Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ THÓI QUEN.

III. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ THÓI QUEN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại hành động tự động hóa

Có 2 loại hành động tự động hóa:

+ Kĩ xảo.

+ Thói quen.

- Kĩ xảo: Là hành động tự động hóa được hình thành

một cách có ý thức.( tức là hành động tự động hóa nhờ

vào việc luyện tập).

- Thói quen: Là hành động tự động hóa ổn định, được

hình thành một cách vơ thức.Kĩ xảo

* Mang tính chất kĩ thuật.Thói quen

* Mang tính nhu cầu, nếp

sống.* Được đánh giá về mặt thao * Được đánh giá về mặt đạo

tác.

đức.

* Ít gắn với tình huống.* Ln gắn với tình huống cụ

thể.* Có thể ít bền vững nếu

không thường xuyên luyện

tập, củng cố.* Bền vững, ăn sâu vào nếp

sống.* Con đường hình thành chủ * Hình thành bằng nhiều con

yếu của kĩ xảo là luyện tập có đường như rèn luyện, bắt

mục đích và có hệ thống.

chước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ THÓI QUEN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×