Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Võ Thị Thứ, (1996), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus, Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa Học Sinh Học.

Võ Thị Thứ, (1996), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus, Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa Học Sinh Học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc GiangKhoa Nông học20.Hartmann, G.E., Howell, C.R., Viterbo, A., Chet, I. and Lorito, M. (2004),

Trichoderma species-opportunistic, avirulent plant symbionts, Nature

Reviews Microbiology 2, pp.43-56

21.J. F. Walter and A. S. Paau, (1996), Microbial inoculant production and

formulation. Soil microbial ecology: Applications in agriculture and

environmental management edited by F. Blaine Meting, Marcel Dekker.

22.Qin Z., Peng V., Zhou X., Liang R., Zhou Q., Chen H., Hopwood DA.,

Keiser T., Deng Z., (1994). Development of a gene cloning system

for Streptomyces hygroscopicus varying chengensis, a producer of three

useful antifungal compounds by elimination of three barriers to DNA

transfer. J Bacteriol., 176: 2090-2095.

23.Shimizu, M., Yazawa, S., Ushijima, Y., (2008). A promising strain of

endophytic Streptomyces sp. for biological control of cucumber

anthraxcnose. J Gen Plant Pathol 75:27 – 36.

24.Wilson, D.B, (2011), Microbial diversity of cellulose hydrolysis. Current

opinion in microbiology 14, 259-263

25.World J Gastroenterol, (2013), Efficacy profiles for different concentrations

of Lactobacillus acidophilus in experimental colitis, 19(32): 5347–5356.

Published online 2013 Aug60Khóa luận tốt nghiệpNguyễn Thị Vân Anh CNSH-4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc GiangKhoa Nông họcPHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Phụ lục 1. Cân mẫu và pha lỗng mẫu61Khóa luận tốt nghiệpNguyễn Thị Vân Anh CNSH-4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc GiangKhoa Nông họcPhụ lục 2. Hình thái tế bào vi sinh vật quan sát dưới kính hiển viVK BaccillusVK ThiobacillusVK Erwinia carotovora

62Khóa luận tốt nghiệpNguyễn Thị Vân Anh CNSH-4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc GiangKhoa Nơng họcVK BeijerinskiiVK Clostridium perfringensVK Azotobacte63Khóa luận tốt nghiệpNguyễn Thị Vân Anh CNSH-4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc GiangKhoa Nơng họcXK Streptomyces SPPXK

Actinomyces SPPNấm Pythium aphanidermatum64Khóa luận tốt nghiệpNguyễn Thị Vân Anh CNSH-4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc GiangKhoa Nông họcNấm Sclerotinia sclerotiorumNấm TrichodermaNấm Verticillium alboatrum65Khóa luận tốt nghiệpNguyễn Thị Vân Anh CNSH-4ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Võ Thị Thứ, (1996), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus, Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa Học Sinh Học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×