Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mô tả thành phần hệ thống

2 Mô tả thành phần hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 16: Các thành phần trong ShopBanHang802 Sơ đồ sitemap website

2.1 Sơ đồ sitemap khách hàng2.2 Sơ đồ sitemap nhân viên quản trị813 Một số giao diện chính

3.1 Giao Diện Người Dùng

-Giao diện đăng kýMô tả: Giao diện đăng ký giúp cho khách hàng tạo cho mình tài khoản thành viên trên hệ thống

website. Khi là thành viên thì khách hàng có thể sử dụng được các chức năng trên hệ thống.-Giao diện đăng nhập82Mô tả: Giao diện giúp cho khách hàng đăng nhập vào hệ thống. Khi đăng nhập vào thì có thể có

một số chức năng mà khách viêng thăm khơng có.-Giao diện trang chủ83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mô tả thành phần hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×