Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Quy luật tổng giác

e. Quy luật tổng giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

f. Ảo ảnh

• Là sự phản ánh sai lệch về đối tượng tri giác một cách

khách quan.

Các nguyên nhân: Nguyên nhân vật lý, ..NHẬN THỨC LÝ TÍNH

I. TƯ DUY

II. TƯỞNG TƯỢNGI. TƯ DUY

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM

2. PHÂN LoẠI TƯ DUY

3. CÁC THAO TÁC CỦA TƯ DUY

4. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT Q TRÌNH TƯ DUY1. KHÁI NIỆM

• Tư duy là một q trình nhận thức phản ánh những thuộc

tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ có tính quy luật

của các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà

trước đó ta chưa biết.• Tư duy là một mức độ nhận thức mới về chất so

với nhận thức cảm tính.

• Nó là q trình tìm kiếm và phát hiện cái mới về

chất.

• Tư duy của con người mang bản chất xã hội.

- Mọi hành động tư duy đều dựa vào kinh nghiệm.

- Quá trình tư duy được thúc đẩy bởi nhu cầu xã

hội.* ĐẶC ĐIỂM

Tính “có vấn đề của tư duy”

Tính trừu tượng và khái quát của tư duy

Tính gián tiếp của tư duy

Tư duy gắn liền với ngôn ngữ

Tư duy quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính2) Các loại tư duy

• Dựa theo lịch sử hình thành và phát triển

- Tư duy trực quan hành động

- Tư duy trực quan hình ảnh

- Tư duy trừu tượng

• Dựa vào hình thức biểu hiện nhiệm vụ và phương pháp

giải quyết vấn đề

- Tư duy thực hành

- Tư duy hình ảnh cụ thể

- Tư duy lí luận3. CÁC THAO TÁC CỦA TƯ DUY

• Phân tích và tổng hợp

- Phân tích: là thao tác trí tuệ dùng để tách đối tượng ra

thành từng mặt, từng bộ phận khác nhau nhằm xem xét

chúng một cách cụ thể, rõ ràng hơn.

- Học Luật hay hơn hay học …?

- Tổng hợp: Là thao tác trí tuệ dùng để hợp nhất các bộ

phận vừa mới được phân tích nhằm xem xét đối tượng

một cách khái quát hơn.

- Sau khi phân tích đi đến kết luận là học Luật hay hơn

• - So sánh:

Là thao tác trí tuệ dùng để xác định sự giống nhau hay

không giống nhau, bằng nhau hay không bằng nhau, đồng

nhất hay không đồng nhất giữa các bộ phận của một sự vật,

hiện tượng hoặc giữa sự vật hiện tượng này với sự vật hiện

tượng khác.

- Khái quát hóa là thao tác trí tuệ dùng

để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau nhưng có chung

những thuộc tính, liên hệ, quan hệ nhất định thành một

nhóm, một loại, một phạm trù nào đó.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Quy luật tổng giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×