Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyế

- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyế

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



ĐẢNG BỘ XÃ CUÔRKNIA

CHI BỘ KIM ĐỒNG

*



Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018



BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018



Tôi tên là: Phan Văn Biên



Sinh ngày: 30/05/1971



Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ Chính quyền: Tổ khơí trưởng khối 5.

Chức vụ đồn thể: Khơng.

Đơn vị cơng tác: Trường tiểu học Kim Đồng – Cuôr Knia – Buôn Đôn.

Chi bộ: Trường tiểu học Kim Đồng.

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác

phong lề lối làm việc:

a. Về Tư tưởng chính trị:

- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng

chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường

lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính

sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành

mạnh, có tinh thần đồn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê

bình và tự phê bình.



- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên,

luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Khơng vi

phạm những điều đảng viên khơng được làm.

- Giữ gìn đồn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng,

có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát

huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng

cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

c. Về tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ

luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực

hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

d. Tác phong, lề lối làm việc:

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật

cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;

- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt

khơng uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc.

- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo

phân công, phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy

tính sáng tạo, ln hồn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;

không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc

mà mình chịu trách nhiệm chính.

- Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,... không sử dụng điện

thoại di động.

e. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống“ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” của cá nhân:

- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết

với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị, đạo



đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm

điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần

thẳng thắn, đồn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa

khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối

sống thực dụng, nói khơng đi đơi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành

trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Bản thân là một đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình

trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của

mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thối về tư tưởng chính trị, đạo

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Ln có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thối về tư tưởng chính

trị, đạo đức lối sống. Chính vì vậy, trong các cuộc họp chi bộ,… luôn đưa ra ý kiến

đóng góp thẳng thắn nhằm mục đích xây dựng, khơng vụ lợi hay trù dập cá nhân.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:

+ Là một tổ khối trưởng, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân. Luôn

là người gương mẫu trong mọi phong trào.

+ Là một giáo viên bản thân ln gương mẫu và hồn thành có chất lượng

trước mọi cơng việc được phân cơng.

+ Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ chun mơn được giao. Tự giác, sáng tạo

trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chun mơn. Tích cực học

tập khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

Về cơng tác tổ khối:

+ Ln hồn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia

tốt các đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng các thành viên trong

tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.

Về nhiệm vụ giảng dạy:



+ Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên mơn. Thực hiện đủ, đúng chương

trình dạy học; thường xun đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ

môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách

quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong dạy học.

Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

Về công tác chủ nhiệm:

+ Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đồn

kết có tiến bộ.

+ Lớp chủ nhiệm của năm học 2017 - 2018 được xét hoàn thành chương trình

lớp học đạt 100%.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến Kết quả, hạn chế, khuyết điểm, ở

lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

+ Là tổ khối trưởng chịu trách nhiệm trước Chi bộ về điều hành mọi kế

hoạch, hoạt động chuyên môn của tổ nên tôi ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ

của bản thân từ đó lập kế hoạch hoạt động của tổ luôn bám sát vào kế hoạch hoạt

động chung của tồn Chi bộ.

+ Ln đi đầu và chịu trách nhiệm chính về những vấn đề do mình phụ

trách, không né tránh trách nhiệm và đùn đẩy hay đổ lỗi cho người khác khi có

khuyết điểm.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

+ Hàng năm bản thân luôn chú trọng trong việc viết đăng kí cam kết tu

dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân theo kế hoạch và các nội dung mà chi bộ

yêu cầu. Từ đó xác định rõ mục đích phấn đấu khơng ngừng của bản thân về mọi

mặt để đạt được mục tiêu đề ra nên được chi bộ luôn đánh giá cao và được chi bộ

đề nghị Đảng bộ xã khen thưởng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2017.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên)

+ Trong công tác tổ khối ln có kế hoạch kịp thời và cụ thể tuy nhiên mọi kế

hoạch đề ra chưa đạt được hiệu quả cao như: dự giờ các thành viên trong tổ chưa

thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.



+ Ngoài công tác tổ khối và là giáo viên chủ nhiệm lớp daỵ 2 buổi/ ngày nên

sắp xếp thời gian dự khó khăn. Đơi khi sắp lịch trùng các hội thi của trường, huyện

nên phải hoãn lại.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm

quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:

- Trong kì kiểm điểm trước bản thân khơng có khuyết điểm và được Chi bộ tồn

chi bộ đề nghị Đảng ủy tặng giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm:

- Bản thân khơng có ý kiến giải trình.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của

tập thể:

- Tuy trong công tác không mắc khuyết điểm lớn tuy nhiên việc lãnh đạo của tổ

khối chưa mang lại hiệu quả cao.

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm:

- Thời gian tới đây cần sắp xếp thời gian linh hoạt hơn, xây dựng kế hoạch của

khối sát với thực tế hơn để dự giờ các thành viên trong tổ nhiều hơn nhằm nâng

cao tay nghề cho các thành viên trong tổ.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:

1. Xếp loại cán bộ cơng chức, viên chức: Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

(ký, ghi rõ họ tên)



Phan Văn Biên

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.................................................



Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

Cuôr Knia Ngày ........tháng............ năm 2018

( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi uỷ:.............................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.............................................................

Cr Knia, ngày.....tháng



năm 2018



T/M CHI BỘ

BÍ THƯ



- Đảng ủy phân loại chất lượng: ........................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cuôr Knia, ngày.........tháng 12 năm 2018

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ



ĐẢNG BỘ XÃ CR KNIA

Chi bộ: Kim Đồng

*



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cuôr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018



BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019

Họ và tên: Phan Văn Biên



Ngày sinh: 30/05/1971



Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Đồng – xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.

Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

Chức vụ chính quyền, đồn thể: Tổ khối trưởng khối 5.

Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học Kim Đồng - xã Cuôr Knia – Buôn Đôn.

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết

nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thối về tư tưởng chính trị, đạo

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ

thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày

07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất

là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 10- QĐ/TU, ngày 11/8/2015

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về " Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc

tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước,

trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên" và Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày

12/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU với các nội

dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

(Ln trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và

đường lối đổi mới của Đảng; khơng có biểu hiện suy thối về tư tưởng chính

trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

- Ln chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước,

phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành

và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của

Đảng và nhà nước, khơng có biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị, “ tự diễn

biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống



(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và

cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng

phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; khơng có biểu

hiện suy thối về đạo đức, lối sống).

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương, theo đạo đức phong cách

Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức nhà

nước.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong

gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành

Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Khơng có biểu hiện suy thối về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương

pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán

bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ

trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học

tập nâng cao trình độ và năng lực cơng tác; hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

được giao).

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới

phương pháp công tác và lề lối làm việc.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành

và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của

Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực cơng tác; hồn thành tốt

chức trách nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của

tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà

nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp

hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu

thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ

chức, cơ quan, đơn vị và nơi cu trú.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và

qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 (nếu

có)



- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện

chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thối

đạo đức, chính trị,…

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân

dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội

quy, quy chế, quy định của địa phương.

- Ln có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết

điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học

tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây

dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính

trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các

nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012

của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán

bộ, Đảng viên.

- Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội



Đảng bộ các cấp.

- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều

đảng viên không được làm,…

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để

tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ,

đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ



NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)



Phan Văn Biên



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



ĐẢNG BỘ XÃ CRKNIA

CHI BỘ KIM ĐỒNG

*



Cr Knia, ngày 26 tháng 11 năm 2018



BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018



Tôi tên là: Phan Văn Biên



Sinh ngày: 30/05/1971



Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ Chính quyền: Tổ khơí trưởng khối 5.

Chức vụ đồn thể: Khơng.

Đơn vị cơng tác: Trường tiểu học Kim Đồng – Cuôr Knia – Buôn Đôn.

Chi bộ: Trường tiểu học Kim Đồng.

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CƠNG TÁC:

1. Về Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác

phong lề lối làm việc:

a. Về Tư tưởng chính trị:

- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng

chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường

lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính

sách của Nhà nước để khơng ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành

mạnh, có tinh thần đồn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Ln gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê

bình và tự phê bình.



- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên,

luôn đấu tranh chống tham ơ, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi

phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đồn kết thống nhất trong Đảng, đồn kết nội bộ, trung thực với Đảng,

có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát

huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng

cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

c. Về tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ

luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực

hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

d. Tác phong, lề lối làm việc:

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật

cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;

- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt

không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc.

- Đồn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo

phân công, phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy

tính sáng tạo, ln hồn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;

không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với cơng việc

mà mình chịu trách nhiệm chính.

- Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,... không sử dụng điện

thoại di động.

e. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống“ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” của cá nhân:

- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết

với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×