Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại cảm giác

Phân loại cảm giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phân loại cảm giác

a) Cảm giác ngoài:

+ Cảm giác nhìn ( thị giác): cho ta biết hình thù, khối lượng, độ sâu,

độ xa, màu sắc của sự vật.

+ Cảm giác nghe ( thính giác): phản ánh những thuộc tính của âm

thanh: cao độ, cường độ và âm sắc.

+ Cảm giác ngửi ( khứu giác): cho ta biết tính chất của mùi.

+ Cảm giác nếm (vị giác): gồm 4 loại: cảm giác ngọt, cảm giác chua,

cảm giác mặn và cảm giác đắng.

+ Cảm giác da ( mạc giác): gồm 5 loại: cảm giác đụng chạm, cảm

giác nén, cảm nóng, cảm giác lạnh và cảm giác đau.b) Cảm giác trong:

+ Cảm giác vận động và sờ mó

+ Cảm giác thăng bằng: Phản ánh vị trí và những chuyển

động của đầu. Cơ quan của cảm giác thăng bằng nẳm ở tai

trong. Khi cơ quan này bị kích thích quá mức sẽ gây hiện

tượng chóng mặt và buồn nơn.

+ Cảm giác rung: Phản ánh sự rung động của các sự vật.

+ Cảm giác cơ thể: Cho ta biết tình trạng của các cơ quan

nội tạng như cảm giác đói, no, khát; các cảm giác có liên

quan đến q trình hơ hấp, tuần hồn và các cảm giác đau

trong cơ thể.3. Vai trò của cảm giác:

• Là hình thức định hướng đầu tiên của con người (và con

vật) trong hiện thực khách quan hình thức định hướng đơn

giản nhất.

• Là nguồn gốc cung cấp những ngun vật liệu cho chính

các hình thức nhận thức cao hơn.

• Là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động

(trạng thái hoạt hoá) của vỏ não đảm bảo hoạt động tinh

thần của con người được bình thường.

• Là con đường nhận thức hiện thực khách quan đặc biệt

quan trọng đối với những người bị khuyết tật.4. Các quy luật cơ bản của cảm giác

Quy luật ngưỡng

cảm giácQuy luật thích ứng

cảm giác

Quy luật tác

động lẫn nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại cảm giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×