Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

1 Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

Tải bản đầy đủ - 0trang

định mở rộng quy mô sản xuất. Cụ thể, ngày 14/07/2010 cơng ty cổ phần thương

mại Tồn Thắng đã mở cơ sở sản xuất số 1 tại Thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa,

thành phố Cảm Phả, Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 2600 319

070 - 001. Cơ sở sản xuất số 2 tại thôn 7 xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Yên

Bái được thành lập ngày 18/01/2013 theo quyết định số 2600 319 070 - 002. Và

ngày 20/11/2015 thành lập cơ sở sản xuất số 3 tại khu 17, xã Đại Phạm, huyện

Hạ Hòa, Phú Thọ. Cơ sở sản xuất cơng ty cổ phần thương mại Tồn Thắng tại

Hạ Hòa được thành lập theo Quyết định số 2600 319 070 - 003 ngày

20/11/2015. Điều này đã mở ra một cơ hội mới, một triển vọng mới cho sự phát

triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của cơng ty cổ phần thương mại Tồn Thắng

- Chức năng: Cơng ty CPTM Tồn Thắng kinh doanh nhiều ngành nghề khác

nhau từ sản xuất, chế biến lâm sản đến kinh doanh dịch vụ vận tải, sửa chữa,…

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức mua bán trao đổi hàng hoá đảm bảo chất lượng.

+ Tuân thủ các chế độ chính sách quản lý kinh tế của nhà nước.

+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh, mở rộng sản xuất.

+ Nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn doanh nghiệp

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty cổ phần thương mại Tồn Thắng

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Cơ cấu, tổ chức bộ máy công ty bao gồm các bộ phận như hình sau:11GIÁM ĐỐCPHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐN CHÍNH- KẾPHỊNG

TỐN KINH DOANHBỘ PHẬN

SẢN XUẤT

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của công ty2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

2.1.4. Đặc điểm lao động của cơng ty cổ phần dầu khí Khánh Phong

Có bảng cơ cấu lao động và sự biến động cơ cấu lao động của công ty qua

3 năm 2015- 2017 như sau:Bảng 2.2: Tình hình lao động của cơng ty trong 3 năm 2015-2017

12PHỊNSo

Chỉ tiêuNămNămNăm201520162017sánh2016/20152017/2016SốSốtuyệt

đốiTổng số LĐ (người)sánh SoTỷ lệ

(%)tuyệt

đốiTỷlệ(%)86888022,33(8)(9,09)Nam62686269,68(6)(8,82)Nữ242018(-4)(1,67) (2)(10)Đại học, cao đẳng11121219,090(0Trung cấp1110000Chưa qua đào tạo74756511,35(10)(13,33)3,753,93,950,1540,051,281.Theo giới tính2.Theo trình độ3.Thu nhập bình qn

1người/tháng

(1.000 đồng)

(Nguồn: Phòng nhân sự)2.1.5 Tình hình tài sản, nguồn vốn của cơng ty cổ phần thương mại Tồn

Thắng13NămChỉ tiêu

2015

TÀI SẢN

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạnSo sánh

2016/2015

Số tiền

Tỷ lệ2017/2016

Số tiền

Tỷ2016201716.537.456.98312.121.498.21430.674.360.324-4.415.958.769-26,70%18.552.862.110153,5.192.984.191

0

7.991.611.1303.819.454.050

0

7.618.041.784845.984.107

0

18.524.635.937-1.373.530.141

0

-373.569.346-26,45%-2.973.469.943

0

10.906.594.153-77-4,67%IV. Hàng tồn kho

3.352.861.662

552.901.842 10.646.743.128

-2.799.959.820

-83,51%

V. Tài sản ngắn hạn khác

0

131.100.538

656.997.152

131.100.538

B - TÀI SẢN DÀI HẠN

23.534.623.603 37.698.268.347 35.861.065.925

14.163.644.744

60,18%

I. Tài sản cố định

23.534.623.603 30.203.971.466 28.261.909.954

6.669.347.863

28,34%

II. Bất động sản đầu tư

0

0

0

0

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

0

0

0

0

7.599.155.971

IV. Tài sản dài hạn khác

0 7.494.296.881

7.494.296.881

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

40.072.080.586 49.819.766.561 66.535.426.249

9.747.685.975

24,33%

NGUỒN VỐN

A - NỢ PHẢI TRẢ

26.386.100.622 20.477.072.880 37.145.016.350

-5.909.027.742

-22,39%

I. Nợ ngắn hạn

16.386.100.622 20.477.072.880 37.145.016.350

4.090.972.258

24,97%

II. Nợ dài hạn

10.000.000.000

0

0 -10.000.000.000 -100,00%

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU

13.685.979.964 29.342.693.681 29.390.409.899

15.656.713.717

114,40%

I. Vốn chủ sở hữu

29.342.693.681

114,40%

Bảng 2.3:13.685.979.964

Tình hình tài sản,

nguồn vốn 29.390.409.899

tại cơng ty qua 315.656.713.717

năm 2015 – 2017

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

40.072.080.586 49.819.766.561 66.535.426.249

9.747.685.975

24,33%10.093.841.286 1825

525.896.614 401

-1.837.202.422

-4,

-1.942.061.512

-6

0

0

104.859.090

1

16.715.659.688

33,

16.667.943.470

16.667.943.470

0

47.716.218

47.716.218

16.715.659.688ĐVT: ĐồngSTTChỉ tiêuNămSo sánh

1414381,

810,

0

33,2016/20151

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15DT BH và CCDV

Các khoản giảm trừ

DT

DT thuần

Giá vốn hàng bán

LN gộp

DT HĐTC

CP TC

CP lãi vay

CP quản lý kinh

doanh

LN thuần

Thu nhập khác

CP khác

LN khác

Tổng LN trước

thuế

CP thuế TNDN

LN sau thuế201520162017148.807.136.462153.408.265.26

800148.807.136.462 153.408.265.2689.938.893.050

12.758.433

292.308.334

292.308.334142.062.746.96

0

11.345.518.308

4.924.971

574.993.067

574.993.0678.169.575.39710.586.972.354138.868.243.412173.906.344.21

4 4.601.128.806

0173.906.344.21

4 4.601.128.806

164.914.458.22

6 3.194.503.548

8.991.885.988 1.406.625.258

2.703.785

-7.833.462

841.485.948

282.684.733

841.485.948

282.684.7333,09%

0

3,09%Số tiền

20.498.078.94

6

0

20.498.078.94

612,30% 22.851.711.266

20,00% -2.353.632.320 -2

-61,40%

-2.221.186 96,71%

266.492.881

96,71%

266.492.8817.846.799.3702.417.396.957

29,59% -2.740.172.984 306.304.455

-301.289.894 -61,52%

117.826.597

6

2.518.523.327

-81.447.605

-9,83% 1.771.350.782 2

2.757.864.455

-279.201.265 -24,75% 1.909.134.900 2

-293.341.118

197.753.660 -66,07%

-137.784.118 13489.767.752

828.620.150

1.127.930.810

-299.310.660188.477.857

747.172.545

848.729.545

-101.557.000190.457.09286.920.85866.963.33736.796.359

153.660.73319.122.589

67.798.26919.247.119

47.716.21815Tỷ lệ

(%)Số tiền02017/2016-103.536.234 -54,36%

-17.673.770 -48,03%

-85.862.464 -55,88%-19.957.521 -2

124.530

-20.082.051 -2(Nguồn: phòng tài chính – kế tốn)162.1.7. Khái qt chung về cơng tác kế tốn tại cơng ty cổ phần thương mại

Tồn Thắng

2.1.7.1 Cơ cấu bộ máy kế tốn của cơng tyKế tốn trưởngKế tốn vật tưKế tốn tiền mặtKế toán tổng hợpThủ quỹSơ đồ2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn

2.1.7.2 Chính sách và chế độ kế tốn áp dụng

 Chế độ kế tốn:

Cơng ty áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và thực hiện chế độ kế tốn

theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC và thường xuyên

cập nhật các Thông tư, Quyết định của BTC hiện nay.

 Hệ thống chứng từ sử dụng

Căn cứ vào Thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng

Bộ Tài Chính và cập nhật các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài Chính. Cơng ty

sử dụng các chứng tứ kế tốn trong danh mục chứng từ kế toán, bao gồm: Phiếu

thu , Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT, Bảng chấm

cơng, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ...

 Các tài khoản sử dụng

Công ty sử dụng hấu hết các tài khoản trong hệ thồng tài khoản kế tốn

được ban hành theo Thơng tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài

Chính.

17 Hệ thống báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là báo cáo về hoạt động kinh doanh của công ty nhằm

cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngồi cơng ty, bao gồm:

+ Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN)

+ Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a – DNN)

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DNN)

+ Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN)

+ Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNN)

 Kỳ kế tốn, đơn vị tiền sử dụng

- Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng (VNĐ)

- Kỳ kế tốn: Cơng ty tiến hành hạch tốn theo năm.

 Các chính sách kế tốn áp dụng

- Phương pháp tính thuế: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

- Phương pháp tính giá NVL xuất kho: Phương pháp bình quân gia quyền

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Nguyên tắc giá gốc.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao đường thẳng.

Hình thức ghi sổ kế tốn: Cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn máy - phần

mềm “Kế toán Việt Nam”.

2.2. Thực trạng kế toán thanh tốn tại cơng ty cổ phần thương mại Tồn

Thắng

2.2.1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty

2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất dăm khơ Phú Thọ được xác định là tồn bộ các hao phí

về lao động, ngun vật liệu,…mà công ty đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm của

18mình. Cụ thể bao gồm chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực

tiếp và chi phí sản xuất chung.

2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gỗ keo, gỗ bạch đàn, ván bóc,...

- Chi phí ngun vật liệu phụ: dầu

- Chi phí nhân cơng trực tiếp: tiền lương và khoản trích theo lương phải trả cho

cơng nhân sản xuất dăm khơ Phú Thọ

- Chi phí sản xuất chung: Chi phí tiền điện, nước,...

2.2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Đối tượng tập hợp chi phí: Dăm khơ Phú Thọ

- Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Dăm khơ Phú Thọ

2.2.2. Kế tốn chi phí sản xuất

2.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp

- Nội dung

- Tài khoản sử dụng: 1541 – Chi phí sản xuất dăm

- Chứng từ và sổ sách sử dụng

- Phương pháp hạch toán

2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp

- Nội dung

- Tài khoản sử dụng: 1541 – Chi phí sản xuất dăm

- Chứng từ và sổ sách sử dụng

- Phương pháp hạch toán

2.2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung

- Nội dung

- Tài khoản sử dụng: 1541 – Chi phí sản xuất dăm

19- Chứng từ và sổ sách sử dụng

- Phương pháp hạch toán

2.2.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm2.3 Đánh giá về cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại Cơng ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

2.3.1 Ưu điểm

 Về bộ máy kế tốn và cơng tác kế tốn tại cơng ty Cổ phần thương mại

Tồn Thắng

- Bộ máy kế tốn của cơng ty tổ chức phù hợp với yêu cầu của công việc

và kỹ năng, trình độ của mỗi người. Mỗi kế tốn được trang bị một máy vi tính,

phòng kế tốn ln có sự kết hợp chặt chẽ với các phòng ban khác, tạo sự thống

nhất, thông suốt về thông tin trong tồn cơng ty. Đảm bảo chức năng cung cấp

kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc và các bộ phận liên quan.

- Việc áp dụng chuẩn mực và ngun tắc kế tốn được cơng ty chấp hành

nghiêm chỉnh. Hình thức kế tốn áp dụng là hình thức kế toán máy, sử dụng

phần mềm kế toán “Kế tốn Việt Nam” giúp giảm khối lượng cơng việc kế

tốn, kiểm tra, rà sốt nhanh chóng, dễ dàng, dễ hiểu, phù hợp với tình hình sản

xuất kinh doanh tại cơng ty.

- Đội ngũ nhân viên kế toán trẻ, năng động, nhiệt huyết.

 Về hệ thống chứng từ, biểu mẫu kế tốn

- Nhìn chung hệ thống chứng từ, biểu mẫu kế tốn mà cơng ty sử dụng

phản ánh đúng tinh thần của TT133: Tự xây dựng , thiết kế biểu mẫu phù hợp

với đặc điểm và yêu cầu quản lý của cơng ty mình mà vẫn đáp ứng được u cầu

của luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, mình bạch, kịp thời, dễ kiểm

tra, kiểm sốt và đối chiều

20- Công tác tổ chức chứng từ của công ty, như cuối tháng mới lập phiếu

xuất kho cho xuất kho sản xuất trong tháng, đã giúp cho công việc của kế toán

đỡ cồng kềnh vất vả mà vẫn đạt hiệu quả cao. Trình tự luân chuyển từ áp dụng

đúng theo quy định.

 Về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Các chi phí trong kỳ được kế tốn phân loại một cách chính xác và hợp lý

cho các đối tượng và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác tính giá thành

sản phẩm cuối kỳ

- Về chi phí ngun vật liệu trực tiếp cơng ty hạch toán chi tiết cho từng

mảng sản xuất, kinh doanh. Từ đó dễ quản lý nguyên vật liệu một cách hiệu quả.

Và kéo theo cách hạch tốn chi phí nguyên vật liệu cũng khoa học và hợp lý.

- Về chi phí nhân cơng trực tiếp, cơng ty áp dụng hình thức trả lương sản

phẩm tập thể, tức là áp dụng hình thức trả lương cho một nhóm người(tổ sản

xuất) khi họ hoàn thành một khối lượng sản phẩm hoặc cơng việc nhất định. Do

đó kết quả lao động của mỗi cá nhân ảnh hưởng đến kết quả lao động của cả tổ,

nó thay cho lời nói một người vì mọi người, đã làm cho bản thân người lao động

luôn ln phải nỗ lực, ý trí trong lao động.

- Về chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất chung của công ty phát sinh

tương đối nhiều, tuy nhiên khoản mục này được hạch toán tương đối đầy đủ và

cụ thể như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngồi và chi phí

sản xuất chung khác.

 Về đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm

Cơng ty CPTM Tồn Thắng đã xác định được đối tượng tập hợp chi phí

và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình cơng nghệ, đặc điểm

tổ chức sản xuất, và đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại công ty.

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

+ Hạn chế về bộ máy kế tốn

Tại cơng ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng bộ máy kế tốn gồm bốn

nhân viên kế tốn và một thủ quỹ. Trong đó kế toán tổng hợp phụ trách mảng

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×