Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường thì cơng tác kế tốn ln được các nhà quản trị quan tâm. Đặc biệt là

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Cơng tác

kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty Cổ phần thương

mại Toàn Thắng trong những năm qua đã thực hiện theo đúng quy định, chuẩn

mực và chế độ kế toán hiện hành và luôn là công cụ đắc lực phục vụ cho việc ra

quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơng tác kế tốn chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế

cần khắc phục.

Nhận thức được tầm quan trọng của kế tốn chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm, qua q trình nghiên cứu lý luận và thực tập tại công ty Cổ

phần thương mại Toàn Thắng, em đã chọn đề tài “ Kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thương mại Tồn

Thắng” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Lịch sử các vấn đề nghiên cứu

Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là cơng việc thường

xun hàng tháng của kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp sau khi tạo ra sản

phẩm của cơng ty mình. Do đó, kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất

kinh doanh. Đề tài kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tại doanh nghiệp sản xuất nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu

khoa học, các giảng viên cũng như các sinh viên nghiên cứu về vấn đề này. Đã

có những cơng trình nghiên cứu viết về kế tốn tập hợp chi phí và tính giá thành

sản phẩm tiêu biểu như:

- Khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần may Phú Thọ” của tác giả

Mai Thị Linh- K8 Kế toán. Trường Đại học Hùng Vương, năm 2014.2- Khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tại cơng ty cổ phần Nhôm Sông Hồng” của tác giả Bùi Quốc Thắng – Sinh viên

K10 Đại học Kế toán Trường Đại học Hùng Vương, năm 2016.

- Khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại cơng ty Cổ phần Việt Trì Viglacera ” của tác giả Bùi Mạnh Hùng –

Sinh viên K10 Đại học Kế toán Trường Đại học Hùng Vương, năm 2016.

- Khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

tại Công ty cổ phần Licogi 14” của tác giả Nguyễn Thu Hương – Sinh viên K10

Đại học Kế tốn, năm 2016.

- Khóa luận “Cơng tác kế tốn chi phí giá thành tại cơng ty cổ phần xây

dựng 19” của tác giả Trần Thị Hoài – Sinh viên Trường Đại học công nghệ giao

thông vận tải.

Đây là những đề tài xuất sắc đã được công nhận, những đề tài này nghiên cứu

rất sâu về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Xong do cơ cấu

tổ chức của các công ty khác nhau nên việc áp dụng chế độ kế toán mỗi giai

đoạn khác nhau theo quy định của Bộ Tài chính. Với sự ra đời của Thông tư

133/2016/TT – BTC ban hành ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính thay thế cho

Quyết định 48/2006/QĐ – BTC đã được áp dụng tại công ty Cổ phần thương

mại Tồn Thắng. Vì vậy đề tài khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng” hệ

thống hóa cơ sở lý luận theo thơng tư 133/2016/TT-BTC, phản ánh thực trạng kế

tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại

Tồn Thắng từ đó đưa ra những ưu điểm, hạn chế và số giải pháp nhằm hoàn

thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

cơng ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng. Vì vậy, đề tài khóa luận đảm bảo tính

mới và khơng trùng lặp với bất kỳ cơng trình nghiên cứu khoa học nào.

3. Mục tiêu nghiên cứu

33.1 Mục tiêu chung

Trên cở sở vận dụng cơ sở lý luận để phản ánh và đánh giá công tác tổ

chức tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại

Tồn Thắng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp hồn thiện kế tốn tập hợp chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần thương mại Tồn

Thắng.

3.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

- Phản ánh và đánh giá kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại Toàn Thắng.

- Đề xuất một số ý kiến hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ

phần thương mại Tồn Thắng

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại cơng ty CPTM Tồn Thắng (theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban

hành ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính). Trong đó, tập trung vào tập hợp chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho sản phẩm dăm khô Phú Thọ.

- Phạm vi khơng gian: Tại Cơng ty CPTM Tồn Thắng – Khu hành chính

Hưng Tiến – Thị trấn Đoan Hùng – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ

- Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ 2015 – 2017, trong đó tập trung

chủ yếu vào năm 2017.

45. Phương pháp nghiên cứu

5.1 Phương pháp thu thập số liệu

- Số liệu được thu thập tại công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng bao

gồm số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp.

+ Số liệu sơ cấp: Là số liệu điều tra ban đầu, chủ yếu là điều tra, bảng hỏi

các nhân viên kế tốn của cơng ty.

+ Số liệu thứ cấp: Được thu thập trên báo cáo tài chính, sổ cái, sổ chi tiết

tại công ty.

5.2 Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu được đưa vào máy tính, dùng phần mềm EXCEL sau đó sử

dụng các hàm tính tốn như: Hàm SUM để tính tổng chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm; hàm AVERAGE để tính ra các chỉ số trung bình phục vụ cho

đánh giá và nhận xét các báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của

doanh nghiệp.

5.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp

Phương pháp phân tích là phương pháp đi sâu vào những vấn đề lớn, quan

trọng của đối tượng, tìm ra mối quan hệ, vai trò ảnh hưởng của nó đối với hoạt

động của đơn vị nhằm đưa ra giải pháp hồn thiện. Trong phân tích thì phương

pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến. Đối với công ty sản xuất

cần sử dụng phương pháp này để phân tích tình hình sản phẩm để có giải pháp

nâng cao chất lượng đồng thời hạ giá thành sản phẩm.

Phương pháp tổng hợp là phương pháp đánh giá tổng hợp, kết hợp với hệ

thống hóa để có thể nhận định đầy đủ về tình hình hoạt động chung và nêu ra

các điểm mạnh, điểm yếu trong cơng tác kế tốn tập hợp chi phí và tính giá

thành sản phẩm của cơng ty.

5.4 Phương pháp chun mơn kế tốn

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×