Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.1: Sơ đồ khối một hệ vi xử lý

Hình 1.1: Sơ đồ khối một hệ vi xử lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Addressbus: bus địa chỉ.

- Data bus: bus dữ liệu.

- Control bus: bus điều khiển.

1.1.2.Đơn vị xử lý trung tâm:

 CPU đóng vai trò chủ đạo trong hệ vi xử lý, nó quản lý tất cả các hoạt

động của hệ và thực hiện tất cả các thao tác trên dữ liệu.

 CPU là một vi mạch điện tử có độ tích hợp cao. Khi hoạt động CPU đọc

mã lệnh được ghi dưới dạng các bit 0 và bit 1 từ bộ nhớ, sau đó nó sẽ

thực hiện giải mã các lệnh này thành các dãy xung điều khiển tương ứng

với các thao tác trong lệnh để điều khiển các khối khác thực hiện từng

bước các thao tác đó và từ đó tạo ra các xung điều khiển cho tồn hệ.

 IR/IP (Instruction Register/Intruction Pointer): thanh ghi lệnh/con trỏ

lệnh.

 PC (Program Counter): bộ đếm chương trình.

 Instruction decode and control unit: đơn vị giải mã lệnh và điều khiển.

 ALU (arithmetic and Logic Unit): đơn vị số học và logic.

 Registers: Các thanh ghi.

 Khi hoạt động CPU sẽ thực hiện liên tục 2 thao tác: tìm nạp lệnh và giải

mã - thực hiện lệnh.

1.1.2.1. Thao tác tìm nạp lệnh:

 Nội dung của thanh ghi PC được CPU đưa lên bus địa chỉ.

 Tín hiệu điều khiển đọc (Read) chuyển sang trạng thái tích cực.

 Mã lệnh (Opcode) từ bộ nhớ được đưa lên bus dữ liệu.

 Nội dung của thanh ghi PC tăng lên một đơn vị để chuẩn bị tìm nạp lệnh kế

tiếp từ bộ nhớ.

1.1.2.2. Thao tác giải mã - thực hiện lệnh:

 Mã lệnh từ thanh ghi IR được đưa vào đơn vị giải mã lệnh và điều khiển.

 Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển sẽ thực hiện giải mã opcode và tạo ra các tín

hiệu để điều khiển việc xuất nhập dữ liệu giữ ALU và các thanh ghi.

 Căn cứ trên các tín hiệu điều khiển này, ALU thực hịên các thao tác đã được

xác định.

 Một chuỗi các lệnh (Opcode) kết hợp lại với nhau để thực hiện một cơng việc

có nghĩa được gọi là chương trình (Program) hay phần mềm.

1.1.2.3. Bộ nhớ bán dẫn là một khác rất quan trọng của hệ vi xử lý, các chương trình

và dữ liệu đều được lưu trữ trong bộ nhớ:

Bộ nhớ bán dẫn trong hệ vi xử lý gồm:

GVHD: Đào Thị Thu ThủySVTH: Nguyễn Huỳnh Minh Tân – Nguyễn Đình Phương ROM: bộ nhớ chương trình _ lưu giữ chương trình điều khiển hoạt động của

toàn hệ thống.

 RAM: bộ nhớ dữ liệu _ lưu giữ dữ liệu, một phần chương trình điều khiển hệ

thống, các ứng dụng và kết quả tính tốn.

 Sơ lược về cấu trúc và phân loại ROM – RAM:

ROM (Read Only Memory): bộ nhớ chỉ đọc.

RAM (Random Access Memory): bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (bộ nhớ ghi

đọc).

1.1.3.Các chân của chip 89V51RB2:

1.1.3.1. Sơ đồ khối và chức năng các khối của chip 89V51RB2:

 CPU (Central Processing Unit): Đơn vị xử lý trung tâm tính tốn và điều khiển

q trình hoạt động của hệ thống.

 OSC (Oscillator): Mạch dao động tạo tín hiệu xung clock cung cấp cho các

khối trong chip hoạt động.

 Interrupt control: Điều khiển ngắt nhận tín hiệu ngắt từ bên ngoài (INT0\,

INT1\), từ bộ định thời (TIMER0, TIMER1) và từ cổng nối tiếp (SERIAL

PORT), lần lượt đưa các tín hiệu ngắt này đến CPU để xử lý.

 Other registers: Các thanh ghi khác lưu trữ dữ liệu của các port xuất/nhập,

trạng thái làm việc của các khối trong chip trong suốt quá trình hoạt động của

hệ thống.

 RAM (Random Access Memory): Bộ nhớ dữ liệu trong chip lưu trữ các dữ

liệu.

 ROM (Read Only Memory): Bộ nhớ chương trình trong chip lưu trữ chương

trình hoạt động của chip.

 I/O ports (In/Out ports): Các port xuất/nhập điều khiển việc xuất nhập dữ liệu

dưới dạng song song giữa trong và ngồi chip thơng qua các port P0, P1, P2,

P3.

 Serial port: Port nối tiếp điều khiển việc xuất nhập dữ liệu dưới dạng nối tiếp

giữa trong và ngoài chip thông qua các chân TxD, RxD.

 Timer 0, Timer 1: Bộ định thời 0, 1 dùng để định thời gian hoặc đếm sự kiện

(đếm xung) thông qua các chân T0, T1.

 Bus control: Điều khiển bus _ điều khiển hoạt động của hệ thống bus và việc di

chuyển thông tin trên hệ thống bus.

 Bus system: Hệ thống bus _ liên kết các khối trong chip lại với nhau.

1.1.3.2. Chức năng các chân của chip 8051:

Chip 89V51: gồm 40 chân.

GVHD: Đào Thị Thu ThủySVTH: Nguyễn Huỳnh Minh Tân – Nguyễn Đình Phương2 chân nguồn cấp điện (VCC, VSS).

32 chân xuất/nhập.

6 chân chức năng (EA, ALE, PSEN, XTAL1, XTAL2, RST).

Port xuất/nhập 8 bit (P0.0 – P0.7).

Port xuất/nhập 8 bit (P1.0 – P1.7).

Port xuất/nhập 8 bit (P2.0 – P2.7).

Port xuất/nhập 8 bit (P3.0 – P3.7).Hình 1.2: Sơ đồ chân của chip 89V51RB2.

 Port 0:

- Port 0 (P0.0 – P0.7) có số chân từ 32 – 39.

- Port 0 có hai chức năng:

• Port xuất nhập dữ liệu (P0.0 - P0.7) khơng sử dụng bộ nhớ ngồi.

• Bus địa chỉ byte thấp và bus dữ liệu đa hợp (AD0 – AD7) có sử

dụng bộ nhớ ngồi.

+ Lưu ý: Khi Port 0 đóng vai trò là port xuất nhập dữ liệu thì phải sử dụng các

điện trở kéo lên bên ngồi.

Khi lập trình cho ROM trong chip thì Port 0 đóng vai trò là ngõ vào của dữ liệu

(D0 -> D7).

 Port 1:

- Port 1 (P1.0 – P1.7) có số chân từ 1 – 8.

- Port 1 có một chức năng:

GVHD: Đào Thị Thu ThủySVTH: Nguyễn Huỳnh Minh Tân – Nguyễn Đình PhươngPort xuất nhập dữ liệu (P1.0 – P1.7) sử dụng hoặc khơng sử dụng bộ

nhớ ngồi.

- Khi lập trình cho ROM trong chip thì Port 1 đóng vai trò là ngõ vào của

địa chỉ byte thấp (A0 – A7).

 Port 2:

- Port 2 (P2.0 – P2.7) có số chân từ 21 – 28.

- Port 2 có hai chức năng:

 Port xuất nhập dữ liệu (P2.0 – P2.7) không sử dụng bộ nhớ

ngồi.

 Bus địa chỉ byte cao (A8 – A15) có sử dụng bộ nhớ ngồi.

- Khi lập trình cho ROM trong chip thì Port 2 đóng vai trò là ngõ vào của

địa chỉ byte cao (A8 – A11) và các tín hiệu điều khiển.

 Port 3:

- Port 3 (P3.0 – P3.7) có số chân từ 10 – 17.

- Port 0 có hai chức năng:

 Port xuất nhập dữ liệu (P3.0 – P3.7) khơng sử dụng bộ nhớ ngồi

hoặc các chức năng đặc biệt.

 Các tín hiệu điều khiển có sử dụng bộ nhớ ngoài hoặc các chức

năng đặc biệt.

- Khi lập trình cho ROM trong chip thì Port 3 đóng vai trò là ngõ vào của

các tín hiệu điều khiển.

Bit

Tên

Địa chỉ bit

Chức năng

P3.0

RxD

B0H

Chân nhận dữ liệu của port nối tiếp

P3.1

TxD

B1H

Chân phát dữ liệu của port nối tiếp

P3.2

INT0\

B2H

Ngõ vào ngắt ngoài 0

P3.3

INT1\

B3H

Ngõ vào ngắt ngoài 1

P3.4

T0

B4H

Ngõ vào của bộ định thời đếm 0

P3.5

T1

B5H

Ngõ vào của bộ định thời đếm 1

P3.6

WR\

B6H

Điều khiển ghi bộ nhớ dữ liệu Ram ngoài

P3.7

RD\

B7H

Điều khiển đọc bộ nhớ dữ liệu Ram ngoài

Bảng 1.1: Chức năng của các chân Port3.

 Chân PSEN\:

- PSEN (Program Store Enable): cho phép bộ nhớ chương trình, chân số

29.

- Chức năng:GVHD: Đào Thị Thu ThủySVTH: Nguyễn Huỳnh Minh Tân – Nguyễn Đình PhươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.1: Sơ đồ khối một hệ vi xử lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×