Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Bộ Tài chính (2006), Quyết định 48/2006/QĐ – BTC về chế độ kế tốn doanh

nghiệp vừa và nhỏ.

4. Cơng ty cổ phần thương mại Toàn Thắng, Chứng từ, Sổ sách kế toán năm

2015, 2016, 2017.

5. Mai Thị Linh (2014), khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế

tốn chi phí sản xuất và tính giá ,thành sản phẩm tại công ty Cổ phần may Phú

Thọ”, trường Đại học Hùng Vương.

6. GS.TS. Ngô Thế Chi và TS. Trương Thị Thủy đồng chủ biên (2013), Giáo

trình kế tốn Tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội.

7. PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, “Lý thuyết và thực hành kế tốn tài chính”,NXB

Đại học Kinh tế quốc dân.

8. Thông tư 133/2016/TT - BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính.DANH MỤC BẢNGSTT

1

2

3

4Tên bảng

Bảng 2.1: Các ngành nghề kinh doanh của cơng ty

Bảng 2.2: Tình hình lao động của cơng ty trong 3 năm 20152017

Bảng 2.3:Tình hình tài chính của cơng ty qua 3 năm từ 20152017

Bảng 2.4: Tình hình tài sản, nguồn vốn của cơng ty qua 3 năm

105Trang

35

40

43

48từ 2015-2017DANH MỤC SƠ ĐỒSTT

1

2

3

1Tên bảng

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch tốn chi phí NVL trực tiếp

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ phương pháp phân bước có tính giá thành nửa2thành phẩm

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ phương pháp phân bước khơng tính giá thành3

4nửa thành phẩm

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý công ty

Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất và chế biến dăm gỗ tại Cơng ty

106Trang

20

21

23

31

32

37

395

6Cổ phần thương mại Tồn Thắng

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán

Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hình thức kế tốn máy vi tính của công ty50

53DANH MỤC GIAO DIỆN PHẦN MỀMSTTTên giao diệnTrang1Giao diện 2.1: Giao diện tổng quát phần mềm542Giao diện 2.2: Giao diện phần mềm kế toán kho613Giao diện 2.3: Giao diện phiếu xuất kho614Giao diện 2.4: Giao diện tính giá xuất kho625Giao diện 2.5: Giao diện chọn tính giá xuất kho636Giao diện 2.6: Giao diện phiếu chi tiền mặt657Giao diện 2.7: Giao diện phiếu xuất kho dầu vận chuyển688Giao diện 2.8: Giao diện phiếu xuất kho dầu cho máy cặp gỗ719Giao diện 2.9: Giao diện chọn sổ chi tiết TK15417210710Giao diện 2.10: Giao diện sổ chi tiết TK15417311Giao diện 2.11: Giao diện vào chứng từ tính lương7512Giao diện 2.12: Giao diện phiếu tính lương7613Giao diện 2.13: Giao diện hóa đơn mua dịch vụ điện7814Giao diện 2.14: Giao diện vào chứng từ trích khấu hao8215Giao diện 2.15: Giao diện trích khấu hao TSCĐ8216Giao diện 2.16: Giao diện kết chuyển chi phí sản xuất tính giá85thành sản phẩm

17Giao diện 2.17: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 155

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STTChữ viết tắtGiải thích1CPSXChi phí sản xuất2CPTMCổ phần thương mại3DDĐKDở dang đầu kỳ4DDCKDở dang cuối kỳ5GTGTGiá trị gia tăng6KH7NVL8NVTTT9PSTK10TK11TSCĐKhấu hao

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu trực tiếp

Phát sinh trong kỳ

Tài khoản

Tài sản cố định10886DANH MỤC HÌNH

STTTên hìnhSố trang1Hình 2.1: Phiếu cân NVL sản xuất602Hình 2.2: Phiếu cân hàng mua xuất thẳng sản xuất643Hình 2.3: Bảng tổng hợp xuất dầu xe chở dăm664Hình 2.4: Bảng tổng hợp dầu xuất máy xúc + máy cặp70gỗ

5Hình 2.5: Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ10981A.MỞ ĐẦU...................................................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của để tài..........................................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................................................................22.1 Mục tiêu chung................................................................................................2

2.2 Mục tiêu cụ thể................................................................................................3

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................................................33.1 Đối tượng nghiên cứu......................................................................................3

3.2 Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................3

4 Phương pháp nghiên cứu........................................................................................................................34.1 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu............................................................3

4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu.....................................................................3

4.1.2 Phương pháp xử lý số liệu..........................................................................4

4.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp....................................................................4

4.3 Phương pháp chun mơn kế tốn..................................................................4

5 Lịch sử vấn đề nghiên cứu.......................................................................................................................5

6 Bố cục của khóa luận................................................................................................................................8

B. NỘI DUNG................................................................................................................................................9

CHƯƠNG 1...................................................................................................................................................9

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH

NGHIỆP SẢN XUẤT.......................................................................................................................................91.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất................................................9

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất...........................................................................9

1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất (Theo GS.TS Ngơ Thế Chi và TS. Trương Thị

Thủy đồng chủ biên, 2013)....................................................................................9

1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm...................................13

1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm..................................................................13

1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.......................14

1.3 Nhiệm vụ và vai trò kế tốn tập hợp chi phí sản xuất...................................15

1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất...........................................................16

1101.4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm...........................................................17

CHƯƠNG 2.................................................................................................................................................33

THỰC TRẠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY

CPTM TỒN THẮNG..................................................................................................................................332.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của cơng ty CPTM Tồn Thắng................34

2.1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty CPTM Tồn

Thắng..................................................................................................................38

2.1.5 Tình hình lao động của cơng ty CPTM Tồn Thắng..................................39

2.1.6 Tình hình tài chính của Cơng ty CPTM Tồn Thắng.................................41

2.1.7 Tình hình tài sản, nguồn vốn của cơng ty CPTM Tồn Thắng..................46

2.1.8 Khái qt chung cơng tác kế tốn tại cơng ty CPTM Tồn Thắng............49

a. Chính sách, chế độ kế tốn tại cổ phần thương mại Toàn Thắng........................................................50

b. Tổ chức hệ thống chứng từ và tổ chức hệ thống sổ kế toán...............................................................512.2.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại cơng ty..............53

2.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất tại cơng ty cơng ty..............................................56

2.2.3.Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại công ty.......82

2.3 Đánh giá công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại cơng ty CPTM Tồn Thắng..................................................................85

2.3.1 Ưu điểm......................................................................................................85

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân............................................................................87

CHƯƠNG 3.................................................................................................................................................94

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG...........................................................943.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới..............94

3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

.............................................................................................................................95

C. KẾT LUẬN.............................................................................................................................................102

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................................................104111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×