Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chỉ số

Nămgiá01,00011,07021,14531,22541,31151,40361,50171,60681,71891,838101,967112,105122,252132,410142,579Chỉ

Năm

15số giá

2,759162,952173,159183,380193,617203,870214,141224,430234,741245,072255,427265,807276,214286,649297,114307,6124.2.

Bảng khấu hao tính lá chắn thuế

 Dự án không đề cập đến thời gian khấu hao nên khơng thể lập bảng tính

khấu hao. Vì vậy, cần u cầu cầu nhà lập dự án cung cấp thêm thông tin.

4.3.Bảng vốn

Vốn chủ sỡ hữu40%3900Vốn Vay

Lãi suất thực60%

6%

13,42Lãi suất danh nghĩa%2600Do dự án không cung cấp thông tin về tỷ suất sinh lợi u cầu nên khơng có chi phí

vốn bình quân của vốn chủ sỡ hữu và vốn vay.

4.4.Bảng doanh thuChỉ số Chỉ

Năm lạm1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20sốgiảm giáphátthực tế1,07

1,14

1,23

1,31

1,40

1,50

1,61

1,72

1,84

1,97

2,1

2,25

2,41

2,58

2,76

2,95

3,16

3,38

3,62

3,870,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

0,90

0,89

0,88

0,87

0,86

0,85

8,84

0,83

0,83

0,82Giá

Giábán: cácbán Giá bán

sản các dịch Tổngkhổ lớnphẩmvụ1,06

1,12

1,19

1,26

1,33

1,41

1,50

1,59

1,68

1,78

1,88

2,00

2,11

2,24

2,37

2,51

2,66

2,82

2,99

3,17khác

0,05

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09

0.10

0,11

0,11

0.12

0,13

0,13

0,14

0,15

0,16kèm

0,21

0,22

0,24

0,25

0,27

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,45

0,47

0,50

0,53

0,56

0,60

0,63đi doanh thu

4,703

4,982

5,278

5,591

5,922

6,273

6,645

7,039

7,547

7,899

8,367

8,864

9,389

9,946

10,536

11,161

11,822

12,523

13,266

14,50321

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tổng4,14

4,43

4,74

5,07

5,43

5,81

6,21

6.65

7,11

7,610,81

0,80

0,79

0,79

0,78

0,77

0,76

0,75

0,75

0,743,35

3,55

3,76

3,99

4,22

4,47

4,74

5,02

5,32

5,630,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,24

0,25

0,27

0.280,67

0,71

0,75

0,80

0,84

0,89

0,95

1,00

1,06

1,1314,886

15,769

16,704

17,695

18,744

19,855

21,033

22,280

23,601

25,001

367,2844.5.

Bảng trả nợ

Vì doanh thu của dự án trong năm nhỏ hơn 20 tỷ đồng nên theo khoản 2 điều

10,luật số 32/2013/QH13 sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập

doanh nghiệp áp dụng luật thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

Giải

Dư nợ ngân

Trảlãi Trả nợ TổngDư nợ NgânchắnNăm đầu kìnợvaygốctrảcuối kìlưu nợ thuế1039000003900390023900523,4390913,43510,0-913,4 104,6833510471,0390861,03120,0-861,0 94,2143120418,7390808,72730,0-808,7 83,7452730366,4390756,42340,0-756,4 73,2762340314,0390704,01950,0-704,0 62,8171950261,7390651,71560,0-651,7 52,3481560209,4390599,41170,0-599,4 41,8791170157,0390547,0780,0-547,0 31,4010780104,7390494,7390,0-494,7 20,941139052,3390442,30,0-442,3 10,47Người nhập số liệu của dự án nhập sai thông tin số liệu về trả nợ gốc nên bảng trả

nợ của dự án cung cấp bị sai lệch.

4.6.

Bảng chi phí

Nă 1.Chi 2.Chi 3.ChiChiChim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19đầu tư

1,391

1,488

1,593

1,704

1,823

1,951

2,088

2,234

2,39

2,557

2,736

2,928

3,133

3,352

3,587

3,838

4,106

4,394

4,701lương

3337,2

3437,32

3540,44

3646,65

3756,05

3868,73

3984,79

4104,34

4227,47

4354,29

4484,92

4619,47

4758,05

4900,79

5047,81

5199,25

5355,23

5515,88

5681,36khoả

0

0

0

64,83

66,77

68,78

70,84

72,97

75,15

77,41

79,73

82,12

84,59

87,13

89,74

92,43

95,2

98,06

101

104,0phí

6500phí CácTiềnTổngTổngchiđiện

54

57

61

66

70

75

80

86

92

98

105

113

120

129

138

148

158

169

181tiền vay

0

913,38

861,042

808,704

756,366

704,028

651,69

599,352

547.014

494,676

442,338phí

6500

4692,591

5709,188

5764,075

5887,89

5951,009

6018,489

6089,408

6164,9

6244,02

6326,93

6414,72

6117,518

6265,773

6420,272

6579,137

6743,518

6912,536

7087,334

7268,061phí

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300đầu3392,591

4409,188

4464,075

4587,89

4651,009

4718,489

4789,408

4864,9

4944,02

5026,93

5114,72

4817,518

4965,773

5120,272

5279,137

5443,518

5612,536

5787,334

5968,0612013006153,861 5,0315851,83

193

107,17453,8612113006346,883 5,3836027,355

207

110,37646,8832213006546,316208,1877846,315,76222113,6

2313006751,263 6,1636394,428

237

117,08051,26324

251300

13006963,934 6,594

7182,496 7,0566586,25

6783,849

254

120,6 271

124,28263,934

8482,4962613007409,136987,362

290

127,98709,132713007644,017 8,0877196,985

311

131,78944,0172813007885,313 8,6437412,898

332

135,79185,3132913008136,259 9,2497635,274

356

139,89436,2593013008395,036 9,8967864,3319695,0367,55381Chi phí của dự án tính bị chênh lệch. Do sai sót về tổng tiền vay cả lãi lẫn gốc.

4.7.

Năm

0

1

2

3

4

5

6Bảng phân tích lợi ích chi phí của dự án

Doan

Lợi nhuận Thuế

h thu

4703

4982

5278

5591

5922

6273Chi phí

6500trước thuế TNDN

-6500

-1300Lợi nhuận Hệ số chiết

ròng

-5200khấu

1

0,943396224692,591 10,409

5709,188 -727,1882,0818

8,3272

6

-145,4376 -581,7504 0,88999644

0,839619285764,075 -486,075-97,215-388,863

0,792093665887,89-296,89-59,378-237,5123

0,747258175951,009 -29,009

6018,489 254,511-5,8018

50,9022-23,2072

203,60883

0,704960547

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

236645

7039

7547

7899

8367

8864

9389

9946

10536

11161

118220,66505711

6089,408 555,592111,1184444,47364

0,627412376164,9874,1174,82699,281

0,591898466244,021302,98260,5961042,3844

0,558394776326,931572,07314,4141257,6567

0,526787526414,721952,28390,4561561,8245

0,496969366117,518 2746,482549,29642197,1856 4

0,468839026265,773 3123,227624,64542498,5816 2

0,442300966420,272 3525,728705,14562820,5824 4

0,417265066579,137 3956,863791,37263165,4904 1

0,393646286743,518 4417,482883,49643533,9856 4

0,371364416912,536 4909,464981,89283927,5712 9

0,35034379125237087,334 5435,666

13266 7268,061 5997,939

145031087,1332 4348,5328 1

1199,5878 4798,3512 0,33051301

0,311804727453,861 7049,1391409,8278 5639,3112 7

0,294155407646,883 7239,1171447,8234 5791,2936 3

0,277505097846,31 7922,69

16704 8051,263 8652,7371584,538 6338,152 7

1730,5474 6922,1896 0,2617972614886

1576924

25

26

27

28

29

30

r1=15%

r2=20%17695

18744

19855

21033

22280

23601

250011

0,24697854

8263,934 9431,0661886,2132 7544,8528 8

0,232998638482,496 10261,504 2052,3008 8209,2032 1

0,21981002

8709,1311145,872229,1749185,313 13094,687 2618,9374 6

3

11331,792 0,18455673

9436,259 14164,741 2832,9482 8

9

12244,771 0,17411013

9695,036 15305,964 3061,1928 2 IRR=16,69%

6%

triệu

NPV

IRR28616,14685

16,69%Từ bảng tính tốn, ta thấy NPV>0

Mặt khác IRR > r9

0,207367958944,017 12088,983 2417,7966 9671,1864 2

10475,749 0,19563014NPV= 1211,325579

NPV= -2394,997576Lãi suất chiết khấu8916,696đồng1 Dự án khả thi, có lời, khả thi về mặt tài chính.

5. PHÂN TÍCH RỦI RO

- Rủi ro chi phí: Giá cả đầu vào tăng làm giá bán sản phẩm tăng

- Rủi ro về hồn vốn vay: Vì dự án vốn vay chiếm 60% tổng vốn đầu tư và

vốn chủ sỡ hữu chiếm 40% tổng vốn đầu tư trong trường hợp xấu nhất

doanh nghiệp không trả được nợ thì sẽ gây rủi ro lớn.

- Rủi ro về nhu cầu sản phẩm: Hạn chế sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Ví

dụ như mẫu mã sản phẩm khơng bắt mắt, không đáp ứng được nhu cầu

người dùng dẫn đến hàng hóa ứ đọng, gây lỗ.

- Rủi ro về nguồn nhân lực: Trình độ văn hố, chun mơn của người lao

động trong làng nghề Kon Klor còn thấp. Số người có trình độ chun mơn

kỹ thuật, nghệ nhân, thợ giỏi rất ít nên hạn chế trong việc truyền nghề, dạy

nghề.

-Rủi ro về thị trường: Hiện nay sản phẩm của làng nghề chưa thâm nhập

được nhiều vào thị trường, chủ yếu tiêu thụ qua khách du lịch tham quan

mua về dẫn đến thu nhập còn thấp.6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KINH TẾ XÃ HỘI

- Tạo việc làm cho 534 người lao động.

- Phát triển làng nghề Kon Klor có nghề dệt thổ cẩm truyển thống lâu đời – đã

tạo được nét đặc trưng riêng của văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc các

tỉnh Tây Nguyên.

- Tạo việc làm, ổn định thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

- Làng nghề dệt thổ cẩm Kon Klor là có vị trí nằm tại một điểm du lịch hấp

dẫn của Kon Tum – danh thắng cầu treo và nhà rơng văn hóa Kon Klor. Bên

cạnh những thắng cảnh đẹp còn có làng dệt thổ cẩm Kon Klor; đây là mộtthế mạnh tổng hợp về du lịch - du lịch làng nghề, có sức hấp dẫn với du

khách trong nước và quốc tế.

7. KIẾN NGHỊ

- Nhà lập dự án cần cung cấp thêm đủ thông tin như khấu hao, tỷ suất sinh lợi

yêu cầu và kiểm tra lại việc nhập số của mình.

- Nhà lập dự án phải đưa ra những chính sách nhằm tăng tỷ trọng sản phẩm

tiểu thủ công nghiệp truyền thống do tỷ trọng sản phẩm tiểu thủ cơng nghiệp

truyền thống còn thấp.

- Do trình độ tay nghề còn thấp, cần có những trường dạy nghề chất lượng để

đào tạo tay nghề.

- Nhà lập dự án cần cung cấp đầy đủ hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án,

đảm bảo trả đủ nợ đúng thời hạn.

8. KẾT LUẬN

Nhận thấy nhu cầu sử dụng,thị trường tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm còn thấp,

mặc dù về mặt tài chính dự án khả thi.

 Theo ý kiến của chúng tôi đánh giá dự án không khả thi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x