Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Các doanh nghiệp FDI phát triển đã góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh

cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp lại doanh

nghiệp trong tỉnh. Các doanh nghiệp này cũng góp phần đào tạo một đội ngũ cán

bộ, công nhân lành nghề. Đây là một kênh hết sức quan trọng tạo việc làm và thu

nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp FDI tại địa bàn hiện đang thu hút

khoảng 128.000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cùng hàng ngàn lao động

gián tiếp khác.

2.2. Thực trạng công tác thanh tra thực hiện về pháp luật lao động tại các

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.2.1. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra

Thanh tra Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương. Thanh tra sở là cơ

quan của sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên

ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của

pháp luật. Thanh tra sở được thành lập để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương là một phòng chức

năng trong cơ cấu tổ chức của Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương.

2.2.2. Cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội Tỉnh Hải

Dương

Cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan thanh tra Sở lao động thương binh xã hội tỉnh

Hải Dương là 5 đồng chí, trong đó: Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm,

miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. Chánh thanh

tra Sở chịu trách nhiệm quản lý chung. 2 Phó Chánh thanh tra: thực hiện các nhiệm

vụ của Thanh tra sở và nhiệm vụ đột xuất khi lãnh đạo giao. Tuy nhiên có sự phân

cơng hợp lý. Thanh tra viên, cán bộ giúp Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra

trong quá trình giải quyết các lĩnh vực được phân cơng.

2.2.3. Trình độ chun mơn của lực lượng thanh tra lao động tỉnh Hải Dương

Tất cả Thanh tra viên đều có trình độ Cao Đẳng, Đại học trở lên, có kiến thức Nhà

nước và am hiểu pháp luật. Tuy nhiên mới chỉ có một Thanh tra viên có kiến thức

sâu về chuyên ngành lao động, còn lại là được luân chuyển cơng tác từvị trí chức

danh tương đương chuyển sang.72.2.4. Hình thức thanh tra lao động

Thanh tra theo kế hoạch do Giám đốc Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh ra

quyết định Thanh Tra và kiểm tra đột xuất do phát hiện sai phạm tại các doanh

nghiệp.

2.2.5. Nội dung thanh tra

Theo quyết định của Giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương

về việc thành lập đoàn Thanh tra tiến hành Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao

động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về các vấn đề cụ thể sau:

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về việc làm

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về học nghề

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về hợp đồng lao động

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về tiền lương

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ

ngơi;

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật

chất

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về những quy định riêng đối với lao

động nữ,

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về những quy định riêng đối với lao

động chưa thành niên và một số loại lao động khác;

-Thanh tra việc thực hiện bảo hiểm xã hội

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động cơng đồn

-Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động

-Hoạt động thanh tra lao động

82.2.6. Kết quả chung

Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã triển khai,

thực hiện nhiệm vụ được giao từ đầu năm 2016 đến hết tháng 06 năm 2016. Tiến

hành các cuộc thanh tra, kiểm tra; xác minh khiếu nại tố cáo; điều tra vụ tai nạn lao

động nặng, chết người, tại 5/8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi(FDI). Đã

hồn thành nhiệm vụ trong đó phát hiên nhiều sai phạm nghiêm trọng:

Các cuộc thanh tra được tiến hành từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2016, với

7 lần thanh tra và kiểm tra.Qua kiểm tra tại 5/8 doanh nghiệp FDI, đoàn thanh tra

đã ghi nhận những nội dung doanh nghiệp thực hiện tốt hoặc chưa tốt. Trong đó đã

chỉ ra 149 sai phạm của 05 doanh nghiệp và đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục

ngay những vi phạm có nguy cơ mất an tồn lao động, cố tình thực hiện sai quy

định của pháp luật về lao động.

-Theo kết luận thanh tra, tỉnh Hải Dương có 1.408 lao động, trong đó có 845 lao

động làm các cơng việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 51 lao động

là người nước ngồi. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo

định kỳ về tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cả năm

với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

-Ngồi ra có 5/8 doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng

lao động, báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng

đầu năm và hàng năm với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

-Về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, có 1/8 DN nợ tiền bảo hiểm xã

hội với tổng số tiền hơn 9,4 tỉ đồng.

-Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: thì có cả 8/8 doanh nghiệp vi phạm luật

lao động, đặc biệt đã bắt công nhân tăng ca trái với quy định của pháp luật rất

nghiêm trọng.

- Đối với sử dụng lao động nữ: đuổi việc, sa thải đối với cơng nhân nữ nghỉ phép

sau khi sinh có 1/8 doanh nghiệp vi phạm.

-Về an toàn vệ sinh lao động: thì 8/8 doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu

cầu,

-Về trách nhiệm vật chất đối với người lao động: cả 8/8 doanh nghiệp đều thờ ơ

với 38 vấn đề gây tổn thất nghiêm trọng mà chưa giải quyết hậu quả mình gây ra

cho người lao động.

92.3. Đánh giá chung

2.3.1. Mặt đạt được

-Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác tham

mưu, giúp việc cho Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo

thẩm quyền, phù hơp với thực tiễn và đáp ứng cơng tác quản lý của ngành.

-Q trình tiến hành thanh tra, kiểm tra đã thực hiện đúng trình tự quy định theo

quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo sự đoàn kết thống nhất các thành viên

trong đoàn cùng nhau hợp tác đạt hiệu quả chất lượng, hoạt động thanh tra, kiểm

tra và giám sát đã thực sự góp phần tích cực trong q trình quản lý, kịp thời chấn

chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong cơng tác quản lý phù hợp với thực tế.

-Về thời gian thanh tra, mỗi doanh nghiệp chỉ cần tiến hành dưới 1 ngày do sử

dụng hệ thống phiếu tự kiểm tra. Mỗi thanh tra viên yêu cầu các doanh nghiệp tự

kiểm tra, đánh giá bằng hệ thống phiếu do ngành ban hành. Phiếu đó thể hiện tất cả

quy định trong pháp luật lao động.

-Ban chấp hành cơng đồn hoặc đại diện tập thể lao động có trách nhiệm kiểm tra

lại đánh giá của giám đ ốc doanh nghiệp, sau đó gửi cho cơ quan thanh tra lao

động. Đoàn thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công

dân, của cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành, đầy đủ, đúng yêu cầu

của cơ quan thanh tra cấp trên.

2.3.2. Mặt hạn chế

-Lực lượng thanh tra còn mỏng và yếu trong khi đó số lượng doanh nghiệp cần

thanh tra còn nhiều gây nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu.

-Với số lượng thanh tra ít trong khi lượng doanh nghiệp cần thanh tra nhiều dẫn tới

việc chỉ thanh tra được một phần, bỏ sót các vi phạm pháp luật mà khó có thể tiến

hành thanh tra cùng lúc tất cả các doanh nghiệp FDI.

-Thanh tra vẫn còn bị động hay chỉ khi có đơn từ tố cáo của nhân dân. Qua thanh

tra, Đoàn đã phát hiện nhiều thiếu sót trong q trình kinh doanh của các doanh

nghiệp.

-Hầu hết các doanh nghiệp không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao

động, quy chế trả lương và quy chế thưởng trong doanh nghiệp hoặc nếu có xây

dựng thì cũng khơng thực hiện đúng các ngun tắc theo quy định của pháp luật.

-Nhiều doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nguyên nhân

do các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, người lao động

khơng có việc làm và thu nhập khơng ổn định.

10-Một số doanh nghiệp cố tình khơng tham gia bảo hiểm xã hội vì cho rằng chỉ có

nhu cầu thuê người lao động làm việc theo thời vụ. Bên cạnh đó, chính người lao

động cũng khơng muốn thực hiện nghĩa vụ này vì sợ sẽ mất đi một kho ản thu nhập

từ lương. Các chủ doanh nghiệp được thanh tra cho biết, nếu bắt buộc người lao

động phải đóng bảo hiểm xã hội, họ sẵn sàng bỏ việc để đi làm việc tại doanh

nghiệp khác. Thế nên, nhiều chủ doanh nghiệp rất muốn đóng bảo biểm xã hội cho

người lao động để họ gắn bó với doanh nghiệp nhưng không thực hiện được. Đối

với lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn, tiền bảo

hiểm xã hội được doanh nghiệp trả cho người lao động cùng với tiền lương, tiền

cơng.

-Đồn thanh tra cho rằng lực lượng thanh tra Sở Lao Động Thương Binh và Xã

Hội mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do lực lượng còn mỏng, vẫn còn nhiều lĩnh

vực thuộc ngành quản lý bị bỏ sót, chưa được thanh, kiểm tra thường xuyên. Từ

thực tế thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại đ ịa phương, Chánh

Thanh tra Bộ Lao động – thương binh và Xã hội đã yêu cầu các doanh nghiệp thực

hiện đúng quy định của pháp luật lao động, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị

trong kết luận. Các đơn vị chức năng tăng cường việc phối hợp thực hiện tốt nhiệm

vụ tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có s ử dụng lao động trên địa

bàn, chú trọng giới thiệu các nội dung cơ bản về việc thực hiện các quy định của

lao động về hợp đồng lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động...11CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

-Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật khi

có đơn từ khiếu nại và quyết định Thanh tra của cấp trên.

-Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dung các thiết bị tiên tiến trong công việc thanh

tra giúp thanh tra viên có thể xử lý nhanh chóng, kịp thời các nghiệp vụ trong công

tác Thanh tra, sử dụng hiệu quả lực lượng thanh tra hiện có. Cơng nghệ thông tin

giúp giảm bớt nhiều nghiệp vụ, tốn kém nhiều thời gian và cơng sức từ đó với lực

lượng thanh tra còn mỏng so với số lượng Doanh nghiệp và lao động, mỗi thanh tra

viên có thể đảm nhận khối lượng công việc nhiều hơn, doanh nghiệp hợp tác hơn

với cơ quan thanh tra vì quy trình đơn giản, gọn nhẹ, không làm ảnh hưởng đến

doanh nghiệp. Thanh tra viên tiếp tục sử dụng phiếu kiểm tra, đánh giá tình hình

thực hiện pháp luật tại doanh, phiếu do ngành cung cấp.

-Bổ sung lực lượng Thanh tra cả về số lượng đội ngũ Thanh tra và chất lượng của

cả cán bộ đặc biệt là Thanh tra về lao động. Để thực hiện được việc này, trước tiên

cần tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ công tác Thanh tra lao động một cách

bài bản, chuyên nghiệp không chỉ cho các Thanh tra viên lao động, mà cần đào tạo

cho cả đội ngũ là nguồn bổ nhiệm Thanh tra viên lao động. Để gia tăng số lượng

đội ngũ thanh tra phải dựa trên sự tham gia của Nhà nước, có thể mở thêm một số

ngành chuyên đào tạo Thanh tra viên, những người trực tiếp làm công tác thanh tra.

Đưa ra các mức lương, thưởng phù hợp kèm theo các chế độ phụ cấp cho các bộ

Thanh tra để họ gắn bó với cơng việc. Bên cạnh đó việc đảm bảo an toàn cho cán

bộ thanh tra cũng phải được đề cao.

-Cần thiết lập hệ thống các quy phạm pháp luật, quy định về hoạt động thanh tra

một cách rõ ràng cụ thể. Khi ban hành hay bổ sung các văn bản mới cần phải phổ

biến rộng rãi cho tất cả các đối tượng của xã hội đặc biệt là các cơ quan, tổ chức.

cá nhân có liên quan. Đặc biệt là ban hành các văn bản quy định mức xử phạt đối

với các Doanh nghiệp, mức xử phạt không chỉ mang tính răn đe mà còn mang tính

cảnh cáo thể hiện quyền lực của pháp luật lao động.

-Cơ quan thanh tra nên thiết lập mối quan hệ tốt với người sử dụng lao động và tổ

chức cơng đồn để tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra. Bên cạnh những

biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra lao động từ các cơ quan chức năng,

cơ quan tiến hành thanh tra thì sự hợp tác của đơn vị Thanh tra cũng đóng vai trò

quan trọng. Để người lao động và người sử dụng hiểu rõ được tầm quan trọng của

cơng tác thanh tra thì tại các doanh nghiệp FDI cần:

+Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng

lao động trong các doanh nghiệp. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có thể

được tiến hành vào các buổi sinh hoạt, buổi gặp gỡ trao đổi ý kiến giữa người lao

12động với người sử dụng lao động. Giúp người lao động hiểu rõ những quyền lợi

của người lao động khi họ thực hiện đúng những quy định của pháp luật. (quyền

lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao

động tập thể….)

+Hướng dẫn những doanh nghiệp chưa ký thỏa ước lao động tập thể và xây dựng

nội quy lao động tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao

động để đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

+Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và đăng ký thang bảng lương

theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05//2/2007 c ủa Bộ

Lao động - thương binh và Xã hội. - Các doanh nghiệp đầu tư kinh phí trong việc

cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy

trình, quy ph ạm v ề an toàn lao động-vệ sinh lao động, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao

động cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn lao động.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×