Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.3.Thứ hai: Kế toán giá vốn hàng bán

Thứ ba: Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Thứ tư: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Thứ năm: Xác định kết quả bán hàng

Điều kiện thực hiện các giải pháp

Doanh nghiệp phải coi trọng công tác kế tốn là cơng cụ phục vụ quản-lý kinh tế, gắp liền với các hoạt động quản lý doanh nghiệp

Lựa chọn phương pháp và cách thức hạch toán kế toán phù hơp với quy mơ,-đặc điểm và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế nói

chung và những thủ tục về nhập xuất hàng hóa nói riêng và có những hình

thức thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công-nhân.

Mỗi cán bộ cơng nhân nói chung và cán bộ kế tốn nói riêng phải nắm được

trách nhiệm của mình đối với cơng việc, tuân thủ đúng theo những quy định,-thủ tục làm việc mà doanh nghiệp đặt ra

Để đáp ứng và phù hợp với điều kiện hiện nay công ty nên bồi dưỡng và

nâng cao trình độ của nhân viên kế tốn trong cơng tác kê tốn máy, trang bị

máy tính cho phòng kế tốn, áp dụng phần mềm kế tốn nhằm giảm bớt khối

lượng cơng việc cho nhân viên kế tốn nhưng lại nâng cao hiệu quả của cơng

tác kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói-riêng.

Cán bộ kế tốn phải thường xun cập nhật những thông tin, quy định mới

của Nhà nước về chế độ kế tốn, để đảm bảo cho cơng việc hạch tốn kế tốn

nói chung, kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng được-chính xác.

Bên cạnh cơng tác hạch tốn kế tốn, thì kế tốn trong cơng ty phải biết đánh

giá những mặt tích cực và hạn chế về thực trạng hạch toán kế tốn của đơn vị

mình, từ đó đề ra những giải pháp tham mưu cho lãnh đạo cơng ty nhằm hồn

thiện hơn nữa cơng tác kế tốn, nâng cao hiệu quả cơng việc.16C.KẾT LUẬNKế tốn là một cơng việc có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế

của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Trong đó kế toán bán

hàng và xác định kết quả bán hàng là bộ phận khơng thể thiếu được trong tồn

bộ cơng tác kế tốn, có cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích hoạt động

tiêu thụ, phản ánh chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và cung

cấp thông tin cho ban quản trị làm cơ sở để đưa ra chiến lược kinh doanh đem

lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại Tổng cơng ty giấy Việt Nam, em đã có cơ hội

đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

một đơn vị sản xuất kinh doanh, từ đó thấy được tầm quan trọng của kế toán

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổng công ty giấy Việt

Nam.

Đề tài trên đây đã làm rõ được 3 vấn đề sau:

-Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng-trong các doanh nghiệp.

Phản ánh và đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết-quả bán hàng tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết

quả bán hàng tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

Vì thời gian thực tập có hạn, vốn kiến thức khoa học còn ít ỏi, nên bài

viết của em khơng tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự góp ý của cơ

giáo để đề tài của em được hồn thiện hơn.D.TÀI LIỆU THAM KHẢO

171.Bộ Tài Chính (2015) “26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam” của nhà xuấtbản Tài Chính

2. Bùi Thị Linh “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

công ty TNHH Việt Hàn” (2017) Ở khoa kinh tế và QTKD, trường đại học

Hùng Vương

3. Đặng Trung Kiên “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

công ty cổ phần rượu Đồng Tiền” (2017) ở khoa Kinh tế và QTKD,

4.trường đại học Hùng Vương

Đồn Xn Tiên (2016), “Giáo trình ngun lý kế tốn”, NXB Tài Chính

5. Đồn Quang Thiệu (2014), “Sơ đồ kế toán doanh nghiệp”, NXB Lao

Động

6. Nguyễn Thu Hà “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

công ty TNHH Giang Nam” (2017) ở khoa Kinh tế và QTKD, trường đại7.học Hùng Vương.

Nguyễn Văn Nhiệm (2011), Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệptheo chế độ kế tốn, NXB Thống kê, Hà Nội

8. Ngơ Thế Chi và Trương Thị Thủy đồng chủ biên (2013), “Giáo trình kế

tốn tài chính”, NXB Tài chính, Hà Nội.

9. Nguyễn Phú Giang và Nguyễn Trúc Lê đồng chủ biên (2014), “Lý thuyết

và thực hành kế tốn tài chính”, NXB KinhTế Quốc Dân, Hà Nội.

10. Võ Văn Nhị (2015), “Nguyên lý kế toán”, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí

Minh

11. Thơng tư 200/2014/ TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài

chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định

15/2006/QĐ-BTC

12. Các sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan đến đề tài

tại Tổng công ty giấy Việt Nam từ năm 2015 đến năm 201718Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×