Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gian qua, phòng tổ chức nhân sự ln trong tình trạng thiếu người trầm

trọng do nhân viên trong phòng phải kiêm nhiệm quá nhiều việc nên cũng ảnh hưởng

đến một phần đến hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Nhà trường cũng đã tiến

hành tuyển nhân sự nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì vậy, cùng với việc thay đổi chính

sách tuyển dụng thì cũng cần có chính sách thu hút lao động, chính sách đào tạo phát

triển nhân viên về cơng tác quản trị nhân sự nói chung và cơng tác thi đua khen

thưởng nói riêng. Về phía nhân viên, bản thân cũng nên tự tìm hiểu, học hỏi kinh

nghiệm về quản trị nhân sự, thi đua khen thưởng nhằm nắm vững kiến thức chuyên

môn, thực hiện tốt cho cơng việc của mình.

Để việc thi đua khen thưởng đem lại những kết quả như mong muốn thì việc đề

ra mục tiêu rõ rang cụ thể là cần thiết. Song nhà trường cũng cần đánh giá đúng tình

hình để đưa ra những mục tiêu không xa vời và gắn liền với sự phát triển của mình.

Tránh liên tiếp đề ra những mục tiêu quá cao, người lao động khó thực hiện được. Lâu

dần sẽ khiến họ nản chỉ mà khơng có gắng đạt được mục tiêu.

Tiền thưởng chính là công cụ để thu hút và giữ chân nhân viên. Khi khen thưởng

nhất thiết phải có sự cơng bằng giữa các nhóm người có thành tích như nhau và ln

phải có lý do chính đáng cho việc khen thưởng. Các nhân viên sẽ bàn luận về việc

khen thưởng và việc khen thưởng không công bằng sẽ gây ra nhưng bất hòa nội bộ. Vì

vậy những lý do đưa ra khơng được mang tính chủ quan, phải được đo lường được và

hướng vào kết quả công việc đã đạt được bởi việc khen che rõ ràng sẽ tạo động lực

làm việc cho người lao động, kích thích họ sáng tạo, đem lại nhiều lợi ích hơn.

Khơng nên đánh giá thấp tác dụng của sự động viên khen thưởng. Trong nhiều

trường hợp, nhất là khi nguồn tài chính có hạn có những cách thưởng khác cho nhân

viên hiệu quả hơn. Ví dụ như khen nhân viên giỏi trước mặt họ hoặc khen ngợi thành

tích của người khác một cách cơng khai là cách động viên tốt hơn cả bằng tiền. Ngoài

ra có thể giao cho nhân viên nhưng cơng việc đặc biệt hoặc cho họ những cơ hội thăng

tiến.

15KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường khi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh

doanh dưới sự điều tiết của bàn tay vơ hình (thì trường) và bàn tay hữu hình (nhà

nước) thì việc quản lý kinh doanh cần phải có sự hài hòa giữa tính khoa học và tính

nghệ tht để vừa đúng quy định pháp luật, lại có tính mềm dẻo cần thiết.

Đối với công tác thi đua khen thưởng cũng vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có

hình thức thi đua khen thưởng công bằng khách quan, phù hợp với đặc điểm tổ chức

của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Đồng thời phát huy tối đa vai trò của

cơng tác thi đua khen thưởng

Khơng ngừng hồn thiện công tác thi đua khen thưởng là một yêu cầu tất yêu

khách quan đối với mỗi doanh nghiệp. Bởi lẽ việc hồn thiện cơng tác thi đua khen

thưởng khơng những giúp người lao động hoàn thiện bản thân, thúc đẩy họ hăng say

16trong cơng việc mà còn bảo vệ lợi ích cũng như hồn thành mục tiêu của doanh

nghiệp.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Thi đua, khen thưởng ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khenthưởng ngày 16/11/2013;

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội ;

3. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TTBNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42 và Nghị

định 65; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng

dẫn công tác Thị đua, khen thưởng ngành giáo dục ;

4. Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ

chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo ;

5. Quyết định số 196 /QĐ-ĐHTM, Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trongTrường Đại học Thương mại ;

6. Lê Thanh Hà, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, 2009 ;

7. Trường Đại học Thương mại

http://www.vcu.edu.vn/vi/index.asp?progid=18&sid=22&sott=545

8. Trường Đại học Thương mại (Việt Nam)

17https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA

%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_(Vi%E1%BB

%87t_Nam)18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×