Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu phát 5.4

Tài liệu phát 5.4

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngPhần VI: Bài XII

Các hành vi bảo vệMục tiêu:

Nâng cao hiểu biết về hành vi nào là hành vi bảo vệ.Cho thấy các hành vi bảo vệ khác nhau mà mỗi nhà

tham vấn có thể áp dụng với ngời lớn và trẻ em để giúp

cho họ có thể bảo vệ chính mình.Tổng thời gian yêu cầu: 3 tiếng

---------------------------------------------------------------------------------------------TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef192Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng Sống1. Định nghĩa về hành vi bảo vệ : Trình bày và

thảo luận (20 phút)

Hãy động não suy nghĩ về cả cụm từ hành vi bảo vệ. Một

giảng viên khác hay một ngời xung phong ghi lại những phản

hồi của học viên lên bảng.

Sau khi các học viên đã xung phong đa ra nbhững ý kiến của

họ nh là định nghĩa về hành vi bảo vệ, đọc qua định

nghĩa này trong tờ tài liệu phát cho học viên.

Phát tài liệu 6.1: Hành vi bảo vệ là gì?

Hành vi bảo vệ là các kỹ năng mà một ngời sử dụng trong

các tình huống khó khăn. Cá nhân phản ứng lại dể tránh bị

gây hại hoặc bị làm tổn thơng.

Thảo luận các thông tin khác đa ra trong tờ tài liệu phát cho

học viên:

Kiến thức về hành vi bảo vệ giúp mọi ngời:

1. Thừa nhận sức mạnh bảo vệ của họ

2. Dạy cho trẻ biết cách bảo vệ mình

3. Học tập các phản ứng/hành động khác

nhauTàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef193Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngNhà tham vấn hay chuyên gia trợ giúp làm việc với các đối tợng dễ bị xâm hại cần phải biết các chiến lợc để bảo vệ

thân chủ là gì, cần hỗ trợ thân chủ trong việc có đợc các

hành động khác và tạo điều kiện để cho thân chủ trở nên

mạnh mẽ hơn.TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef194Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng Sống2. Nâng cao và công nhận sự tin t ởng: Hoạt động

nhóm nhỏ và thảo luận (50 phút)

Nói cho các học viên biết rằng đây sẽ là một bài tập mà mọi

ngời sẽ động đến cơ thể ngời khác và nếu nh học viên nào

không muốn tham gia thì họ có thể quan sát.

Nếu có quan sát viên, yêu cầu những ngời này đa ra những

nhận xét khi kết thúc họat động.

Bài tập về sự tin tởng:

Yêu cầu các học viên chia ra thành các nhóm có 3 ngời hoặc

nhiều hơn. Mỗi nhóm yêu cầu có một ngời xung phong. Yêu

cầu tất cả những học viên đứng dậy. Sau đó yêu cầu hai học

viên đứng trớc và sau ngời xung phong và đặt tay lên vai ngời xung phong. Yêu cầu các học viên ngả ngời về phía trớc, ra

sau hoặc sang 2 bên để làm sao các học viên sẽ hỗ trợ đợc

ngời xung phong.

Khuyến khích ngời xung phong cố gắng ngả ngời về phía trớc hay ra sau nhiều thêm sau mỗi lần. Yêu cầu mỗi ngời tham

gia thay đổi lân nhau làm ngời hỗ trợ để tất cả mọi ngời có

cơ hội tham gia.

Sau 10 phút, yêu cầu các học viên dừng lại và hỏi họ một số

các câu hỏi:?Khi bắt đầu bài tập, anh/chị suy nghĩ gì?? Anh/chị cảm thấy nh thế nào khi bắt đầu bài tập?

? Cảm xúc hay suy nghĩ của anh/chị có thay đổi sau đó

không?? Nếu cảm xúc thay đổi, tại sao những cảm xúc đó lại thay

đổi?TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef195Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngMục đích của phần thảo luận này là để xem những cảm

xúc của từng học viên đã thay đổi trong bài tập này và xem

các học viên đã có ý thức tin tởng tăng lên hay giảm đi.

Hoạt động cá nhân:

Yêu cầu các học viên suy nghĩ những câu hỏi sau:?Trong cuộc sống của mình, Anh/chị tin tởng vào ai và tại

sao lại tin tởng họ?? Ngời nào đã làm anh/chị mất tin tởng?

? Khi lòng tin của anh/chị đã bị mất, điềuđó có ảnh hởngnh thế nào?

Hoạt động theo đôi:

Thảo luận với một học viên khác về những câu trả lời khác

nhau cho các câu hỏi trên đây. Nhấn mạnh rằng mỗi học viên

có quyền kiểm soát đối với những điều họ tiết lộ với ngời

kia. Mục đích là để khuyến khích thảo luận về những ảnh

hởng về mặt tình cảm, thể chất và nhận thức đối với con

ngời về vấn đề lòng tin và việc bị mất lòng tin.

Yêu cầu các nhóm suy nghĩ các cách mà chuyên gia trợ giúp

có thể hỗ trợ việc xây dựng hay sửa chữa những vấn đề về

lòng tin cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ví dụ, chúng ta có

thể nói gì, chúng ta c xử nh thế nào, những gì chúng ta

cần ghi nhớ?TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef196Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng Sống3. Sử dụng lẽ phải thông thờng Bài tập nhóm lớn

(60 phút)

Thảo luận xem theo các học viên suy nghĩ gì về thuật ngữ

lẽ phải thông thờng. Cố gắng đi đến một định nghĩa

giữa các học viên. Viết các câu trả lời lên bảng.

Các câu trả lời đợc gợi ý là:

Cái gì đó mà anh/chị tin là mình có dựa vào những

điều tiếp thu đợc trong cuộc sống.

Cách con ngời ta phản ứng

Những cảm xúc nội tâm của tôi

Cái gì đó mà cho anh/chị thấy điều gì là đúng hay

sai.

Suy nghĩ về câu hỏi sau:?Anh/chị sử dụng lẽ phải thông thờng nh thế nào?Các câu trả lời đợc gợi ý là:

Nhằm giúp tôi suy nghĩ chút ít về những gì đang

diễn ra.TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef197Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngXác định xem một tình huống an toàn hay nguy hiểm

nh thế nào.

Suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra.

Quyết định những gì là đúng đối với tôi

Tìm kiếm lời khuyên nếu tôi cần có

Hành động theo nh quyết định của tôi

Phát tài liệu 6.2: lẽ phải thông thờng có thể giúp tôi đợc

an toàn

Thảo luận mệnh đề: lẽ phải thông thờng có thể giúp

tôi đợc an toàn

Đặt câu hỏi cho các học viên nh sau:? Một nhà tham vấn có thể sử dụng khái niệm lẽ phải thông

thờng nh thế nào đối với thân chủ của mình?

Câu trả lời đợc gợi ý là:

Khuyến khích thân chủ hiểu và hành động theo nh

những cảm xúc và suy nghĩ của riêng họ bằng việc sử

dụng hớng tiếp cận Dừng lại, Suy Nghĩ, Hành động.

Dừng lại, Suy Nghĩ, Hành Động là một hớng tiếp cận hữu

ích có thể áp dụng đối với mọi nhóm tuổi. ViƯc nµy gióp ngêi ta cã thêi gian suy ngÉm về hàng loạt các giải pháp có thể

giúp họ trong một tình huống mà họ đang phải đối mặt, và

để chọn ra giải pháp tốt nhất đối với họ vào thời điểm đó.

Việc đánh giá kết quả của mỗi giải pháp đã chọn luôn rất

quan trọng, và có thể giúp chọn giải pháp khác nếu thấy cần

thiết. Điều này thể hiện một hành vi quyết đoán, và hỗ trợ

cho sự phát triển lòng tự tin và giá trị bản thân. Những

phẩm chất này đã đợc nêu ra trong các nghiên cứu và nó đợc

xem nh là nhân tố đóng góp cho các hành vi bảo vệ và tính

kiên định của con ngời trớc những tình huống khó khăn.TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef198Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng Sống4. Phát triển một mạng lới an toàn (40 phút)

Giới thiệu về tình trạng khẩn cấp cá nhân cho các học viên.

Nói cho các học viên biết rằng tình trạng khẩn cấp cá nhân

là,

vào một thời điểm nào đấy một ngời cảm thấy rằng họ

không còn có thể kiểm soát đợc chính tình huống của họ.

Họ có thể thấy sợ, bối rối và không biết rõ cần phải làm gì.

Họ có thể gặp nguy hiểm.

Nói cho các học viên biết rằng trẻ em hay thanh thiếu niên có

thể nói cho một ngời mà các em tin tởng rằng các em có MộtTàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef199Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng Sốngvấn đề khẩn cấp. Điều này luôn luôn là tốt để có thĨ cã

ngay sù gióp ®ì ®èi víi vÊn ®Ị hay tình cảnh đó.

Suy nghĩ về câu hỏi sau đây (10 phút)?Những phẩm chất nào mà anh/chị muốn một ngời có để

anh/chị có thể nói với họ về một tình huống khẩn cấp của cá

nhân.

Câu trả lời đợc gợi ý:

Hiểu;

Tin tởng;

Tử tế;

Có thể hành động cho tôi;

Giúp ích

Bài tập Bàn tay an toàn cá nhân: Hoạt động cá nhân và

theo đôi (30 phút)

Đa cho mỗi ngời một mảnh giấy và yêu cầu họ vẽ hình bàn

tay họ in lên tờ giấy. Nhắc bàn tay lên khỏi tờ giấy và giải

thích rằng các học viên sẽ viết lên những bàn tay đó.

Yêu cầu các học viên viết vào phần các ngón tay tên của 5 ngời mà họ có thể đến gặp khi họ gặp tình huống khẩn

cấp. Giải thích cho các học viên biết là họ chỉ có thể viết tên

của ngời trong gia đình vào 2 ngón tay. Còn các ngón khác

phải viết tên của những ngời không thuộc gia đình mình

mà họ có tin tởng. Ví dụ, ngời hàng xóm, giáo viên, đồng

nghiệp, chuyên gia trợ giúp.

Khi các học viên vẽ xong. Yêu cầu cho ngời bên cạnh mình

xem và giải thích tại sao lại chọn những ngời đó để ghi vào

các ngón tay.

Gọi những bàn tay vẽ đó là Bàn tay an toàn cá nhân. Hoạt

động này có thể đợc sử dụng với tất cả mọi đối tợng thuộc

TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef200Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng Sốngcác nhóm tuổi khác nhau để xác lập và xây dựng mạng lới hỗ

trợ cho thanh thiếu niên.5. Nói Không nh thế nào (20 phút)TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef201Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngĐa ra một mệnh đề chung chung cho các học viên và hỏi xem

các học viên đồng ý hay không đồng ý. Đối với nhiều ngời

Nói không dờng nh là rất khó. Gật đầu một cách quyết

đoán khi anh/chị nói câu này. đây là một cách giao tiếp rất

có hiệu quả nhằm để khai thác những phản hồi giống nhau

từ các học viên.

Đánh giá các câu trả lời của các học viên. Xem bao nhiêu ngời

nói Vâng, tôi đồng ý/gật đầu hoặc bao nhiêu ngời nói

Không, tôi không đồng ý/lắc đầu theo cách tiêu cực.

Giải thích rằng nói Không hoặc không đồng ý là khó cho

mọi ngời, đặc biệt là khi có áp lực phải đồng ý. Nhấn mạnh

rằng áp lực nhóm mà thanh thiếu niên phải đối mặt sẽ kéo

theo những hành vi có nguy cơ.Phát tài liệu 6.3: Bài tập nói Không

Phát tài liệu cho tất cả các học viên hoặc sử dụng giấy kính

trong chiếu qua đầu. Yêu cầu các học viên tự trả lời các câu

hỏi.

Khi họ đã trả lời xong, yêu cầu các học viên thảo luận các câu

trả lời của họ với những học viên trong nhóm khác.

Yêu cầu các học viên trở lại với nhóm lớn và đặt câu hỏi.?Anh/chị đã biết thêm đợc gì về chính anh/chị và ngời

khác qua bài tập này?

Câu trả lời đợc gợi ý:

Rất khó để có thể nói không với ai đó; có khi bạn phải

nói có cho dù là bạn không muốn; Tôi không bao giờ có

thể nói không.TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef202Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu phát 5.4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×