Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông họcPHỤ LỤC

Phụ lục 1. Xử lý số liệu

1.1. Xử lý các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nấm Hồng chi nuôi trồng trên nguyên liệu

gỗ keo lai

BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDC FILE ANH TN110/ 5/** 22:11

PAGE

1

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG

CHI

VARIATE V003 CDC

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

1 1.70667

1.70667

23.81 0.036 3

2 NLAI

2 .300000E-01 .150000E-01

0.21 0.826 3

* RESIDUAL

2 .143333

.716667E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 1.88000

.376000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

ÐKC FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11 PAGE

2

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU NUOI TRONG DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V004 ÐKC

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

1 .106667

.106667

30.33 0.028 3

2 NLAI

2 .583333E-02 .291667E-02

0.83 0.547 3

* RESIDUAL

2 .703333E-02 .351666E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 .119533

.239067E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

KLTBC FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11

PAGE

3

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V005 KLTBC

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

1 CT$

1 2.28166

2.28166

22.44 0.039 3

2 NLAI

2 .633334E-01 .316667E-01

0.31 0.762 3

* RESIDUAL

2 .203334

.101667

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 2.54833

.509667

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

ÐKM FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11

PAGE

4

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V006 ÐKM

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

======================================================

1 CT$

1 .326666

.326666

4.00 0.184 3

2 NLAI

2 .233334E-01 .116667E-01

0.14 0.874 3

* RESIDUAL

2 .163333

.816667E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 .513333

.102667

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

ÐDM FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11

PAGE

5

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V007 ÐDM

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

1 .601667E-02 .601667E-02 19.00 0.046 3

2 NLAI

2 .433332E-03 .216666E-03

0.68 0.594 3

* RESIDUAL

2 .633333E-03 .316667E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 .708333E-02 .141667E-02

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

KLTBM FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11

PAGE

6

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHIKhóa luận tốt nghiệpPhạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học

VARIATE V008 KLTBM

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F

RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

======================================================

1 CT$

1 .666668

.666668

6.25 0.130 3

2 NLAI

2 .413333

.206667

1.94 0.340 3

* RESIDUAL

2 .213333

.106667

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 1.29333

.258667

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE NT/1000B FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11

PAGE

7

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V009 NT/1000B

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

======================================================

1 CT$

1 10.1400

10.1400

1.22 0.385 3

2 NLAI

2 9.56331

4.78166

0.58 0.635 3

* RESIDUAL

2 16.5900

8.29500

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 36.2933

7.25866

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLNK/NT FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11

PAGE

8

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V010 TLNK/NT

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

======================================================

1 CT$

1 .326666

.326666

0.86 0.454 3

2 NLAI

2 2.11000

1.05500

2.76 0.266 3

* RESIDUAL

2 .763332

.381666

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 3.20000

.640000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSNK/100 FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11 PAGE

9

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

VARIATE V011 NSNK/1000

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER SQUARES

SQUARES

LN

======================================================

1 CT$

1 2.13607

2.13607

3.84 0.190 3

2 NLAI

2 6.83543

3.41771

6.14 0.141 3

* RESIDUAL

2 1.11304

.556518

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

5 10.0845

2.01691

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11 PAGE

10

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

NOS

CDC

ÐKC

KLTBC

ÐKM

CT1 3

14.2667

0.923333

21.6667

14.1333

CT2 3

15.3333

1.19000

23.9000

15.9000

SE(N=

3)

0.154560

0.342377E-01 0.184090

0.164992

5%LSD

2DF

0.907474

0.205451

1.10467

1.090069

CT$

NOS

ÐDM

KLTBM

NT/1000B

TLNK/NT

CT1 3

0.686667

15.8000

66.0667

32.0667

CT2 3

0.750000

16.4667

68.6667

32.5333

SE(N=

3)

0.102740E-01 0.188562

1.66283

0.356682

5%LSD

2DF

0.606516E-01 1.13151

9.97818

2.14035

CT$

NOS

NSNK/1000

CT1 3

21.1900

CT2 3

22.3833

SE(N=

3)

0.430704

5%LSD

2DF

2.62454

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

NOS

CDC

ÐKC

KLTBC

ÐKM

1

2

14.7500

1.11500

22.4000

14.3500

2

2

14.9000

1.19000

22.3000

14.4500

3

2

14.7500

1.16500

22.1500

14.3000

SE(N=

2)

0.189297

0.419325E-01 0.225463

0.202073

5%LSD

2DF

1.13592

0.251625

1.35294

1.21258

NLAI

NOS

Ð DM

KLTBM

NT/1000B

TLNK/NTKhóa luận tốt nghiệpPhạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học

1

2

3

SE(N=

5%LSD2

2

21.60000

1.610000

1.61500016.9000

16.7000

16.500075.5500

75.6400

76.400032.5500

34.0000

33.35002)

2DF

NLAI0.125831E-01 0.230940

2.03654

0.436844

0.755075E-01 1.38581

12.2207

2.62138

NOS

NSNK/1000

1

2

20.4200

2

2

23.0250

3

2

21.9150

SE(N=

2)

0.527502

5%LSD

2DF

3.16540

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ANH TN1

10/ 5/** 22:11 PAGE

11

ANH HUONG CUA NGUYEN LIEU GO KEO LAI DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATE

GRAND MEAN STANDARD

DEVIATION C OF V |CT$

(N=

6)

-------------------- SD/MEAN |

NO.

BASED ON

BASED ON

%

|

OBS.

TOTAL SS

RESID SS

|

CDC

6 14.800

0.61319

0.26771

1.8 0.0365

ÐKC

6 1.1567

0.15462

0.59301E-01 5.6 0.0281

KLTBC

6 22.283

0.71391

0.31885

1.4 0.0388

ÐKM

6 14.367

0.32042

0.28577

2.0 0.1843

Ð DM

6 1.71833

0.37639E-010.17795E-01 2.5 0.0462

KLTBM

6 16.133

0.50859

0.32660

2.0 0.1298

NT/1000B

6 77.567

2.6942

2.8801

4.3 0.3851

TLNK/NT

6 33.300

0.80000

0.61779

1.9 0.4536

NSNK/1000

6 26.1787

1.4202

0.74600

3.4 0.1900VA NANG SUAT NAM HONG CHI

|NLAI

|

|

|

0.8260

0.5468

0.7620

0.8741

0.5940

0.3403

0.6345

0.2659

0.1410|

|

|

|1.2. Xử lý ảnh hưởng của biện pháp xử lý nguyên liệu đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng

suất nấm Hồng chi.

BALANCED ANOVA FOR VARIATE

CDC FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

1

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V003 CDC

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 3.44889

1.72445

32.67 0.005 3

2 NLAI

2 .222222E-02 .111111E-02

0.02 0.981 3

* RESIDUAL

4 .211110

.527776E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 3.66222

.457778

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

ÐKC FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

2

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V004 ÐKC

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 .908222E-01 .454111E-01 16.25 0.014 3

2 NLAI

2 .133556E-01 .667778E-02

2.39 0.208 3

* RESIDUAL

4 .111778E-01 .279444E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 .115356

.144194E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

KLTBC FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

3

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT

CHI

VARIATE V005 KLTBC

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 4.36222

2.18111

44.11 0.003 3

2 NLAI

2 .555556E-01 .277778E-01

0.56 0.612 3

* RESIDUAL

4 .197777

.494444E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 4.61556

.576944

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

ÐKM FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

4

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANGKhóa luận tốt nghiệpSUAT NAMSUAT NAMNAM HONGSUAT NAMPhạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học

HONG CHI

VARIATE V006 ÐKM

LN

SOURCE OF VARIATIONSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 1.86000

.930000

27.90 0.006 3

2 NLAI

2 .466667E-01 .233334E-01

0.70 0.551 3

* RESIDUAL

4 .133333

.333334E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 2.04000

.255000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

ÐDM FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

5

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V007 Ð DM

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 .142889E-01 .714444E-02 20.74 0.010 3

2 NLAI

2 .108889E-02 .544445E-03

1.58 0.312 3

* RESIDUAL

4 .137778E-02 .344444E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 .167556E-01 .209444E-02

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

KLTBM FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

6

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V008 KLTBM

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 .628889

.314445

2.67 0.183 3

2 NLAI

2 .375556

.187778

1.59 0.310 3

* RESIDUAL

4 .471111

.117778

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 1.47556

.184445

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE NT/1000B FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

7

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V009 NT/1000B

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=======================================================

1 CT$

2 14.3022

7.15111

3.41 0.137 3

2 NLAI

2 15.0955

7.54777

3.60 0.128 3

* RESIDUAL

4 8.38444

2.09611

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 37.7822

4.72278

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLNK/NT FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

8

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V010 TLNK/NT

LN

SOURCE OF VARIATION

DF SUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 CT$

2 .748888

.374444

1.77 0.281 3

2 NLAI

2 .575552

.287776

1.36 0.354 3

* RESIDUAL

4 .844443

.211111

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 2.16888

.271110

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSNK/100 FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18

PAGE

9

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG

HONG CHI

VARIATE V011 NSNK/1000

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUAT NAMSUAT NAMSUAT NAMSUAT NAMSUAT NAMSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 CT$

2 3.41149

1.70575

2.81 0.173 3

2 NLAI

2 3.25262

1.62631

2.68 0.182 3Khóa luận tốt nghiệpDFPhạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học

* RESIDUAL

4 2.42418

.606044

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

8 9.08829

1.13604

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

10

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM

HONG CHI

MEANS FOR EFFECT CT$

CT$

NOS

CDC

ÐKC

KLTBC

ÐKM

CT1 xE xE

3

14.2000

0.920000

21.7333

13.9000

CT2 xE xE

3

15.2667

1.07333

22.7000

14.6000

CT3 xE xE

3

16.6667

1.36333

23.4333

15.4000

SE(N=

5%LSD3)

4DF0.132637

0.5099080.305202E-01 0.128380

0.199632

0.5032220.105409

0.413182CT$

NOS

ÐDM

KLTBM

NT/1000B

TLNK/NT

CT1 xE xE

3

0.570000

15.9667

66.5333

32.3333

CT2 xE xE

3

0.930000

17.1000

69.9667

33.7667

CT3 xE xE

3

1.466667

18.3000

73.5333

35.3333

SE(N=

3)

0.107152E-01 0.198140

0.835885

0.265274

5%LSD

4DF

0.400011E-01 0.836664

3.34649

1.03982

CT$

NOS

NSNK/1000

CT1 xE xE

3

21.5167

CT2 xE xE

3

23.4433

CT3 xE xE

3

25.7867

SE(N=

3)

0.449461

5%LSD

4DF

1.80179

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

NOS

CDC

ÐKC

KLTBC

ÐKM

1

3

14.2333

0.92333

21.5667

13.8667

2

3

15.2667

1.05667

22.7333

14.6000

3

3

16.7333

1.40667

23.4667

15.4333

SE(N=

3)

0.132637

0.305202E-01 0.128380

0.105409

5%LSD

4DF

0.519908

0.119632

0.503222

0.413182

NLAI

NOS

ÐDM

KLTBM

NT/1000B

TLNK/NT

1

3

1.410000

17.0667

68.5000

34.3667

2

3

1.5736667

17.3333

68.6000

34.9667

3

3

1.6720000

17.5667

68.6333

34.8000

SE(N=

3)

0.107152E-01 0.198140

0.835885

0.265274

5%LSD

4DF

0.420011E-01 0.776664

3.27649

1.03982

NLAI

NOS

NSNK/1000

1

3

24.5400

2

3

24.9800

3

3

22=4.5267

SE(N=

3)

0.449461

5%LSD

4DF

1.76179

-------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ANH TN2

10/ 5/** 22:18 PAGE

11

ANH HUONG CUA BIEN PHAP XU LY NGUYEN LIEU DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM

HONG CHI

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATE

GRAND MEAN STANDARD

DEVIATION C OF V |CT$

|NLAI

|

(N=

9)

-------------------- SD/MEAN |

|

|

NO.

BASED ON

BASED ON

%

|

|

|

OBS.

TOTAL SS

RESID SS

|

|

|

CDC

9 16.744

0.67659

0.22973

1.5 0.0049

0.9806

ÐKC

9 1.4522

0.12008

0.52862E-01 5.0 0.0140

0.2076

KLTBC

9 23.422

0.75957

0.22236

1.0 0.0032

0.6118

ÐKM

9 15.400

0.50498

0.18257

1.3 0.0061

0.5509

ÐDM

9 1.52222

0.45765E-010.18559E-01 2.6 0.0096

0.3123

KLTBM

9 18.322

0.42947

0.34319

2.1 0.1835

0.3100

NT/1000B

9 73.244

2.1732

1.4478

2.1 0.1369

0.1279

TLNK/NT

9 35.311

0.52068

0.45947

1.4 0.2811

0.3543

NSNK/100

9 25.749

1.0659

0.77849

3.5 0.1726

0.1824Khóa luận tốt nghiệpPhạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học1.3. Xử lý ảnh hưởng của khả năng sử dụng mật rỉ làm nguồn cung cấp dinh dưỡng C đến các yếu tố cấu thành

năng suất và năng suất nấm Hồng chi

SINGLE EFFECT ANOVA FOR UNBALANCED DATA FILE ANH TN3

14/ 5/** 10:33

PAGE

1

ANH HUONG CUA KHA NANG SU DUNG MAT RI LAM NGUON CUNG CAP DINH DUONG DEN CAC YEU TO CAU

THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

ANOVA FOR SINGLE EFFECT - CT$

-------------------------------------------------------------VARIATE

TREATMENT MS - DF

RESIDUAL MS - DF

F-RATIO F-PROB

CDC

0.64917

7

0.20625

4

3.15 0.142

ÐKC

0.31417E-02

7

0.10750E-02

4

2.92 0.158

KLTBC

1.4063

7

0.61249E-01

4

22.96 0.007

ÐKM

0.47774

7

0.41248E-01

4

11.58 0.019

Ð DM

0.10464E-02

7

0.75000E-04

4

13.95 0.014

KLTBM

0.84643

7

0.36249E-01

4

23.35 0.006

NT/1000B

4.4631

7

3.5162

4

1.27 0.431

TLNK/NT

1.9625

7

0.21625

4

9.08 0.028

NSNK/1000

1.3533

7

0.92817

4

1.46 0.375

ANOVA FOR SINGLE EFFECT - NLAI

-------------------------------------------------------------VARIATE

TREATMENT MS - DF

RESIDUAL MS - DF

F-RATIO F-PROB

CDC

0.65333

2

0.45139

9

1.45 0.285

ÐKC

0.75834E-03

2

0.27528E-02

9

0.28 0.768

KLTBC

0.30333

2

1.0536

9

0.29 0.759

ÐKM

0.65833E-01

2

0.37528

9

0.18 0.842

Ð DM

0.22500E-03

2

0.79722E-03

9

0.28 0.763

KLTBM

0.10000E-01

2

0.67222

9

0.01 0.986

NT/1000B

1.2158

2

4.7639

9

0.26 0.782

TLNK/NT

0.54750

2

1.5008

9

0.36 0.708

NSNK/1000

0.86222

2

1.2734

9

0.68 0.536

TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ANH TN3

14/ 5/** 10:33 PAGE

2

ANH HUONG CUA KHA NANG SU DUNG MAT RI LAM NGUON CUNG CAP DINH DUONG

DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

NOS

CDC

ÐKC

KLTBC

ÐKM

CT1 2

14.3000

0.845000

21.8000

15.3000

CT2

1

16.5000

1.170000

22.6000

16.3000

CT3 2

15.7000

1.045000

22.5000

15.9000

CT4 2

17.7500

1.66000

23.8000

16.1000

CT1 2

14.3000

0.845000

21.8000

15.3000

CT2

1

16.5000

1.170000

22.6000

16.3000

CT3 2

15.7000

1.045000

22.5000

15.9000

CT4 2

17.7500

1.66000

23.8000

16.1000

SE(N=

5%LSD

CT1 CT2

CT3 CT4 CT1 CT2

CT3 CT4 SE(N=

5%LSD

CT1

CT2

CT3

CT4

CT1

CT2

CT3-2)

4DF

CT$2)

4DF

CT$NOS

2

1

2

2

2

1

2

2NOS

2

1

2

2

2

1

2Khóa luận tốt nghiệp0.321131

0.231841E-01 0.174999

1.34877

0.508766E-01 0.705957

ÐDM

KLTBM

NT/1000B

0.690000

15.5000

63.4000

1.030000

16.6000

65.8000

0.915000

16.1500

64.5000

1.350000

17.4000

72.2400

0.690000

15.5000

63.4000

1.030000

16.6000

65.8000

0.915000

16.1500

64.5000

1.350000

17.4000

72.2400

0.612371E-02 0.134626

1.32594

0.240036E-01 0.527707

5.20740

NSNK/1000

20.4850

21.8000

20.9300

24.5300

20.4850

21.8000

20.93000.143611

0.602925

TLNK/NT

31.2500

33.2000

32.3000

34.8000

31.2500

33.2000

32.3000

34.8000

0.328822

1.31891Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học

CT4 2

24.5300

SE(N=

2)

0.681238

5%LSD

4DF

2.72031

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NLAI

------------------------------------------------------------------------------NLAI

NOS

CDC

ÐKC

KLTBC

ÐKM

1

4

17.4250

1.570000

22.7250

17.0000

2

4

17.1250

1.685000

22.9750

17.0750

3

4

17.9250

1.797500

22.4250

17.2500

SE(N=

4)

0.335928

0.262335E-01 0.513228

0.306300

5%LSD

9DF

1.07465

0.839223E-01 1.64185

0.979870

NLAI

NOS

Ð DM

KLTBM

NT/1000B

TLNK/NT

1

4

1.300000

17.4000

71.8000

33.7500

2

4

1.335000

17.5000

71.1250

33.1500

3

4

1.327500

17.4500

61.8750

33.8250

SE(N=

4)

0.141176E-01 0.409946

1.09132

0.612542

5%LSD

9DF

0.451629E-01 1.31144

3.49119

1.95956

NLAI

NOS

NSNK/1000

1

4

23.6225

2

4

23.2875

3

4

23.2050

SE(N=

4)

0.564236

5%LSD

9DF

1.80502

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ANH TN3

14/ 5/** 10:33 PAGE

3

ANH HUONG CUA KHA NANG SU DUNG MAT RI LAM NGUON CUNG CAP DINH DUONG

DEN CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT VA NANG SUAT NAM HONG CHI

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATE

GRAND MEAN STANDARD

DEVIATION C OF V |CT$

|NLAI

|

(N=

12)

-------------------- SD/MEAN |

|

|

NO.

BASED ON

BASED ON

%

|

|

|

OBS.

TOTAL SS

RESID SS

|

|

|

CDC

12 16.492

0.69865

0.67186

4.3 0.1423

0.2852

ÐKC

12 1.68417

0.48889E-010.52467E-01 5.3 0.1581

0.7677

KLTBC

12 23.808

0.95770

1.0265

4.5 0.0067

0.7590

ÐKM

12 17.108

0.56481

0.61260

3.8 0.0188

0.8424

Ð DM

12 1.32750

0.26328E-010.28235E-01 3.9 0.0141

0.7630

KLTBM

12 17.450

0.74284

0.81989

5.0 0.0065

0.9863

NT/1000B 12 72.167

2.0295

2.1826

3.3 0.4307

0.7822

TLNK/NT

12 34.875

1.1522

1.2251

3.8 0.0277

0.7076

NSNK/1000 12 24.505

1.0948

1.1285

5.2 0.3746

0.5359Khóa luận tốt nghiệpPhạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×