Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động và tâm lý

Hoạt động và tâm lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt động gồm 2 quá trình cơ bản:

Quá trình 1

Khách thểChủ thể

Qúa trình 2Quá trình 1: Xuất tâm (đối tượng hóa) – tác động của con

người vào thế giới, tạo ra sản phẩm.

Q trình 2: Nhập tâm (chủ thể hóa)- hình thành tâm lý ớ

con người (kinh nghiệm, quy luật …)Đặc điểm của hoạt động

• Tính đối tượng

• Tính mục đích

• Tính chủ thể

• Tính gián tiếpTính đối tượng của hoạt động

• Hoạt động nhằm vào một đối tượng thực trong hiện thực

nhằm tác động, để cải biến.

• Khơng có hoạt động mà khơng nhằm vào một đối tượng

nào.

• Đối tượng của hoạt động nhằm vào giải quyết một nhu

cầu của con người.Tính mục đích của hoạt động

• Hoạt động được tiến hành bằng những mục đích cụ thể.

• Mục đích là cái cần đạt đến trong hành động.

• Mục đích là cơ sở điều khiển, điều chỉnh hoạt động của

con người.

• Khơng có mục đích, tức hoạt động khơng có cơ sở xã

hội.Tính chủ thể của hoạt động

• Hoạt động bao giờ cũng do con người tiến hành, con

người là chủ thể của hoạt động.

• Chủ thể có thể là một người hay một nhóm, tập thể cùng

hoạt động chung.

• Con người hoạt động trên cơ sở có ý thức, tự giác, chủ

động và sáng tạo.Tính gián tiếp của hoạt động

• Con người khơng trực tiếp tác động vào đối tượng mà

thơng qua cơng cụ hoạt động.

• Cơng cụ là trung gian truyền hoạt động của con người

sang đối tượng hoạt động.

• Cơng cụ là sản phẩm của hoạt động sáng tạo của con

người.

• Có cơng cụ tâm lý (như ngơn ngữ, tiếng nói, chữ viết) và

cơng cụ kỹ thuật.Phân loại hoạt động

Căn cứ vào đối tượng hoạt động có thể chia làm 2 loại:Hoạt độngLao độngGiao tiếpCăn cứ vào quá trình phát triển của cá thể:

Hoạt độngVui chơiHọc tậpLao độngVề phía

chủ thểCấu trúc của hoạt độngVề phía

Khách thểHoạt

độngĐộng cơHành độngMục đíchThao tácĐiều kiệnHoạt động bao giờ cũng hướng vào một đối tượng cụ thể,

đối tượng được nhận thức trở thành động cơ thúc đẩy hoạt

động.

Động cơ được cụ thể hố bằng các mục đích khác nhau.

Mục đích được thực hiện bằng các hành động cụ thể.

Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác, để tiến hành một

thao tác phải gắn liền với các điều kiện phương tiện nhất

định.

• Ví dụ: Hoạt động học tập : động cơ, mục đích, điều

kiện). hành động, thao tácHoạt động tư pháp: …2. GIAO TIẾP

Giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các mối

quan hệ giữa người và người để thực hiện hoá các mối

quan hệ xã hội giữa con người với nhau.

Là sự trao đổi thông tin hai chiều giữa hai hay nhiều đối

tượng nhằm tạo mối quan hệ để thỏa mãn những nhu cầu

nhất địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động và tâm lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×