoán với các mức giá và số lượng đã

niêm yết từ đó giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường và giúp thị trường sôi

động hơn. Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam có thể nói là chưa có đội ngũ nhà tạo lập

thị trường.

Chưa xác định được đường cong lãi suất chuẩn : Đường cong lãi suất chuẩn là đồ

thị phản ánh mối quan hệ giữa lãi suất và kỳ hạn của một công cụ nợ (cùng mức

tín dụng và chất lượng), có vai trò quan trọng trong việc tạo lãi suất tham chiếu

cho hoạt động phát hành, giao dịch và đầu tư trên TTTP, cung cấp thông tin phục

vụ công tác quản lý và điều hành thị trường đồng thời tăng tính minh bạch và

thanh khoản cho thị trường giao dịch.Lãi suất nói chung và lãi suất TPCP ở Việt

Nam chưa thực sự trở thành chuẩn mực để các tổ chức tài chính tham chiếu do nó

còn mang nặng ý chí chủ quan của cơ quan điều hành chính sách thơng qua cơ chế

lãi suất trần, chưa linh hoạt theo cung cầu thị trường mà còn cứng nhắc.

Tính cạnh tranh thấp :TP chưa được ưa chuộng như các hình thức đầu tư khác như

tiền gửi tiết kiệm, kì phiếu,bất động sản…do lãi suất TP thấp, không thay đổi linh

hoạt theo thị trường (nhiều lúc lãi suất thực âm);cơ chế mua bán, giao dịch khó

khăn;tính thanh khoản thấp…

Nhận thức của doanh nghiệp :Các DN chưa nhận thức đầy đủ về ưu điểm và tầm

quan trọng của việc huy động vốn thông qua TTTP

Công bố thông tin chưa đầy đủ :Ngay cả trên TTCK, việc công bố thông tin cũng

chưa rõ ràng, kịp thời; hiện tại chưa có cơ chế quy định rõ ràng về việc phải cơng

khai thơng tin

Hệ thống pháp lý chưa hồn chỉnh :Do là nước đang phát triển, thị trường còn non

trẻ và đang trong q trình hồn thiện hệ thống pháp luật nên hệ thống văn bản

pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chưa đồng bộ, cơ chế hoạt động

chưa thật hoàn chỉnh.2.2. Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

• Ưu tiên phát triển thị trường trái phiếu nội tệ.:Phát triển thị trường TPCP, nâng

cao tính thanh khoản, mở rộng quy mơ thị trường, xây dựng đường cong lãi suất

chuẩn làm nền tảng cho lãi suất cho TPDN cũng như các công cụ nợ khác. Chỉ khi

nào thị trường TPCP phát triển khi đó mới có thể khuyến khích sự tham gia của

các nhà đầu tư đối với thị trường TPDN, tạo động lực cho thị trường TPDN phát

triển. Chú trọng phát triển thị trường TPDN nhằm tạo thêm kênh huy động vốn

cho doanh nghiệp

• Phát triển hệ thống định mức tín nhiệm trong nước:Tăng cường tính minh bạch

thơng tin, bắt buộc các doanh nghiệp phát hành TP phải định mức tín nhiệm.• Phát triển thị trường trái phiếu riêng biệt: tạo nên một TTTP sôi động, minh bạch

và chuyên nghiệp; thu hút các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư có tổ chức như

NHTM, cơng ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt

Nam, quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, công ty tài chính… Hình thành một hệ

thống các nhà kinh doanh trái phiếu chuyên nghiệp, tạo lập thị trường cho trái

phiếu trên thị trường thứ cấp.

• Xây dựng cơ sở hạ tầng :hiện đại, có khả năng tích hợp với các hệ thống công bố

thông tin, giám sát của cơ quan quản lý.

2.3.Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

• Cụ thể hóa các tiêu chuẩn phê duyệt trái phiếu :Để TP có chất lượng tốt, thu hút

nhà đầu tư, bộ Tài chính cần có các biện pháp u cầu các công ty phát hành trái

phiếu phải “public” các thông tin tài chính rõ ràng, minh bạch để nhà đầu tư có cái

nhìn đúng về thực lực của cơng ty.

• Mở rộng quy mơ, đa dạng hố và tăng tính thanh khoản cho TTTP

o Đối với TPCP: Đa dạng hóa hình thức TPCP, đa dạng hố khơng chỉ là việc

phát hành nhiều loại TPCP với nhiều kỳ hạn khác nhau mà còn phải kết hợp

việc đa dạng hóa về lãi suất, loại hình và phương thức thanh tốn vốn gốc và

lãi TPCP. Bên cạnh những loại TPCP truyền thống, Chính phủ cần triển khai

thêm một số một số loại trái phiếu: trái phiếu được chiết khấu, trái phiếu đa

thời hạn, trái phiếu thanh toán từng phần, trái phiếu option, trái phiếu có lãi

suất thay đổi…

o Đối với TPDN: Nhà nước đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước. Cần có chính sách khuyến khích các Tổng cơng ty nhà nước phát hành

trái phiếu để huy động đầu tư vốn dài hạn phục vụ đổi mới công nghệ và tạo

hàng hóa cho TTCK. Về phía các DN để thành công trong việc phát hành TP,

DN cần phải xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn hiệu quả nhằm đảm

bảo khả năng thanh toán và tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư cũng như đảm

bảo được lợi ích của DN.

• Xây dựng và phát triển hệ thống định mức tín nhiệm: Để tổ chức ĐMTN tồn tại và

phát triển trong giai đoạn thị trường trái phiếu Việt Nam còn non trẻ cần chú trọng

các vấn đề sau:

 Nhanh chóng xây dựng khung pháp lý về hoạt động ĐMTN

 Tiêu chuẩn hố các thơng tin tài chính của các doanh nghiệp

 Cần nâng cao nhận thức của nhà phát hành và nhà đầu tư về ĐMTN

• Thu hút và phát triển đội ngũ tạo lập thị trường:Trong điều kiện thị trường trái

phiếu còn sơ khai, hình thành và phát triển đội ngũ các nhà tạo lập thị trường là

điều cần thiết. Cần có đội ngũ chuyên gia có năng lực làm tư vấn cho Chính phủ

để xây dựng chính sách phối hợp đồng bộ giữa các kênh huy động vốn. Để xây

dựng đội ngũ các nhà tạo lập thị trường có tiềm năng tài chính đủ mạnh sẵn sàng

mua - bán một lượng TP nhất định khi có yêu cầu của nhà đầu tư, cần có chủ

trương khuyến khích các NHTM và các cơng ty bảo hiểm có tiềm năng tài chính

lớn tham gia.Ngồi ra các cơng ty chứng khốn có xu hướng chuyển sang mơ hình

NH đầu tư nhằm nâng cao khả năng tham gia tạo lập thị trường.

Phát triển thị trường trái phiếu chuyên biệt :Trái phiếu với những đặc điểm riêng

đòi hỏi phải có cơ chế phát hành và giao dịch riêng. Giao dịch trái phiếu trên thị

trường thứ cấp cần tách khỏi thị trường cổ phiếu, xây dựng một thị trường trái

phiếu chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư có tổ chức trên

thị trường. Cần tìm ra một mơ hình giao dịch phù hợp cho thị trường trái phiếu

chun biệt

Thực hiện cơng khai hóa thơng tin: Việc cơng khai và minh bạch hố thơng tin là

một yếu tố quan trọng để thị trường trái phiếu hoạt động lành mạnh. Do đó, Chính

phủ và doanh nghiệp cần tích cực thực hiện cơng khai hóa thơng tin, khắc phục

tình trạng bưng bít thơng tin hoặc cơng khai mang tính hình thức. Cơng bố thơng

tin một cách tùy tiện, khơng có hệ thống và chuẩn mực sẽ tạo tâm lý e ngại đối với

nhà tư là nguyên nhân làm cho TTTP kém phát triển. Độ tin cậy của thông tin là

cơ sở để nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư, giảm thiểu rủi ro.

Phát triển thị trường phi tập trung: Cần xây dựng TTTP Việt Nam theo mơ hình

thị trường OTC, trên cơ sở đồng bộ với thị trường trái phiếu tập trung và phù hợp

với chiến lược phát triển TTCK

Hoàn thiện hệ thống pháp lý và hệ thống quản lý

o Để TTTP vận hành tốt đòi hỏi một hệ thống pháp lý hồn thiện mang lại một

sân chơi công bằng, luật sở hữu rõ ràng và thông tin minh bạch cũng như một

cơ quan quản lý thị trường có năng lực.

o Các quy định về đấu thầu TPCP và việc cơng khai hóa thơng tin của Chính phủ

về TPCP cần được thể hiện trong Luật Chứng khốn, khơng nên quy định riêng

lẻ trong các văn bản dưới Luật như hiện nay.

o Bên cạnh đó, Chính phủ cần thực hiện chương trình cải cách sâu, rộng các quy

định pháp lý về chuẩn mực quản lý, giám sát và tổ chức hệ thống giám sát phù

hợp với thơng lệ quốc tế.

Nâng cao nhận thức về chứng khốn nói chung và trái phiếu nói riêng cho các

doanh nghiệp và cơng chúng đầu tưKết luận

• Thị trường trái phiếu Việt Nam đang ở giai đoạn khởi động, trong thời gian qua

tuy đã có sự khởi sắc nhưng vẫn còn kém phát triển. Nguyên nhân kém phát triển

do thiếu tổ chức định mức tín nhiệm chuyên nghiệp, thiếu vắng đội ngũ tạo lập thị

trường, chưa xác định được đường cong lãi suất chuẩn, tính cạnh tranh còn thấp,

tính thanh khoản kém, khung pháp lý chưa hồn chỉnh. Ngồi ra còn có nguyên

nhân từ nhận thức của các doanh nghiệp chưa quen với phương thức huy động vốn

trực tiếp qua phát hành trái phiếu, đặc biệt là các tổng công ty, các doanh nghiệp

nhà nước vẫn còn dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng.

• Trong thời gian qua thị trường trái phiếu đã chứng minh được tiềm năng huy động

vốn của mình và Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp phát triển. Tuy nhiên để thị

trường trái phiếu phát huy tốt vai trò của mình, cần có những giải pháp mang tính

đồng bộ, cần có những nổ lực cụ thể và hiệu quả từ nhiều phía: Chính phủ, Chính

quyền địa phương, các cấp, các ngành và các doanh nghiệp. Xây dựng lộ trình

triển khai thực hiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển và tạo mọi điều kiện

thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư tiếp cận với thị trường trái phiếu.Danh mục tài liệu tham khảo• Giáo trình “Thị trường chứng khốn” NXB ĐHKTQD 2005

• Luật chứng khốn 2006http://www.mof.gov.vn

http://www.vneconomy.com.vn

http://www.cafef.vnhttp://www.asianbondsonline.adb.org/

http://www.ssc.gov.vn

http://www.víetstock.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×