Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1: MỞ ĐẦU

Phần 1: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

Khóa luận tốt nghiệp



Trường ĐHSP Hà Nội 2



ngành giáo dục Việt Nam thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của HS và cả quá trình

giáo dục. Từ đó có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng

là cơ sở khách quan để ngành giáo dục Việt Nam xác định “thứ hạng” HS Việt

Nam trong sự tương quan chung với các quốc gia khác.

Là một sinh viên đang theo học ngành sư phạm Sinh học và chuẩn bị trở

thành một người giáo viên, tơi có nguyện vọng nghiên cứu áp dụng cách đánh

giá của PISA vào công tác đánh giá năng lực học tập của HS nhằm mục đích vừa

đo được năng lực học tập của HS, vừa cung cấp thông tin để nghiên cứu điều

chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp dạy học.

Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng câu hỏi

theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp

10”.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu quy trình xây dựng câu hỏi theo quan điểm của PISA nhằm

đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp 10.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực.

- Nghiên cứu phương pháp đánh giá PISA.

- Tìm hiểu thực trạng của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học Sinh học của

học sinh lớp 10.

- Đề xuất câu hỏi theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học Sinh

học tế bào của HS lớp 10.



Đặng Thị Kim Cúc



2



K35A – SP Sinh



Khóa luận tốt nghiệp



Trường ĐHSP Hà Nội 2



- Tham vấn chuyên gia về câu hỏi được xây dựng theo quan điểm PISA

nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học Sinh học tế bào của HS lớp 10.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Câu hỏi để đánh giá năng lực học Sinh học tế bào

của HS lớp 10 theo quan điểm PISA.

- Phạm vi nghiên cứu: Năng lực học Sinh học tế bào của HS lớp 10 trường

THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

5. Giả thuyết khoa học

Nếu xây dựng được câu hỏi theo quan điểm PISA một cách có hiệu quả sẽ

góp phần đánh giá năng lực học Sinh học của HS, nâng cao chất lượng dạy học

Sinh học 10.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

+ Nghiên cứu lý luận về đánh giá trong quá trình dạy học, về năng lực phổ

thông của HS.

+ Nghiên cứu các tài liệu về PISA.

+ Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên Sinh học 10 – CTC để xây

dựng câu hỏi PISA nhằm đánh giá năng lực học tập Sinh học của HS.

- Quan sát sư phạm, trò chuyện, phỏng vấn:

Dự giờ, trò chuyện, trao đổi với giáo viên trường phổ thơng để tìm hiểu

về vấn đề đánh giá HS ở trường phổ thông.

- Tham vấn chuyên gia.



Đặng Thị Kim Cúc



3



K35A – SP Sinh



Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

Khóa luận tốt nghiệp



Trường ĐHSP Hà Nội 2



7. Cấu trúc khóa luận

Ngồi phần mở đầu, kết luận và phụ lục, kết quả nghiên cứu được trình

bày trong 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.

Chương II: Xây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA đánh giá năng lực học

tập Sinh học.

Chương III: Kết quả nghiên cứu và tham vấn chuyên gia.



Đặng Thị Kim Cúc



4



K35A – SP Sinh



Khóa luận tốt nghiệp



Trường ĐHSP Hà Nội 2



Phần 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI



1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Năng lực

1.1.1.1. Khái niệm năng lực

* Đã có rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực Xã hội học, Giáo dục học,

Triết học, Tâm lý học và Kinh tế học đã đưa ra những khái niệm về năng lực

như:

- Năng lực là biết sử dụng các nội dung và các kỹ năng trong một tình huống

có ý nghĩa (Rogiers, 1996).

- Năng lực là một tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với một

hoạt động thực tiễn (Barnett, 1992).

- Năng lực được xây dựng trên cơ sở tri thức, thiết lập qua giá trị, cấu trúc

như là các khả năng, hình thành qua trải nghiệm; củng cố qua kinh nghiệm, hiện

thực hóa qua ý chí (John Erpenbeck 1998).

- Năng lực là khả năng cá nhân đáp ứng các yêu cầu phức hợp và thực hiện

thành công nhiệm vụ trong một bối cảnh cụ thể” (OECD, 2002). .

- Năng lực là “khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng,

thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các

tình huống đa dạng của cuộc sống” (Québec, Bộ GD- ĐT Canada, 2004).

- Năng lực là khả năng hành động, đạt được thành công và chứng minh sự

tiến bộ nhờ vào khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực tích

hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống” (Tremblay, 2002).

- Năng lực theo quan điểm tâm lí:



Đặng Thị Kim Cúc



5



K35A – SP Sinh



Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

Khóa luận tốt nghiệp



Trường ĐHSP Hà Nội 2



+ Năng lực là tổ hợp các thuộc tính tâm lí độc đáo của cá nhân phù hợp với

yêu cầu của một hoạt động nhất định đảm bảo cho hoạt động đó nhanh chóng đạt

kết quả.

+ Năng lực thể hiện ở các mức độ:

 Mức 1: Hoàn thành kết quả





Mức 2 (mức tài năng): Hồn thành kết quả có biểu hiện của sự sáng tạo







Mức 3 (mức thiên tài): Cao nhất, hoàn chỉnh nhất, sáng tạo, ý nghĩa với

cuộc sống



+ Năng lực được hình thành trong hoạt động học tập, lao động hoặc gắn với

hoạt động nào đấy, chịu sự chi phối của các yếu tố: Bẩm sinh (năng khiếu), môi

trường, hoạt động của bản thân (tính tích cực, chủ động hoạt động hóa cá nhân).

- Năng lực (Capacity/Ability): Hiểu theo nghĩa chung nhất là khả năng (hoặc

tiềm năng) mà cá nhân thể hiện khi tham gia một hoạt động nào đó ở một thời

điểm nhất định. VD: khả năng giải toán, khả năng nói tiếng Anh,... thường được

đánh giá bằng các trắc nghiệm trí tuệ (ability tests).

- Năng lực (Compentence): thường gọi là năng lực hành động: là khả năng

thực hiện hiệu quả một nhiệm vụ/một hành động cụ thể, liên quan đến một lĩnh

vực nhất định dựa trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và sự sẵn sàng hành

động.

* Tại Hội nghị chuyên đề về những năng lực cơ bản của Hội đồng châu Âu,

sau khi phân tích nhiều định nghĩa về năng lực, F.E. Weinert (OECD,2001) kết

luận: Xuyên suốt các môn học "năng lực được thể hiện như một hệ thống khả

năng, sự thành thạo hoặc những kỹ năng thiết yếu, có thể giúp con người đủ điều

kiện vươn tới một mục đích cụ thể".



Đặng Thị Kim Cúc



6



K35A – SP Sinh



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×