Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách:

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Yếu tố giáo dục

Giáo dục đóng vai trò chủ đạo nhưng không phải là quyết

đònh, bởi vì giáo dục chỉ có kết qủa khi hoạt động của cá

nhân hưởng ứng những tác động của giáo dục.

Giáo dục là hướng dẫn và tổ chức mọi hoạt động của con

người.

• Giáo dục vạch ra chiều hướng cho sự hình thành và phát triển

nhân cách.

• Giáo dục mang lại những yếu tố mà bẩm sinh - di truyền, môi

trường không đem lại được.

• Uốn nắn những phẩm chất tâm lý xấu .

• Bù đắp những thiếu hụt do bệnh tật (giáo dục đặc biệt đối

với trẻ khuyết tật ).• Hoạt động và nhân cách. Hoạt động của cá nhân là yếu tố

quyết đònh trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách.

• Hoạt động luôn có tính mục đích, tính xã hội, mỗi hoạt động

đều có những yêu cầu ở con người những phẩm chất, năng lực

nhất đònh, qua đó hình thành bộ mặt nhân cách riêng ở mỗi

người ….

• Cùng với hoạt động giao tiếp là yếu tố quyết đònh thứ hai đến

sự hình thành và phát triển nhân cách.

• Giao tiếp và nhân cách. Giao tiếp là điều kiện tồn tại và là

nhân tố phát triển tâm lý, nhân cách. Nhờ có giao tiếp mà mỗi

cá nhân sẽ lónh hội được những kinh nghiệm xã hội - lòch sử,

lónh hội nền văn hoá xã hội ...

Tóm lại:

Nhân cách không sinh ra mà được hình thành trong suốt cuộc

đời ấu thơ và niên thiếu (từ 2-3 tuổi đến 16-17 tuổi), và nhiều

khi là suốt cả đời, nhân cách cũng không mất đi cùng một lúc

với cái chết sinh học của người đó.II. Các thuộc tính của nhân cách

Nhân cách bao gồm 4 thuộc tính cơ bản

• Xu hướng

• Năng lực

• Tính cách

• Khí chất1.Xu hướng• Là hệ thống những nhân tố thúc đẩy bên trong (hệ thống

động cơ) quy đònh tính tích cực trong hoạt động của cá nhân.

• Xu hướng được biểu hiện qua động cơ, nhu cầu, hứng thú,

niềm tin, thế giới quan ...

• II. Những bộ phận cấu thành nên xu hướng

- Động cơ, Nhu cầu, Hứng thú, Niềm tin, Lý tưởng, …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×