Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC THAO TÁC CỦA TƯ DUY

CÁC THAO TÁC CỦA TƯ DUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

• - So sánh:

Là thao tác trí tuệ dùng để xác định sự giống nhau hay

không giống nhau, bằng nhau hay không bằng nhau, đồng

nhất hay không đồng nhất giữa các bộ phận của một sự vật,

hiện tượng hoặc giữa sự vật hiện tượng này với sự vật hiện

tượng khác.

- Khái qt hóa là thao tác trí tuệ dùng

để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau nhưng có chung

những thuộc tính, liên hệ, quan hệ nhất định thành một

nhóm, một loại, một phạm trù nào đó.

4. SƠ ĐỒ VỀ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA TƯ DUY

Nhận thức vấn đề

Xuất hiện các liên tưởng

Sàng lọc liên tưởng và hình thành giả thuyết

kiểm tra giả thuyếtkhẳng địnhgiải quyết vấn đềChính xác hóaphủ địnhHành động tư duy mớiII. Bản đồ tư duy1) Bản đồ tư duy là gì?

2) Cơng dụng của bản đồ tư

duy

3) Phương pháp thực hiện

bản đồ tư duyII. Bản đồ tư duyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC THAO TÁC CỦA TƯ DUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×