Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Thứ nhất: về khoản phải thu của khách hàng

+ Thứ nhất: về khoản phải thu của khách hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

pháp thích hợp để đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động. Tăng cường kiểm tra

giám sát tình hình thanh tốn đối với khách hàng và nhà cung cấp, phân chia

trách nhiệm hợp lý thực hiện nguyên tắc bất kiêm nhiệm.Thành lập riêng một bộ

phận riêng chuyên đi đốc thúc việc thanh tốn đúng hạn. Các biện pháp nhanh

chóng có thể thu hồi nợ cụ thể như:

+ Thiết lập một quy trình thu hời nợ cho doanh nghiệp: Xác định rõ cá

nhân tổ chức nào sẽ chịu trách nhiệm làm việc với các khách hàng cũng như quy

định rõ thời gian, cách thức cho việc gửi thư nhắc nhở hay các cuộc gọi điện

thoại. Các nhân viên cần phải ý thức được tầm quan trọng của việc thu hồi nợ

chứ không chỉ đơn thuần coi đó là một việc kiêm nhiệm.

Về việc quản lý các khoản nợ phải thu khách hàng, công ty cần quản lý

chặt chẽ hơn như sau:

+ Mở sổ sách theo dõi từng đối tượng khách hàng.

Tại công ty phần mềm kế toán đã cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho

từng đối tượng khách hàng và từng cơng trình riêng biệt. Cơng nợ phải thu

khách hàng được theo dõi trên hệ thống sổ Cái và sổ chi tiết TK 131- Phải thu

khách hàng.

Theo dõi chi tiết cho từng khách hàng và từng cơng trình nhằm mục đích

phục vụ cho nhà quản lý nắm bắt được tình hình cơng nợ đối với từng đối tượng

phải thu của doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách càng đầy đủ, phương pháp hạch tốn

càng chính xác và chi tiết thì tình hình cơng nợ đối với khách hàng càng được

quản lý chặt chẽ.

- Đối tượng khách hàng được phép nợ: Tìm hiểu thơng tin và tình hình tài

chính của khách hàng trước khi thực hiện một hợp đồng xây dựng. Khách hàng

có thể thanh tốn sau một thời gian nhất định theo hợp đờng kinh tế đã ký kết.

- Chính sách thu tiền: Đối với những khoản nợ đến hạn, quá hạn công ty

gọi điện thoại, gửi giấy yêu cầu thanh tốn thơng báo số tiền đến hạn hoặc q

hạn phải trả cho khách hàng. Trong một số trường hợp công ty cũng cho phép

gia hạn nợ.

+ Phân loại các khoản nợ phải thu:

110Phân loại các khoản phải thu theo thời gian và thời hạn thanh toán. Đây là

một khâu rất quan trọng của cơng tác quản lý tình hình thanh tốn đối với khách

hàng. Tại cơng ty các khoản nợ phải thu khách hàng được theo dõi và quản lý

chi tiết cho từng đối tượng nợ, phản ánh cụ thể số còn phải thu đầu kỳ, số phát

sinh tăng, số phát sinh giảm trong kỳ và số còn phải thu hay phải trả cuối kỳ của

mỗi khách hàng.

+ Lập kế hoạch thu nợ: Dựa trên những căn cứ đó, nhà quản lý sẽ quyết

định áp dụng chính sách thu nợ cụ thể cho từng khách hàng.

Tới thời hạn thanh toán công ty gọi điện nhắc nhở khách hàng hoặc gửi

giấy u cầu thanh tốn.

Ngồi ra cơng ty nên sử dụng biên bản đối chiếu cơng nợ để đảm bảo có

thể theo dõi được tình hình cơng nợ một cách tốt nhất đồng thời đánh giá, phân

loại các khoản nợ. Hàng quý hay định kỳ doanh nghiệp nên đối chiếu công nợ

với khánh hàng.

Có thể xây dựng mẫu “Biên bản đối chiếu cơng nợ” tại cơng ty như sau:111CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh PhúcBIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CƠNG NỢ

TK cơng nợ: 131 - Phải thu khách hàng

Khách hàng: …………………………………..

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/12/2017

Hôm nay ngày 31/12/2017

Chúng tôi gồm:

+ BÀ :

Đại diện: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

+ ÔNG:

Đại diện:………………………………………

Tiến hành đối chiếu phát sinh công nợ về cung cấp dịch vụ xây lắp và xác nhận như sau:

I. DƯ ĐẦU KỲ : 01/01/2017

1. Dư nợ

2. Dư có0

0VNĐ

VNĐ- Tiền hàng

- Tiền VAT

- Tiền mặt

- Chuyển khoản0

0

0

0VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ- Tiền hàng

- Tiền VAT

- Tiền mặt

- Chuyển khoản0

0

0

0VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ0

0

0

0VNĐ

VNĐ

VNĐ

VNĐ0

0VNĐ

VNĐII. PHÁT SINH NỢ TRONG KỲ

Trong đó:III. PHÁT SINH CĨ TRONG KỲ

Trong đó:IV. DƯ CUỐI KỲ : 31/12/2017

1.Dư nợ

2. Dư có

Q đơn vị còn nhận nợ CT CP tư vấn xây dựng 789 số

tiền là:

(Bằng chữ: .......................)

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng789 còn nợ số tiền là:

(Bằng chữ: .......................)Đại diệnĐại diệnCông ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

Kế toán trưởng

Giám đốc………………………………………

Kế toán trưởng

Giám đốc112+ Thứ hai: về khoản phải trả

Sử dụng các khoản nợ của công ty sao cho hợp lý. Công ty đang trên đà

phát triển, có một mức nợ hợp lý là một cách kinh doanh hiệu quả. Sự tăng

trưởng ln đòi hỏi một số vốn đáng kể có được nó doanh nghiệp cần phải tìm

kiếm khoản vay từ ngân hàng, từ các cá nhân, mua chịu tiền hàng hay các khoản

vay nợ tài chính. Vấn đề đặt ra ở đây là: Nợ bao nhiêu là quá nhiều? Vay nợ như

thế nào là được coi là hợp lý? Câu trả lời nằm ở chỗ phân tích cẩn thận dòng tiền

của cơng ty và các nhu cầu cụ thể công việc kinh doanh. Công ty cần đưa ra các

giải pháp để sử dụng nợ sao cho hợp lý nhất, phù hợp với tình hình tài chính

hiện tại:

+ Lên kế hoạch hiệu quả: Trước khi đi vay một khoản tiền hoặc vay nợ

dưới bất kỳ hình thức nào công ty nên dành thời gian lên kế hoạch về các nhu

cầu vay vốn.

+ Ta thấy khoản nợ phải trả đang chiếm tỷ lệ khá cao trong phần nguồn

vốn mà chủ yếu lại là nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp cần đưa ra các kế hoạch, biện

pháp để tỷ lệ nợ phải trả trong tổng tài sản giảm xuống thấp tốt.

+ Doanh nghiệp nên lập các kế hoạch để cân đối dòng tiền trong tương lai.

+ Doanh nghiệp nên huy động ng̀n vốn dài hạn nhanh chóng để tránh

tình trạng mất khả năng thanh toán.

+ Đàm phán để điều chỉnh lại kỳ hạn nợ từ nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn,

điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng chậm lại.

+ Ngoài ra doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế tốn để có thể kiểm

sốt tốt nhất đối với tất cả các khoản. Bên cạnh đó khi khách hàng thanh toán

cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nên theo dõi chi tiết cho từng cơng trình để có

thể dễ kiểm sốt thay vì theo dõi cho từng đối tượng.

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thanh tốn, cơng ty cần chú trọng đến

việc đầu tư, nâng cao trình độ quản lý, trình độ đội ngũ kế toán, nhân viên.

Trong điều kiện thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao trình đọ

quản lý cơng ty là một yêu cầu cần thiết. Công ty cần phải nâng cao hơn nữa

113trình độ chun mơn nghiệp vụ. Đây cũng là một việc làm thường xuyên của

công ty.

Để hoạt động thành công và hiệu quả công ty cần phải ln coi trọng vấn

đề trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên nói chung và đội ngũ nhân viên

kế tốn nói riêng. Cơng ty cần xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đầy

tiềm năng thì yếu tố phát triển kỹ năng là vô cùng quan trọng. Giải pháp mà

cơng ty có thể thực hiện như gửi các cán bộ kế toán đi tập huấn, tham gia vào

các khóa học đào tạo nghiệp vụ kế tốn và kiểm tốn nội bộ, nắm bắt các chuẩn

mực theo dõi thơng tư, nghị định mới.

Cán bộ kế toán phải thường xuyên cập nhật những thông tin quy định mới

của nhà nước về chế độ kế tốn để đảm bảo cho cơng việc hạch tốn kế tốn nói

chung, kế tốn thanh tốn nói riêng được chính xác

Để nhân viên, cán bộ trong cơng ty làm việc có hiệu quả thì một việc quan

trọng mà những nhà quản trị cần làm là luôn tạo cho nhân viên một tinh thần

làm việc thoải mái nhất, có chế độ khen thưởng đối với những nhân viên làm

việc tốt, có hình thức kỷ luật khiển trách với những việc làm sai, quan tâm đến

đời sông vật chất và tinh thần của nhân viên. Có như vậy công ty mới hoạt động

tốt trên thị trường.114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Thứ nhất: về khoản phải thu của khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x