Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng từng khối:

Chức năng từng khối:

Tải bản đầy đủ - 0trang

c) Khối đếm:

Nhận xung Clock từ khối thu hồng ngoại và tiến hành đếm, đồng thời

xuất ra giá trị mã BCD chuyển đến khối giải mã.d) Khối giải mã:

Nhận giá trị BCD từ khối đếm và chuyển đến khối hiển thị.

23e) Khối hiển thị:

Nhận giá trị đã chuyển đổi từ khối giải mã và xuất ra hình ảnh.24Cổng AND nhận giá trị từ khối đếm chuyển giá trị đến LED tín

hiệu báo đỏ khi đầy 25 xe, báo xanh ở các số còn lại.253. Sơ đồ nguyên lý:264. Nguyên lý hoạt động:

a. Cấu tạo của mạch kiểm tra xe ra vào dùng hồng ngoại:

Mạch trên sử dụng 2 IC đếm 74192, 2 IC giải mã BCD 7447 và hiển

thị lên 2 led 7 đoạn, bộ thu phát hồng ngoại ,IC 7414 ,IC 7408 và IC ổn áp

7805.

b. Chức của IC 74192.

Đây là IC vừa có khả năng đếm lên vừa có khả năng đếm xuống với

ngõ ra là số BCD. Đếm lên hay đếm xuống là tùy thuộc vào kết nối xung

clock vào chân CLKU hay chân CLKD .Do đó trên mạch có thể thấy đối

với IC 74192 đơn vị (IC 1) chân CLKU được nối với dữ liệu lấy từ cửa

vào còn chân CLKDđược nối với dữ liệu lấy từ cửa ra. Còn đối với IC

74192 hàng chục (IC 2) chân CLKUđược nối với chân /CO của IC 1 còn

chân CLKD được nối với chân /BO của IC 1 . Nhìn vào sơ đồ nguyên lý ta

thấy IC 74192 bắt đầu đếm lên của xung clock , khi ngõ ra đang ở giá trị

1001( số 9) mà gặp cạnh xuống của clock tại chân CLKU thì chân /co sẽ từ

mức 1 chuyển xuống mức 0 nếu tiếp theo đó là 1 cạnh lên của clock thì giá

trị ở ngõ ra sẽ chuyển từ 1001 sang 0000 đồng thời chân /CO sẽ trở lại

mức 1( tạo ra 1 cạnh lên), giải thích tương tự với chân /BO nhưng lần này

là ngõ ra chuyển từ 0000 sang 1001 và xét tại chân CLKD .Điều này giải

thích cho cách đấu 2 tầng : hàng chục và hàng đơn vị của mạch , khi hàng

đơn vị đếm lên chuỷen từ 9 sang 0 thì hàng chục tăng lên 1, còn khi đếm

xuống mà chuyển từ 0 sang 9 thì hàng chục sẽ bị giảm 1.

c. Nguyên lý hoạt động của mạch kiểm tra xe ra vào dùng hồng ngoại

Khối tạo xung clock ( tức là khối phát hồng ngoại): do ở cửa vào và

ra đều như nhau nên ta chỉ giải thích cho 1 cửa ví dụ cử vào . Khi khơng có

xe đi qua led thu nhận toàn bộ hồng ngoại từ led phát và điện áp 2 đầu nó

xem như bằng 0 tụ C cũng được xả hết xuống mass, qua cổng NOT đặt lên

chân clock của IC 74192 mức 1. Khi có xe đi qua led thu khơng còn nhận

được hồng ngoại xem như hở mạch nên qua cổng NOT chân clock sẽ

xuống mức 1 và số hiển thị trên led 7 đoạn sẽ tăng lên (hoặc giảm) 1 đơn

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng từng khối:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×