Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mô tả chi tiết từng lớp

3 Mô tả chi tiết từng lớp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tên thuộc tính

PK_iGiamgiaID

sTengiamgia

sMota

dNgaybatdaugiamgiaKiểu Dữ Liệu

Int

string

String

StringLoại

public

public

public

publicdNgayketthucgiamgiaStringpublicfMucgiamgia

bHienthiString

Booleanpublic

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã giảm giá

Tên giảm giá

Mô tả vể giảm giá

Ngày bắt đầu giảm

giá

Ngày kết thúc giảm

giá

Mức giảm giá

Hiển thịKiểu Dữ Liệu

Int

String

String

String

intLoại

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã kho hàng

Tên kho hàng

Tên vị trí kho hàng

Địa chỉ kho hàng

Số lượng chứa tối đa4.3.5 Lớp Kho HangTên thuộc tính

PK_iKhohangID

sTenkho

sTenvitrikho

sDiachi

iSoluongmax4.3.6 Lớp San Pham52Tên thuộc tínhKiểu Dữ LiệuLoạiPK_iSanphamIDIntpublicFK_sDanhmucsanphamI

D

FK_iGiamgiaIDstringpublicFK_iKhohangIDIntsTensanpham

sMota

sXuatxu

fGiaban

iSoluongton

sImage

iSoluongxem

bConhangString

String

String

Float

Int

String

Int

Booleanpublic

public

public

public

public

public

Public

PublicbBanchayBooleanPublicbHienthibooleanpublicInt53Ràng

buộc

Khóa

chính

Khóa

ngoại

Khóa

ngoại

Khóa

ngoạiÝ Nghĩa

Mã sản phẩm

Mã danh mục sản

phẩm

Mã giảm giả

Mã kho hàng

Tên sản phẩm

Mô tả

Xuất xứ

Giá bán sản phẩm

Số lượng tồn

Ảnh đại diện

Số lượt xem

Tình trạng còn

hàng hay khơng

Tình trạng bán chạy

hay khơng

Hiển thị hay khơng

hiển thị4.3.7 Lớp Phieu NhapTên thuộc tính

PK_iPhieunhapID

FK_iTaikhoanID

FK_iNhacungcapID

dngaynhapKiểu Dữ Liệu

Int

Int

Int

dateLoại

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã phiếu nhập

Khóa ngoại Mã tài khoản

Khóa ngoại Mã nhà cung cấp

Ngày nhậpTên thuộc tính

PK_iChitietphieunhapIDKiểu Dữ Liệu

IntLoại

publicFK_iPhieunhapID

FK_iSanphamID

iSoluong

fDongiaInt

Int

Int

floatpublic

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã chi tiết phiếu

nhập

Khóa ngoại Mã phiếu nhập

Khóa ngoại Mã sản phẩm

Số lượng

Đơn giá4.3.8 Lớp Chi Tiet Phieu Nhap4.3.9 Lớp Don Hang54Tên thuộc tínhKiểu Dữ LiệuLoạiPK_iDonhangIDIntpublicFK_iKhachhangIDIntpublicFK_iHinhthucthanhtoanI

D

dNgaydathang

dNgaygiaohang

sDiachigiaohang

sGhichu

bTinhtrangthanhtoanIntpublicDate

Date

String

String

Booleanpublic

public

public

public

publicbTinhtranggiaohangbooleanpublicRàng

buộc

Khóa

chính

Khóa

ngoại

Khóa

ngoạiÝ Nghĩa

Mã đơn hàng

Mã khách hàng

Mã hình thức thanh

tốn

Ngày đặt hàng

Ngày giao hàng

Địa chỉ giao hàng

Ghi chú

Tình trạng thanh

tốn

Tình trạng giao

hàng4.3.10 Lớp Chi Tiet Don HangTên thuộc tính

PK_iChitietdonhangID

FK_iDonhangID

FK_iSanPhamID

iSoluong

fGiaban

fGiamgiaKiểu Dữ Liệu

Int

Int

Int

Int

Float

floatLoại

public

public

public

public

public

public

55Ràng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã chi tiết đơn hàng

Khóa ngoại Mã đơn hàng

Khóa ngoại Mã sản phẩm

Số lương

Giá bán

Giảm giá4.3.11 Lớp Phieu XuatTên thuộc tính

PK_iPhieuxuatID

FK_iTaikhoanID

dNgayxuatKiểu Dữ Liệu

Int

Int

dateLoại

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã phiếu xuất

Khóa ngoại Mã tài khoản

Ngày xuấtTên thuộc tính

PK_iChitietphieuxuatID

FK_iPhieuxuatID

FK_iDonhangID

FK_iSanPhamID

iSoluongxuatKiểu Dữ Liệu

Int

Int

Int

Int

IntLoại

public

Public

public

public

publicRàng buộc

Khóa chính

Khóa ngoại

Khóa ngoại

Khóa ngoạifGiabanfloatpublic4.3.12 Lớp Chi Tiet Phieu Xuat4.3.13 Lớp Khach Hang56Ý Nghĩa

Mã bình luận

Mã phiếu xuất

Mã đơn hàng

Mã sản phẩm

Họ tên người bình

luận

EmailTên thuộc tính

PK_iKhachhangID

sTendangnhap

sMatkhau

sEmail

sCauhoibimat

sCautraloibimat

sHoten

iNamsinh

bGioitinh

sDiachi

sSoDienThoai

dNgaydangky

bQuyenDangnhapKiểu Dữ Liệu

int

string

String

String

String

String

String

Int

Boolean

String

String

Date

BooleanLoại

public

public

public

public

public

public

public

public

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã khách hàng

Tên đăng nhâp

Mật khẩu

Email

Câu hỏi bí mật

Câu trả lời bí mật

Họ tên khách hàng

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

Số điện thoại

Ngày đăng ký

Quyền đăng nhập4.3.14 Lớp Hinh Thuc Thanh ToanTên thuộc tínhKiểu Dữ LiệuLoạiPK_iHinhthucthanhtoanI

D

sTenhinhthucthanhtoanintpublicstringpublicsMoTa

bHienThiString

Stringpublic

public

57Ràng

buộc

Khóa

chínhÝ Nghĩa

Mã hình thức thanh

tốn

Tên hình thức

thanh tốn

Mơ tả

Trạng thái hiển thị4.3.15 Lớp Thanh ToanTên thuộc tính

PK_iThanhtoanID

FK_iTaikhoanID

FK_iDonhangID

tNgaythanhtoan

fSotien

bTrangthaiKiểu Dữ Liệu

int

Int

Int

Date

Float

booleanLoại

public

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã thanh tốn

Khóa ngoại Mã tài khoản

Khóa ngoại Mã đơn hàng

Ngày thanh tốn

Số tiền

Trạng tháiKiểu Dữ Liệu

int

string

Int

String

booleanLoại

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã hình ảnh

Khóa ngoại Mã danh mục tin

Khóa ngoại Mã sản phẩm

Hình ảnh

Trạng thái hiển thịKiểu Dữ Liệu

stringLoại

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã danh mục tin4.3.16 Lớp ImageTên thuộc tính

PK_iImageID

Fk_sDanhmuctinID

FK_iSanphamID

sImage

bHienthi4.3.17 Lớp Danh Muc TinTên thuộc tính

PK_sDanhmuctinID58FK_sNhomtinID

sTendanhmuctinstring

Stringpublic

publicKhóa ngoại Mã nhóm tin

Tên danh mục tinKiểu Dữ Liệu

string

stringLoại

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã nhóm tin

Khóa ngoại Tên nhóm tinKiểu Dữ Liệu

String

string

String

String

String

String

StringLoại

public

public

public

public

public

Public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tên giao dịch

Số điện thoại

Số fax

Email

Địa chỉ4.3.18 Lớp Nhom TinTên thuộc tính

PK_sNhomtinID

sTennhomtin4.3.19 Lớp Nha Cung CapTên thuộc tính

PK_sNhacungcapID

sTennhacungcap

sTengiaodich

sSodienthoai

sFax

sEmail

sDiaChi4.3.20 Lớp Noi Dung Tin59Tên thuộc tính

PK_iNoidungtinID

FK_sDanhmuctinID

FK_iTaikhoanID

sTieude

sTomtat

sNoidung

dNgaytao

sImage

sTag

bHienthiKiểu Dữ Liệu

int

string

Int

String

String

String

Date

String

String

booleanLoại

public

public

public

public

public

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã nội dung tin

Khóa ngoại Mã danh mục tin

Khóa ngoại Mã tài khoản

Tiêu đề

Tóm tắt tin

Nội dung tin

Ngày tạo

Hình

Tag

Trạng thái hiển thịTên thuộc tính

PK_iBinhluantinID

FK_iNoidungtinIDKiểu Dữ Liệu

int

IntLoại

public

publicsHoten

sEmail

sTieuDeBinhLuan

sNoiDungBinhLuan

dNgayBinhLuan

bHienthiString

String

String

String

Date

booleanpublic

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã khách hàng

Khóa ngoại Mã nội dung tin

bình luận

Họ tên

Email

Tiêu đề bình luận

Nội dung bình luận

Ngày bình luận

Trạng thái hiển thị4.3.21 Lớp Binh Luan Tin4.3.22 Lớp Tai Khoan

60Tên thuộc tính

PK_iTaikhoanID

sTendangnhap

sMatkhau

sEmail

sCauhoibimat

sCautraloibimat

sChucvuKiểu Dữ Liệu

int

string

String

String

String

String

StringLoại

public

public

public

public

public

public

publicsHoten

iNamsinh

bGioitinh

sDiachi

sSoDienThoai

bQuyenDangnhapString

Int

Boolean

String

String

Booleanpublic

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã nhân viên

Tên đăng nhâp

Mật khẩu

Email

Câu hỏi bí mật

Câu trả lời bí mật

Chức vụ của nhân

viên

Họ tên nhân viên

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

Số điện thoại

Quyền đăng nhậpKiểu Dữ Liệu

int

int

intLoại

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã tư vấn trả lời

Khóa ngoại Mã tư vấn hỏi

Khóa ngoai Mã tài khoản4.3.23 Lớp Tu Van Tra LoiTên thuộc tính

PK_iTuvantraloiID

FK_iTuvanhoiID

FK_iTaiKhoanID61sNoidungtraloi

bHienthi

dNgaytraloiString

Boolean

Datepublic

public

publicNội dung trả lời

Trạng thái hiển thị

Ngày trả lờiKiểu Dữ Liệu

int

string

String

String

String

boolean

DateLoại

public

public

public

public

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã tư vấn hỏi

Họ tên

Email

Loại hình tư vân

Nội dung câu hỏi

Trạng thái hiểu thị

Ngày hỏiTên thuộc tính

Kiểu Dữ Liệu

PK_iTaikhoanquyenID int

FK_iTaikhoanID

Int

FK_iPhanQuyen

intLoại

public

public

publicRàng buộc

Ý Nghĩa

Khóa chính Mã tài khoản quyền

Khóa ngoại Mã tài khoản

Khố ngoại Mã quyền4.3.24 Lớp Tu Van HoiTên thuộc tính

PK_iTuvanhoiID

sHoten

sEmail

sLoaihinhtuvan

sNoidungcauhoi

bHienthi

dNgayhoi4.3.25 Lớp Tai Khoan Quyen4.3.26 Lớp Phan Quyen62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mô tả chi tiết từng lớp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×