Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ

II. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Luận điểm 2:

Tâm lý là kinh nghiệm lịch sử xã hội loài người được

chuyển thành kinh nghiệm riêng của mỗi người thông qua

hoạt động và giao lưu.

- Tâm lý của mỗi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh hội,

tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội, nền văn hóa xã hội ...

- Tâm lý con người có nội dung xã hội, có nguồn gốc xã hội

./.

Luận điểm 3: Tâm lý là chức năng của não.

- Hoạt động của não là cơ chế sinh lý thần kinh của hoạt

động tâm lý. Bộ não nhận tác động của thế giới dưới dạng

những xung động thần kinh ..

Làm xuất hiện các hiện tượng tâm lý2)Đặc điểm va chức năng của các hiện tượng tâm lý

a) Đặc điểm chungĐa dạng, phức tạp, phong phú.Là hiện tượng tinh thần, tồn tại chủ quan trong đầu óc con

người.không tồn tại độc lập, mà luôn có sự tác động

qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau.Các hiện tương tâm lý của con người có sức mạnh vơ

cùng to lớn, chi phối hoạt động của con người.b) Chức năng của các hiện tượng tâm lý

• Định hướng hoạt động (xác định động cơ, mục đích...).

• Chức năng nhận thức.

• Là động lực thúc đẩy hành động, hoạt động.

• Điều khiển, điều chỉnh và kiểm sóat qúa trình hoạtđộng.3) Phân loại các hiện tượng tâm lý người:

Dựa vào thời gian tồn tại và quá trình phát triển:+ Quá trình tâm lý: diễn ra trong khoảng thời gian ngắn: qúa

trình nhận thức, cảm xúc, …

+ Trạng thái tâm lý: diễn ra trong khoảng thời gian tương

đối lâu, đóng vai trò làm nền cho các qúa trình tâm lý:

chú ý, do dự, căng thẳng, lo âu …

+ Thuộc tính tâm lý: tương đối ổn định, khó hình thành và

khó thay đổi: niềm tin, lý tưởng, năng lực, tính cách, …◦ Căn cứ vào mức độ tham gia của ý thức:

+ Các hiện tượng t/ lí có Ý thức : Tất cả những hiện tượng

tâm lý ở người bình thường (nhận thức, tình cảm, ý chí,

năng lực, niềm tin …).

+ Các hiện tượng t/lí chưa được ý thức: vơ thức (những hiện

tượng mang tính chất bệnh lý: hoang tưởng, ảo giác …

những hiện tượng được nảy sinh trong trạng thái bị ức

chế của hệ thần kinh: thôi miên, ngủ mơ …) hoặc tiềm

thức (những hiện tượng bình thường nằm sâu trong ý

thức , ban đầu là có ý thức nhưng do được lặp đi , lặp lại

mà ý thức không xuất hiện rỏ ), siêu thức (bừng sáng ở

các nhà khoa học).III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

• Phương pháp quan sát

• Phương pháp thực nghiệm

• Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động.

• Phương pháp trắc nghiệm (TEST)

• Phương pháp đàm thoại• ….♦ Phương pháp quan sát

• Quan sát là lọai tri giác có chủ định các biểu hiện bề ngồi củađối tượng như hành động, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, cách ăn mặc

nhằm đưa ra những nhận xét, phán đoán các đặc điểm tâm lý

của họ.

• Các hình thức quan sát: Tồn diện-bộ phận; Có trọng điểm khơng có trọng điểm; trực tiếp hay gián tiếp …

• Ưu điểm: dễ tiến hành; tư liệu phong phú; tiết kiệm, cho phép

chúng ta thu thập được các tài liệu cụ thể, khách quan trong các

điều kiện tự nhiên …

• Nhược điểm: mang tính bị động cao, tốn nhiều thời gian, nhiều

cơng sức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×