Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Ngơ Diệu Nga, Bài giảng chun đề phân tích chương trình Vật lý phổ

thơng.

15. Nguyễn Thế Khơi (Tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (Chủ

biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm

Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác (2007), Sách giáo viên Vật lí 11 nâng cao,

NXB Giáo dục.

16. Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (Chủ

biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm

Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác (2007), Vật lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục.

17. Vũ Cao Đàm, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học,

NXB Giáo dục.

18. Vũ Quang (đồng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (đồng chủ biên),

Lương Duyên Bình, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Xuân Chi, Đoàn Duy

Hinh, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Nguyễn Trọng Sửu, Nguyễn

Xuân Thành, Phạm Đình Thiết, Bùi Gia Thịnh (2007), Tài liệu bồi dưỡng

giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11, NXB Giáo dục.

19. Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên), Vũ Quang (Chủ biên), Nguyễn

Xuân Chi, Đàm Trung Đồn, Bùi Quang Hân, Đoàn Duy Hinh. Sách giáo

viên vât lý, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

20. Thái Duy Tuyên. Những vấn đề cơ bản của giáo dục hiện đại.

NXBGD, Hà Nội- 170 -Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiPHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN

Để tìm hiểu thực tế dạy học ở trường PTTH nhằm góp phần cải tiến,

đổi mới phương pháp dạy học, qua đó xây dựng tiến trình dạy học mang tính

khả thi. Chúng tơi kính mong quý Thầy (Cô) dành chút thời gian bày tỏ quan

điểm của mình. Xin chân thành cảm ơn q Thầy (Cơ)!

* Thông tin về GV:

Họ và tên:………………………………Thâm niên dạy học:………………

Tên trường:…………………………….. Trình độ học vấn: ………………

* Thầy/cơ vui lòng trả lời những câu hỏi sau:

Câu 1: Khi dạy học vật lý THPT q Thầy (Cơ) thường sử dụng những

phương pháp, hình thức dạy học:

Thường xuyênThỉnh thoảngChưa bao giờ1. PP thuyết trình.

2. PP Vấn đáp.

3. PP dạy học tình huống.

4. PP thực nghiệm.

5. PP thảo luận nhóm.

6. PP khác.

Câu 2: Quý Thầy (Cơ) có thường xun sử dụng PP dạy học tình huống

trong q trình dạy học khơng?

Thường xunThỉnh thoảng.Chưa bao giờ.Câu 3: Mục đích của q Thầy (Cơ) tổ chức tình huống dạy học là để

Tạo tình huống học tập, nêu vấn đề mới của bài học.Minh họa, kiểm tra những kiến thức, kết luận, quy tắc, định luật.Khảo sát, tìm ra những quy luật của hiện tượng mới.- 171 -Mục đích khác…………………………………………………………Câu 4: Qua dạy phần “Quang hình học” lớp 11 THPT quý Thầy (Cô) nhận

thấy:

* Những thuận lợi cho GV khi dạy học:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* Những khó khăn cho GV khi dạy học:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* Những khó khăn, vướng mắc, sai lầm HS thường gặp phải:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 5: Khi dạy học, quý Thầy (Cô) nhận thấy phần “ Quang hình học” ở

mức độ nào trong Chương trình vật lý 11 THPT:

Khó dạy cho HS hiểu rõ bản chất.Mức độ trung bình so với những kiến thức khác.Dễ dạy cho HS hiểu rõ bản chất.Câu 6: Khi dạy học phần “ Quang hình học” để phát huy tích tích cực, tự

chủ và năng lực sáng tạo của HS theo quý Thầy (Cô) nên sử dụng những

phương pháp, hình thức dạy học nào?

……………………………………………………- 172 -Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiPHỤ LỤC 2: ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phương án đúng

Công thức số bơi giác của kính lúp trong trường hợp ngắm trừng ở vô cực

(G∞) là

A. G∞ = kB. G∞ = Đ/fC. G∞ = Đ.fD. G∞ = k/fCâu 2: Trên vành của một kính lúp có ghi x8. Đáp án nào sau đây là đúng khi

nói về tiêu cự của kính này? Cho rằng Đ = 20 cm.

A. 160 cmB. 25 cmC. 2.5 cmD. 0,4 cmCâu 3: Dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ + 10 dp làm kính lúp. Số phóng

dại của ảnh khi ngắm trừng ở điểm cực cận (Cc) là? Cho khoảng cực cận của

mắt OCc = Đ = 25 cm. Mắt đặt sát kính.

A. k = 3.5 cmB. k = 2,5 cmC. k = 3D. k = 5Câu 4: Chọn câu đúng.

Ngắm trừng ở điểm cực viễn là:

A. Điều chỉnh kính hay vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn (C v)

của mắt

B. Điều chỉnh kính hay vật sao cho ảnh của vật nằm đúng ở điểm cực

viễn (Cv) của mắt

C. Điều chỉnh kính sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn (Cv) của mắt

D. Điều chỉnh vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn (Cv) của mắt

Câu 5: Một kính thiên văn có vật kính với f1 =1,5 m; thị kính có tiêu cự f2 = 3

cm. Số bội giác của kính này khi ngắm trừng ở vơ cực là

A. G∞ = 0,045B. G∞ = 50C. G∞ = 30D. G∞ = 0,02Câu 6: Bộ phận có cấu tạo dống nhau ở kính hiển vi và kính thiên văn là

A. Vât kính

B. Thị kính

C. Vật kính của kính thiên văn và thị kính của kính hiên vi.

D. Khơng có

- 173 -Câu 7: Chọn câu trả lời sai:

A. Kính lúp khi ngắm trừng ở điểm cực cận hay cực viễn mắt đều

khơng phải điều tiết

B. Kính lúp đơn giản nhất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ

C. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh bằng cách tạo ra ảnh

ảo, cùng chiều, lớn hơn vật, ở trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

D. Kính lúp khi ngắm trừng ở điểm cực viễn mắt không phải điều tiết

và số bơi giác của kính lúp khơng phụ thuột và vị trí đặt mắt (so với kính)

Câu 8: Một người bình thường khi quan sát vật ở xa bằng kính thiên văn.

trong trường hợp ngắm chừng ở vơ cực thấu khoảng cách giữa vật kính và thị

kính là 62 cm, độ bội giác là 30. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là:

A. f1 = 2 cm; f2 = 60 cmB. f1 = 2 m; f2 = 60 mC. f1 = 60 m; f2 = 2 cmD. f1 = 60 cm; f2 = 2 cmII. Phần tự luận

Câu 1: Một kính hiển vi có f1 = 5 mm; f2 = 2.5 cm;  = 6 cm. Người quan sát

có OCc = 20 cm. Mắt đặt tại tiêu điểm của thị kính.

a. Tính số bơi giác của kính trong trường hợp ngắm trừng ở vơ cực

b. Tính khoảng cách từ vật đến vật kính trong trường hợp ngắm trừng ở

vơ cực.

Câu 2: Một thấu kính hội tụ dùng làm kính lúp có f = 8 cm. Số bơi giác của

kính khi ngắm trừng ở vơ cực là G∞ = 3

a. Tính khoảng cách OMOv của mắt

b. Xác định khoảng đặt vật trước kính để mắt nhìn rõ vật. Coi mắt đặt

sát kính.

c. Tính góc trơng ảnh khi ngắm trừng ở vô cực, biết vật AB = 1 m

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………- 174 -Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi- 175 -Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF

Merger! To remove this page, please

register your program!

Go to Purchase Now>>AnyBizSoftPDF Merger

 Merge multiple PDF files into one

 Select page range of PDF to merge Select specific page(s) to merge

 Extract page(s) from different PDF

files and merge into oneTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×