Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Quy luật ngưỡng cảm giác

1 Quy luật ngưỡng cảm giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cường độ kích thích tối

đa vẫn gây được cảm

giácCường độ kích thích tối

thiểu để gây được cảm

giácVùng cảm giác được

Ngưỡng cảm giác phía

dướiNgưỡng cảm giác phía

trênNgưỡng phân biệt: là mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hoặc

tính chất của hai kích thích đủ để ta phân biệt được hai kích thích đó.Nội dung quy luật của ngưỡng cảm giác:

+ Ngưỡng cảm giác phía dưới ( ngưỡng tuyệt đối ) tỉ lệ

nghịch đối với độ nhạy cảm của cảm giác.

 Ngưỡng dưới càng thấp thì độ nhạy cảm càng cao.

+ Ngưỡng sai biệt tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm sai biệt của

cảm giác.

 Ngưỡng sai biệt càng nhỏ thì độ nhạy cảm sai biệt càng

cao.4.2 Quy luật thích ứng cảm giác:

KN : Thích ứng là khả năng thay

đổi độ nhạy cảm của cảm giác

cho phù hợp với sự thay đổi

cường độ kích thích.

Nội dung quy luật: Giảm độ

nhạy cảm khi cường độ kích

thích mạnh và lâu, tăng độ nhạy

cảm khi gặp kích thích yếu.4.3 Quy luật tác động lẫn nhau của cảm giác

+ KN: Sự tác động qua lại giữa các cảm giác là sự thay

đổi tính nhạy cảm của một cảm giác này dưới ảnh hưởng

của một cảm giác kia.Nội dung quy luật

• Sự kích thích yếu lên một giác quan này sẽ làm tăng độ

nhạy cảm của giác quan kia

• Sự kích thích mạnh lên một giác quan này sẽ làm giảm

độ nhạy cảm của giác quan kia Sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác có thể

diễn ra đồng thời hoặc nối tiếp trên các cảm giác

cùng loại hay khác loại

 Do đó có 2 loại tương phản: Tương phản đồng

thời, tương phản nối tiếp5. Tính nhạy cảm là thuộc tính của nhân cách

 Tính nhạy cảm là khả năng

cảm giác nhạy bén, tinh vi,

chính xác của con người.

Tính nhạy cảm phát triển ở

mỗi người với những mức

độ khác nhau.

 Tính nhạy cảm phụ thuộc

vào rèn luyện và giáo dục.

=> Thuộc tính nhân cách.Cám ơn cô và các bạn đã lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Quy luật ngưỡng cảm giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×