Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Exercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành các câu sau)

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành các câu sau)

Tải bản đầy đủ - 0trang

20TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 5 (TẬP 1)2. an/ That/ orange./ is

3. I/ go/ usually/ by bike./ to school

4. am/ I/ Hanoi./ from

5. your/ is/ What/ job?

6. her/ What/ name?/ is

7. music?/ like/ you/ Do

8. teachers?/ Are/ they

9. is/ English/ her/ subject./ favourite

10. Jane/ like?/ subjects/ What/ doesExercise 3: Pick out one redundant letter to make correct word.

(Bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng).

1. FACSTORY

2. ENGLIESH

3. SLEOW

4. SKLEEP

5. WEASTHER

21TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 5 (TẬP 1)6. LISTTEN

7. MEMMBER

8. NIEGHT

9. LOVEE

10. BEFORTEExercise 4:

Track5Listen and choose the correct

answer. (Nghe và chọn đáp án

đúng)1.a. My name is Tim.b. My name is Tina.c. My name is Tom.d. My name is Tony.2.a. Which country are you going to? b. Which city are you going to?

c. Which country will you go to?d. Which city will you go to?a. His name is Jackson.b. His name is Johnson.c. His name is Thompson.d. His name is Anderson.3.4.a. Americab. Englandc. Singapored. Spain5.a. Where do you come from?b. Where are you from?c. Where were you from?d. Where are they from?a. He’s from Singapore.b. He’s from England.c. He’s from Canada.d. He’s from America.a. I can’t read and write.b. I can read and write.c. I can listen and write.d. I can’t read and ride.6.7.22BẠN CẢM THẤY ẤN TƯỢNG CHỨĐỪNG BỎ LỠ CUỐN SÁCH NÀY MÀ HÃY MUA NGAY

TẠI ĐÂYXEM THÊM TẠI MCBOOKS.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành các câu sau)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x