Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phong cách 9.9: Lãnh đạo đội nhóm – Hiệu quả cao / nhân viên rất hài lòng

Phong cách 9.9: Lãnh đạo đội nhóm – Hiệu quả cao / nhân viên rất hài lòng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kiểm soát lường trước (kiểm soát trước khi thực hiện):

Bằng cách tiên liệu các vấn đề có thể phát sinh để tìm cách ngăn ngừa trước.

Tác dụng cuả kiểm sốt lường trước sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động đối

phó với những bất trắc trong tương lai và chủ động tránh sai lầm ngay từ

đầu. Đây là hình thức kiểm sốt ít tốn kém nhất.

Kiểm sốt hiện hành ( kiểm soát trong khi thực hiện ):

Bằng cách giám sát trực tiếp ngay trong khi thực hiện, nắm bắt những lệch lạc và

đưa ra những biện pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch.

Kiểm soát sau khi thực hiện ( kiểm soát phản hồi ):

Đây là loại kiểm soát được thực hiện sau khi hoạt động đã xảy ra. Mục đích cuả

loại kiểm sốt này là nhằm xác định xem kế hoạch có hồn thành khơng? Nếu

khơng thì phải tìm hiểu nguyên nhân? Rút ra những bài học kinh nghiệm cho

những lần tiếp theo sau.Nhược điểm cuả loại kiểm sốt này là trễ về thời gian.

13.Tiến trình KT, kiễm soát

Thiết lập các tiêu chuẩn

Kiểm tra là so sánh kết quả thực tế và tiêu chuẩn đã được xác định. Tiêu chuẩn là

những chỉ tiêu của nhiệm vụ cần được thực hiện và thơng qua nó nhà quản trị có

thể thu được những dấu hiệu cần thiết để theo dõi tiến trình cơng việc.

Thiết lập hệ thống tiêu chuẩn cho kiểm tra là việc không đơn giản chút nào vì còn

phải cân nhắc rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, hệ thống kiểm tra trở nên hữu hiệu hơn

nếu nó được kết nối với mục tiêu mong muốn, hệ thống kiểm tra phải khách quan,

đầy đủ, đúng lúc và được chấp nhận. Cụ thể:

Kết nối với mục tiêu mong muốn: Tức là mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Khách quan: Chính là sự cơng bằng và khơng bị tác động bởi nhân viên do

những yếu tố các nhân.Đầy đủ: Bao gồm tất cả các hành vi và mục tiêu ước muốn của tổ chức.Đúng lúc: Kiểm tra cung cấp thơng tin khi cần thiết nhất.Chấp nhận được: Hệ thống kiểm tra phải được cơng nhận là cần thiết và

thích hợp.

Tiêu chuẩn là cơ sở để đo lường kết quả có thể được đặt ra dưới các dạng khác

nhau:

Bằng đơn vị số lượng vật chất: giờ công, ngày công, số lượng sản phẩm,

phế phẩm

Đơn vị tiền tệ như chi phí, doanh thu, lợi nhuận

Định tính: nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, sự vui lòng của khách

hàng, cải tiến uy tín của doanh nghiệp…

Đo lường thành quả hồn thành thực tế và so sánh với tiêu chuẩn đã đề ra

Có thể và nên hình dung ra thành quả trước khi nó được thực hiện để so chiếu với

tiêu chuẩn và từ đó có biện pháp sửa chữa kịp thời.

Việc đo lường chỉ dễ dàng nếu các tiêu chuẩn được xác định đúng đắn và thành

quả của các nhân viên được xác định chính xác.

Việc đo lường thành quả sẽ khó khăn đối với một số cơng việc. Ví dụ như đánh

giá chất lượng phục vụ của phòng hành chính của phòng hành chính của doanh

nghiệp, đánh giá uy tín của sản phẩm. Trong trường hợp này đòi hỏi nhà quản trị

phải sử dụng hàng loạt các tiêu chuẩn gián tiếp như sự nhiệt tình và lòng trung

thành của cấp dưới, sự khâm phục của các bạn đồng nghiệp, thái độ của báo chí,

dư luận cơng chúng…

Tiến hành sửa chữa sai lầm kịp thời nếu kết quả thực tế thấp hơn tiêu chuẩn

Có thể sửa lại kế hoạch, phân cơng lại, thêm nhân viên,…

Phân công lại các bộ phận do sai lầm trong công tác tổ chức hoặc phát sinh

trong q trình thực hiện.Tuyển dụng thêm, đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên hoặc sa thải..Giải thích đầy đủ và rõ ràng hơn các công việc cho cấp dưới.

Tiến trình này có thể được diễn tả trong sơ đồ sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phong cách 9.9: Lãnh đạo đội nhóm – Hiệu quả cao / nhân viên rất hài lòng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×