Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đai học Nông - Lâm Bắc Giang

học

DANH MỤC BẢNG BIỂUKhoa NôngBảng 3.1: Ảnh hưởng của nồng độ EMS đến khả năng sống, sinh trưởng

và tạo biến dị của chồi cúc invitro 2 tuần sau cấy chuyển..........................25

Bảng 3.2: Ảnh hưởng của nồng độ EMS đến khả năng sống, sinh trưởng và

tạo biến dị của chồi cúc invitro 4 tuần sau cấy chuyển...............................27

Bảng 3.3: Ảnh hưởng của thời gian xử lý tia cực tím (UV) đến khả năng sống,

sinh trưởng và tạo biến dị của chồi cúc in vitro sau lần cấy chuyển 1.............28

Bảng 3.4: Ảnh hưởng của thời gian xử lý tia cực tím (UV) đến khả năng sống,

sinh trưởng và tạo biến dị của chồi cúc in vitro sau lần cấy chuyển 2.............31

Bảng 3.5. Khả năng tạo cây hoàn chỉnh của chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) sau xử lý EMS in vitro.....................................33

Bảng 3.6. Khả năng tạo cây hoàn chỉnh của chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) in vitro sau xử lý tia UV..................................35Khóa luận tốt nghiệpPhùng Minh Hiền CNSH - 4ATrường Đai học Nơng - Lâm Bắc Giang

học

DANH MỤC HÌNHKhoa NơngHình 1.1: Sự kết cặp nhầm chuyên biệt do đột biến cảm ứng alkyl hóa

(Trần Thượng Tuấn, 2005)..........................................................................14

Hình 1.2. Cơ chế gây đột biến của tia UV..................................................18

Hình 3.1. Chồi cúc biến dị thu được khi xử lý EMS nồng độ 0.10%.........26

Hình 3.2. Biến dị hình thái thu được sau xử lý chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) EMS.................................................................26

Hình 3.3. Chồi cúc vàng (Chrysanthemum indicum) sau xử lý tia UV in

vitro 2 tuần sau cấy chuyển.........................................................................30

Hình 3.4. Chồi cúc vàng (Chrysanthemum indicum) sau xử lý tia UV in

vitro 4 tuần sau cấy chuyển.........................................................................30

Hình 3.5. Biến dị hình thái thu được sau xử lý chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) in vitro tia UV..................................................31

Hình 3.6. Khả năng tạo cây hoàn chỉnh của chồi cúc vàng sau xử lý EMS

in vitro 2 tuần sau cấy chuyển.....................................................................33

Hình 3.7. Khả năng tạo cây hoàn chỉnh của chồi cúc vàng sau xử lý EMS

in vitro 3 tuần sau cấy chuyển.....................................................................33

Hình 3.8. Khả năng tạo cây hoàn chỉnh của chồi cúc vàng in vitro sau xử lý

tia UV 2 tuần sau cấy chuyển......................................................................36Khóa luận tốt nghiệpPhùng Minh Hiền CNSH - 4ATrường Đai học Nơng - Lâm Bắc Giang

học

MỞ ĐẦUKhoa Nơng1. Tính cấp thiết của đề tài

Hoa cúc là một loại hoa đẹp với nhiều màu sắc khác nhau. Đối với

các nước trên thế giới cũng như Việt Nam thì hoa cúc ln là loại hoa phù

hợp với phần đông thị hiếu của người dân. Hiện trên thế giới có 1500 giống

hoa cúc nhưng tại Việt Nam không phải giống nào cũng phát triển mạnh và

có hoa đẹp cho người chơi hoa. Bởi vậy, các nhà khoa học đã và đang

nghiên cứu các phương pháp chọn, tạo nhân giống hoa cúc nhằm tạo đa

dạng các giống hoa, phục vụ nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của thị

trường, cũng như tăng lựa chọn, thu nhập cho người trồng hoa.

Phương pháp chọn tạo giống bằng gây tạo đột biến được nghiên cứu,

phát triển từ giữa thế kỷ 20 và ngày phát triển rộng rãi mang lại những

thành tựu to lớn trong công tác chọn tạo giống cây trồng. Hơn thế nữa, việc

gây tạo đột biến nhân tạo kết hợp với nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro

đã trở thành công cụ hữu hiệu giúp giảm nhiều chi phí và thời gian chọn tạo

giống cây trồng mới.

Kỹ thuật xử lý đột biến in vitro đã gây tạo và làm tăng tần số xuất

hiện đột biến với các tính trạng có giá trị kinh tế ở các lồi thực vật nói

chung và cây hoa nói riêng, góp phần khơng nhỏ cho việc cải tiến giống

cây trồng. Bằng phương pháp chọn lọc và lai tạo thông thường để tạo một

giống cây trồng mới ổn định về năng suất, có chất lượng cao phải mất 6 –

10 thế hệ, nhưng nếu áp dụng phương pháp đột biến in vitro chỉ cần 3 – 6

thế hệ. Phương pháp chọn, tạo giống này được đánh giá là một trong những

thành tựu của thế kỷ 20 (Đào Thị Thanh Bằng và cs,.. 1997 ). Các tác nhân

vật lý, hóa học được đưa vào nghiên cứu xử lý đột biến in vitro được sử

dụng phổ biến có thể kể đến là: các tia phóng xạ (tia X, tia gama…), tia cực

tím (UV), hóa chất Ethyl methane sunfonat (EMS), colchicine …

Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình, tơi lựa

chọn hai tác nhân gây đột biến là tia cực tím (UV) và hóa chất Ethyl

methane sunfonate (EMS) thực hiện trên đối tượng nghiên cứu là giống cúc

Khóa luận tốt nghiệp1Phùng Minh Hiền CNSH - 4ATrường Đai học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông

học

hoa vàng (Chrysanthemum indicum) – giống cúc được trồng khá phổ biến

hiện nay; để gia tăng tần suất xuất hiện biến dị nhằm tạo nguồn nguyên liệu

phong phú cho công tác chọn tạo giống hoa cúc mới.

Bởi vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý

tia cực tím (UV) và Ethyl Methane Sunfonate (EMS) đến khả năng sinh

trưởng, phát triển và biến dị của cây hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum)

in vitro”2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xử lý đột biến in vitro với hai tác

nhân: tia UV và hóa chất EMS trên đối tượng giống cúc hoa vàng. Các chồi

cúc sau xử lý đột biến được đánh giá khả năng sinh trưởng (khả năng sống,

bật chồi, nhân nhanh) và phát triển (khả năng tạo cây in vitro hoàn chỉnh)

và sàng lọc một số chồi cúc biến dị tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho

công tác chọn, tạo giống tiếp theo.

*Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ EMS đến khả năng sống sinh trưởng

chồi cúc in vitro

*Khảo sát ảnh hưởng của thời gian chiếu tia cực tím đến khả năng sống ,

sinh trưởng của chồi cúc in vitro

*Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý EMS kết hợp tia cực tím tới khả năng

sống sinh trưởng biến dị bật chồi của chồi cúc in vitro

*Nghiên cứu khả năng tạo cây in vitro hoàn chỉnh của chồi cúc invitro sau

xử lý đột biến EMS và tia cực tím in vitro.

3. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ethyl methane

sunfonate (EMS) tới khả năng sống, sinh trưởng và tạo biến dị của chồi cúc

vàng Chrysanthemum indicum in vitro.

Nội dung 2: Khảo sát ảnh hưởng của thời gian xử lý tia cực tím (UV)

tới khả năng sống, sinh trưởng và tạo biến dị của chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) in vitro.Khóa luận tốt nghiệp2Phùng Minh Hiền CNSH - 4ATrường Đai học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nơng

học

Nội dung 3: Đánh giá khả năng tạo cây hồn chỉnh của chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) sau xử lý EMS in vitro.

Nội dung 4: Đánh giá khả năng tạo cây hoàn chỉnh của chồi cúc vàng

(Chrysanthemum indicum) sau xử lý tia UV in vitro.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

4.1. Ý nghĩa khoa học

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể góp phần làm tăng thêm tài liệu

tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý đột biến

in vitro sử dụng tác nhân tia UV và hóa chất EMS cho cơng tác chọn, tạo

giống hoa cúc.

4.2. Ý nghĩa thực tiễn

Các dòng hoa cúc thu được sau xử lý EMS sẽ là nguồn nguyên liệu

di truyền khởi đầu cho các nghiên cứu tiếp theo về chọn, tạo giống hoa cúc

đột biến mới.Khóa luận tốt nghiệp3Phùng Minh Hiền CNSH - 4ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×