Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Giải pháp về chi phí sản xuất chung

- Giải pháp về chi phí sản xuất chung

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. KẾT LUẬN

Khẳng định lại rằng, để tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế thị

trường cạnh tranh gay gắt và xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và trên thế

giới như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải ln tự đổi mới và hồn thiện

26mình. Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là

một vấn đề cấp thiết đặt ra đòi hỏi các nhà quản lý phải quan tâm để nghiên cứu,

phân tích và đưa ra phương hướng tốt nhất phục vụ cho quản lý, làm cơ sở cho

việc nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Nhận thức được sự cần thiết đó, trong thời gian tìm hiểu về cơng tác kế

tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại

Toàn Thắng là cơ hội giúp em hiểu sâu sắc hơn về những lý thuyết kế toán đã

được học và bổ sung được những kiến thức thực tế rất bổ ích. Qua q trình thực

hiện đề tài em đã làm rõ được các vấn đề sau:

Thứ nhất, tìm hiểu và hồn thiện cơ sở lý luận về cơng tác kế tốn chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp nói chung, qua đó nắm

được những khái niệm cơ bản nhất về chi phí và giá thành, biết được các cách

phân loại chi phí và giá thành sản xuất.

Thứ hai, khảo sát và tìm hiểu kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại công ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng.

Thứ ba, tìm ra những ưu điểm, hạn chế trong cơng tác kế tốn chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Tuy nhiên, đây là một đề tài hết sức rộng, phức tạp, thời gian thực hiện

cũng như khả năng tiếp cận thực tế còn nhiều hạn chế nên bài viết chưa thể giải

quyết triệt để mọi vấn đề. Do vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của

các thầy cơ giáo để bài khóa luận của em được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn!D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ Tài chính (2016), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài

chính, Hà Nội.

2. Bộ Tài chính (2014), Hệ thống tài khoản kế tốn, NXB Tài Chính, Hà Nội.

273. Bộ Tài chính (2006), Quyết định 48/2006/QĐ – BTC về chế độ kế tốn doanh

nghiệp vừa và nhỏ.

4. Cơng ty cổ phần thương mại Toàn Thắng, Chứng từ, Sổ sách kế tốn năm

2015, 2016, 2017.

5. Mai Thị Linh (2014), khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế

tốn chi phí sản xuất và tính giá ,thành sản phẩm tại công ty Cổ phần may Phú

Thọ”, trường Đại học Hùng Vương.

6. GS.TS. Ngơ Thế Chi (2013), Giáo trình Kế tốn Tài chính, NXB TàiChính,

Hà Nội.

7. PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, “Lý thuyết và thực hành kế tốn tài chính”,NXB

Đại học Kinh tế quốc dân.

8. Thông tư 133/2016/TT - BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính.

9. Website: webketoan.com.

10. Web: http://www/Tailieu.vn.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Giải pháp về chi phí sản xuất chung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×