Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

động với người sử dụng lao động. Giúp người lao động hiểu rõ những quyền lợi

của người lao động khi họ thực hiện đúng những quy định của pháp luật. (quyền

lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao

động tập thể….)

+Hướng dẫn những doanh nghiệp chưa ký thỏa ước lao động tập thể và xây dựng

nội quy lao động tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao

động để đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

+Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và đăng ký thang bảng lương

theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05//2/2007 c ủa Bộ

Lao động - thương binh và Xã hội. - Các doanh nghiệp đầu tư kinh phí trong việc

cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy

trình, quy ph ạm v ề an toàn lao động-vệ sinh lao động, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao

động cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn lao động.13KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu chun đề: “ Thực trạng cơng tác thanh tra thực

hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi FDI trên

địa bàn tỉnh Hải Dương”, chuyên đề đã đạt được một số kết quả như sau: Thứ nhất,

có những cái nhìn tổng quan nhất về Thanh tra lao động về: chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn…của Thanh tra lao động đã được quy định bởi Pháp luật Nhà nước.

Thứ hai, đã chỉ ra được thực trạng công tác Thanh tra lao đ ộng trên địa bàn tỉnh

Hải Dương, những ưu điểm, những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế

trong cơng tác thanh tra. Bên cạnh đó đã tiến hành Thanh tra việc thực hiện pháp

luật lao động ở các doanh nghiệp , những hành vi vi ph ạm pháp luật cũng đã được

phát hiện và giải quyết theo đúng đơn thư, khiếu nại của người lao động.Xuất phát

từ thực trạng trên, bài tiểu luận đưa ra những kiến nghị, đề xuất với hi vọng những

kiến nghị và đề xuất nêu trên sẽ tiếp tục được phát huy và thực hiện để công tác

thanh tra đạt được hiệu quả cao, việc thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp FDI

tuân thủ đúng các quy định của pháp luật từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng cho

người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Do thời gian có hạn và còn hạn chế về mặt số liệu cũng như kiến thức, hy vọng

thầy giáo cho đánh giá để bài tiểu luận của em đươc hoàn chỉnh hơn. Em xin chân

thành cảm ơn!TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Luật lao động 2012

Luật Thanh tra 2010

Luật Đầu tư

Tổng cục Thống kê

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/Trangchu.aspx

Sở Lao Động- Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hải Dương

http://soldtbxh.haiduong.gov.vn

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương

http://dpihaiduong.gov.vn/

- Nghị định số: 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2013 quy

định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – th ương binh

và xã hội

- Nghị định số: 614/2013/NĐ-LĐTBXH Ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh Tra BộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×