Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Hợp đồng, đơn đặt hàng.

- Hợp đồng, đơn đặt hàng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đầu kỳ kế toán phải nhập hết tên phải trả nhà cung cấp còn dư của năm

trước vào “DMTK”. Kế toán nhập số hiệu tài khoản, tên tài khoản, tên đối

tượng, số dư đầu năm của từng khách hàng. Khi phát sinh thêm các nhà cung

cấp kế toán sẽ phải vào “DMTK” để khai báo thêm tên đối tượng.Hình 2.16: Giao diện nhập danh mục phải trả người bánHình 2.17: Giao diện danh mục phải trả người bán

67Ví dụ 4: Ngày 04/05/2017 Cơng ty chuyển tiền thanh tốn tiền hàng cho

Công ty TNHH MTV Duy Thắng với số tiền 150,000,000 đờng, phí chuyển tiền

49,500 đờng.

Khi có Uỷ nhiệm chi (Phụ lục 11) và Phiếu báo Nợ (Phụ lục 12) của

ngân hàng thì quy trình nhập liệu trên máy tính như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế toán

Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”,

sau đó nhập số liệu vào phần mềm.

+ Ngày chứng từ: Ngày tháng nhập 04/05/2017 và số hiệu BN55.

+ Diễn giải: Trả tiền hàng cho Cơng ty Duy Thắng

Phí chuyển tiền

+ Tài khoản: Nợ TK 3311

Có TK 1121

+ Số tiền: 150,000,000

+ Phí chuyển tiền: Nợ TK: 6422

Có TK 1121

+ Số tiền: 49,500

+ Tên đối tượng: Tích vào ơ tam giác nhỏ của dòng khai báo để theo dõi

chi tiết cho từng đối tượng, Bên Nợ chọn “Công ty TNHH MTV Duy Thắng”.

Bên Có chọn: “Ngân hàng MB CN Việt Trì Phú Thọ”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, chọn “Ctrl + S” để lưu dữ

liệu.68Hình 2.18: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Sau khi hạch toán số liệu được tự động cập nhật tổng hợp vào sổ chi tiết TK

331 (Chi tiết 331 - Công ty TNHH MTV Duy Thắng), sổ nhật ký chung và sổ cái

TK 331- Phải thu của khách hàng.

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn “SCT”

sau đó chọn số hiệu tài khoản: “3311”, chọn tên đối tượng “Công ty TNHH

MTV Duy Thắng”, chọn thời gian báo cáo: “1000” – theo năm, sau đó nhấn

phím “enter” để cập nhật số liệu.69Hình 2.19: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 3311- Phải trả người bán

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm chọn phân hệ “

So cai”, sau đó chọn số hiệu tài khoản :“331”, sau đó nhấn phím “enter”, để

cập nhật số liệu.Hình 2.20: Giao diện Sổ cái tài khoản 331 - Phải trả người bán

70Xem sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện chính của phần mềm chọn “NKC” ,

sau đó nhấn “enter” để cập nhật dữ liệu.Hình 2.21: Trích giao diện sổ nhật ký chung

Ví dụ 5: Ngày 18/07/2017 Cơng ty chuyển tiền thanh tốn tiền hàng cho

Cơng ty TNHH Vũ Hồng với số tiền 22,000,000 đờng, phí chuyển tiền 22,000

đờng. Khi đã có Uỷ nhiệm chi (Phụ lục 13) và Phiếu báo Nợ (Phụ lục 14) của

ngân hàng thì quy trình nhập liệu trên máy tính như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế tốn

Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”,

sau đó nhập số liệu vào phần mềm:

+ Ngày chứng từ: 18/07/2017 và số hiệu chứng từ BN106.

+ Diễn giải: Trả tiền Cơng ty TNHH Vũ Hồng

+ Tài khoản: Nợ TK 3311

Có TK 1121

+ Số tiền: 20,000,000

+ Phí chuyển tiền: Nợ TK 6422

71Có TK 1121

+ Số tiền: 22,000

+ Tên đối tượng: Bên Nợ tích chọn “Cơng ty TNHH Vũ Hồng”.

Bên Có chọn “Ngân hàng MB CN Việt Trì Phú Thọ”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, chọn “Ctrl + S” để lưu dữ

liệu.Hình 2.22: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Sau khi hạch toán số liệu được tự động cập nhật vào sổ chi tiết TK 331 (Chi

tiết 331- Cơng ty TNHH Vũ Hồng), sổ nhật ký chung và sổ cái TK 331 - Phải thu

của khách hàng.

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn “SCT”

sau đó chọn số hiệu tài khoản: “3311”, chọn tên đối tượng “Cơng ty TNHH

Vũ Hồng”, chọn thời gian báo cáo: “1000” – theo năm, sau đó nhấn phím

“enter” để cập nhật số liệu.72Hình 2.23: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 3311

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm chọn phân hệ “

So cai”, sau đó chọn số hiệu tài khoản: “331”, sau đó nhấn phím “enter”, để

cập nhật số liệu.Hình 2.24: Giao diện sổ cái tài khoản 331 - Phải trả người bán

73Hình 2.25: Giao diện sổ cái tài khoản 331 - Phải trả người bán

Xem sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện chính của phần mềm chọn “NKC” ,

sau đó nhấn “enter” để cập nhật dữ liệu.Hình 2.26: Trích giao diện sổ nhật ký chung

74Ví dụ 6: Ngày 10/12/2107 Công ty mua gạch của công ty TNHH Hội Sen

để thi CT BHXH Yên Minh theo hóa đơn 0004870 (Phụ lục 15) với số tiền là

259,334,400 đồng, thuế GTGT 25,933,440 đờng. Chưa thanh tốn người bán.

Phiếu nhận ngun vật liệu, vật tư (Phụ lục 16).

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0004870 và các chứng từ khác có liên quan.

Kế toán căn cứ vào các chứng từ để hạch toán nghiệp vụ trên, kế toán tiến hành

làm như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế tốn

Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”

phần mềm hiện lên giao diện nhập chứng từ, kế toán tiến hành nhập tồn bộ các

thơng tin vào phần mềm:

 Khai báo về nội dung nghiệp vụ:

+ Chứng từ ngày tháng nhập chứng từ: 10/12/2017, số hiệu chứng từ

PKT84.

+ Diễn giải: Mua gạch CT Yên Minh và thuế GTGT đầu vào được khấu

trừ.

+ Tài khoản đối ứng: Nợ TK 154

Có TK 3311

+ Số tiền: 259,334,400

Thuế GTGT: Nợ TK 1331

Có TK 1121

+ Số tiền: 25,933,440

+ Tên đối tượng: Tích vào rời chọn Bên Nợ: “1541 CT BHXH n

Minh”. Bên Có: “Cơng ty TNHH Hội Sen”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, ấn “ctrl + S” để lưu dữ liệu.75Hình 2.27: Giao diện nhập chứng từ vào sổ tổng hợp

Sau khi lưu số liệu được tự động cập nhật vào sổ chi tiết TK 331 - Phải

trả người bán Công ty TNHH Hội Sen, sổ Nhật ký chung và sổ cái TK 331.

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn

“SCT” sau đó chọn số hiệu tài khoản: “3311”, chọn tên đối tượng: “Công ty

TNHH Hội Sen”, chọn thời gian bên góc phải: “1000”, sau đó nhấn phím

“enter” để câp nhật dữ liệu.76Hình 2.28: Giao diện sổ chi tiêt tài khoản 3311

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn “So cai”

sau đó chọn số hiệu tài khoản: “331”, sau đó nhấn phím “enter”, để cập nhật số

liệu.Hình 2.29: Sổ cái tài khoản 331

Xem sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện chính của phần mềm chọn “NKC” ,

sau đó nhấn phím “enter” để cập nhật số liệu.77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Hợp đồng, đơn đặt hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x