Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.22: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Hình 2.22: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.23: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 3311

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm chọn phân hệ “

So cai”, sau đó chọn số hiệu tài khoản: “331”, sau đó nhấn phím “enter”, để

cập nhật số liệu.Hình 2.24: Giao diện sổ cái tài khoản 331 - Phải trả người bán

73Hình 2.25: Giao diện sổ cái tài khoản 331 - Phải trả người bán

Xem sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện chính của phần mềm chọn “NKC” ,

sau đó nhấn “enter” để cập nhật dữ liệu.Hình 2.26: Trích giao diện sổ nhật ký chung

74Ví dụ 6: Ngày 10/12/2107 Công ty mua gạch của công ty TNHH Hội Sen

để thi CT BHXH Yên Minh theo hóa đơn 0004870 (Phụ lục 15) với số tiền là

259,334,400 đồng, thuế GTGT 25,933,440 đờng. Chưa thanh tốn người bán.

Phiếu nhận nguyên vật liệu, vật tư (Phụ lục 16).

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0004870 và các chứng từ khác có liên quan.

Kế tốn căn cứ vào các chứng từ để hạch toán nghiệp vụ trên, kế toán tiến hành

làm như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế toán

Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”

phần mềm hiện lên giao diện nhập chứng từ, kế tốn tiến hành nhập tồn bộ các

thơng tin vào phần mềm:

 Khai báo về nội dung nghiệp vụ:

+ Chứng từ ngày tháng nhập chứng từ: 10/12/2017, số hiệu chứng từ

PKT84.

+ Diễn giải: Mua gạch CT Yên Minh và thuế GTGT đầu vào được khấu

trừ.

+ Tài khoản đối ứng: Nợ TK 154

Có TK 3311

+ Số tiền: 259,334,400

Thuế GTGT: Nợ TK 1331

Có TK 1121

+ Số tiền: 25,933,440

+ Tên đối tượng: Tích vào rồi chọn Bên Nợ: “1541 CT BHXH Yên

Minh”. Bên Có: “Cơng ty TNHH Hội Sen”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, ấn “ctrl + S” để lưu dữ liệu.75Hình 2.27: Giao diện nhập chứng từ vào sổ tổng hợp

Sau khi lưu số liệu được tự động cập nhật vào sổ chi tiết TK 331 - Phải

trả người bán Công ty TNHH Hội Sen, sổ Nhật ký chung và sổ cái TK 331.

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn

“SCT” sau đó chọn số hiệu tài khoản: “3311”, chọn tên đối tượng: “Công ty

TNHH Hội Sen”, chọn thời gian bên góc phải: “1000”, sau đó nhấn phím

“enter” để câp nhật dữ liệu.76Hình 2.28: Giao diện sổ chi tiêt tài khoản 3311

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn “So cai”

sau đó chọn số hiệu tài khoản: “331”, sau đó nhấn phím “enter”, để cập nhật số

liệu.Hình 2.29: Sổ cái tài khoản 331

Xem sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện chính của phần mềm chọn “NKC” ,

sau đó nhấn phím “enter” để cập nhật số liệu.77Hình 2.30: Giao diện Sổ nhật ký chung

Ví dụ 07: Ngày 22/12/2017 Chuyển khoảng thanh tốn tiền mua gạch của

cơng ty TNHH Hội Sen để thi CT BHXH Yên Minh theo hóa đơn 0004870 với

số tiền là 285,267,000 đờng. Khi đã có Uỷ nhiệm chi (Phụ lục 17) và Phiếu báo

Nợ (Phụ lục18) của ngân hàng thì quy trình nhập liệu trên máy tính như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế tốn

Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”,

sau đó nhập số liệu vào phần mềm:

+ Ngày chứng từ: 22/12/2017 và số hiệu chứng từ BN222.

+ Diễn giải: Trả tiền hàng cho Công ty Hội Sen

+ Tài khoản: Nợ TK 3311

Có TK 1121

+ Số tiền: 285,267,000

+ Phí chuyển tiền: Nợ TK 6422

Có TK 1121

+ Số tiền: 22,000

+ Tên đối tượng: Bên Nợ tích vào ô tam giác nhỏ chọn “Công ty TNHH

Hội Sen”. Bên Có chọn: “Ngân hàng MB CN Việt Trì Phú Thọ”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, ấn “ctrl + S” để lưu dữ liệu.78Hình 2.31: Giao diện nhập chứng từ vào sổ tổng hợp

Sau khi lưu số liệu được tự động cập nhật vào sổ chi tiết TK 331 - Phải

trả người bán Công ty TNHH Hội Sen, sổ Nhật ký chung và sổ cái TK 331.

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn

“SCT” sau đó chọn số hiệu tài khoản: “3311”, chọn tên đối tượng: “Công ty

TNHH Hội Sen”, chọn thời gian theo tháng: “12”, sau đó nhấn phím “enter” để

câp nhật dữ liệu.79Hình 2.32: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 3311

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn “So cai”

sau đó chọn số hiệu tài khoản: “331”, sau đó nhấn phím “enter”, để cập nhật số

liệu.8081Hình 2.33: Giao diện sổ cái tài khoản 331Hình 3.34: Giao diện sổ cái tài khoản 3311

Ví dụ 8: Ngày 15/12/2017 Công ty mua xi măng của cơng ty TNHH Ngọc

Linh để thi cơng trình BHXH Mường tè theo hóa đơn số 0000532 (Phụ lục 19).

Số tiền 32,290,909 đồng, thuế GTGT 10% 3,229,091 đồng. Công ty chưa thanh

toán tiền hàng. Phiếu nhận nguyên vật liệu, vật tư (Phụ lục 20).

Cách nhập liệu vào phần mềm tương tự như những phần trên.

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000532 và các chứng từ khác có liên

quan, kế tốn tiến hành làm như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế tốn .

82Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”

phần mềm hiện lên giao diện nhập chứng từ, kế tốn tiến hành nhập tồn bộ các

thông tin vào phần mềm:

 Khai báo về nội dung nghiệp vụ:

+ Chứng từ ngày tháng nhập chứng từ: 15/12/2017, số hiệu chứng từ

PKT85.

+ Diễn giải: Mua xi măng cho cơng trình Mường tè và thuế giá trị gia tăng

đầu vào được khấu trừ.

+ Tài khoản đối ứng: Nợ TK 154

Có TK 3311

+ Số tiền: 32,290,909

+ Thuế GTGT: Nợ TK 1331

Có TK 3311

+ Số tiền: 3,229,091

+ Tên đối tượng: Tích chọn Bên Nợ: “1541 CT BHXH Mường tè”

Bên Có: “Công ty TNHH Ngọc Linh PT”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, ấn “ctrl + S” để lưu dữ liệu.83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.22: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x