Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ

I. Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHÁI NIỆM Ý CHÍ Ý chí là mặt năng động của ý thức, thể hiện ở

khả năng thực hiện những hành động có mục

đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng để khắc

phục những khó khăn, trở ngại. Ý chí được xem là “điểm” hội tụ của nhận thức và tình cảm

hướng vào hoạt động của con người.

 Ý chí là một phẩm chất tâm lý của cá nhân, một thành tố

cấu thành nhân cách của con người.

 Ý chí là sự phản ánh các điều kiện của hiện thực khách

quan dưới hình thức các mục đích hành động. Ý chí là hình thức tâm lý điều khiển, điều chỉnh hành vi tích cực

nhất ở con người.

 Ý chí của con người được hình thành tùy theo những điều kiện

lịch sử - xã hội, điều kiện vật chất của đời sống xã hội.VAI TRỊ CỦA Ý CHÍ Nhờ có có ý chí mà con người tổ chức được mọi hoạt

động của mình một cách hợp lý và có ích nhất.

 Nhờ có ý chí mà con người có thể cải tạo được tự nhiên,

cải tạo xã hội và cải tạo chính bản thân mình.

………………………..3. CÁC PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ

• Tính mục đích.

• Tính độc lập

• Tính quyết đốn

• Tính kiên trì

• Tính tự chủ1.Khái niệm

2. Phân loại hành động ý chí

3. Cấu trúc của một hành động ý chí

điển hìnhPHÂN LOẠI HÀNH ĐỘNG Ý CHÍ• Hành động ý chí giản đơn Có mục đích - để đạt được

mục đích đó thí khơng cần sự nổ lực nào cả, …

• Hành động ý chí cấp bách: xảy ra trong khoảng thời

gian ngắn, đòi hỏi phải có sự nổ lực, sự quyết định

chớp nhoáng …(bắt cướp …, cứu người …).

• Hành động ý chí điển hình (phức tạp): có sự tham gia

đầy đủ của các đặc điểm nêu trên.YouTube - KEO PHAO VAO DIEN BIEN PHU(1).flvGIAI ĐOẠN

CHUẨN BỊ

•Xác định mục đích

hình thành động cơ

•Thu thập và xử lí

thơng tin có liên quan

•Lập kế hoạch để

hành động

•Quyết định hành

độngHÀNH ĐỘNG Ý

CHÍ ĐiỂN HÌNHGIAI ĐOẠN

THỰC HiỆN

Đây là giai khó

khăn và phức tạp

hơn nhiều, đòi

hỏi chủ thể phải

có sự nỗ lực ý chí

để vựơt quaGIAI ĐOẠN ĐÁNH

GIÁ KẾT QUẢ

•Mục đích của việc

đánh giá là nhằm

rút kinh nghiệm

cho hành động lần

sau

•Ý nghĩa của việc

đánh giá là sự kích

thích đối với hoạt

động lần sauIII. HÀNH ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA – KỶ XẢO VÀ

THÓI QUEN.

Hành động tự động hóa: là một hành động có ý thức, có ý

chí nhưng do được lặp đi lặp lại hay do luyện tập mà về

sau trở thành những hành động tự động. ( khơng cần có

sự kiểm sốt trực tiếp của ý thức mà vẫn thực hiện có kết

quả ).

Ví dụ: ……………………….

………………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Ý CHÍ VÀ PHẨM CHẤT CỦA Ý CHÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×