Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu phát 5.1

Tài liệu phát 5.1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tập III

Phần V: BàI XI

Ra Quyết Định và Giải Quyết Vấn ĐềDựa theo Tài Liệu Tập Huấn Tham Vấn, UNICEFTài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF188Tập III

Phần V: BàI XI

Ra Quyết Định và Giải Quyết Vấn ĐềTài liệu phát 5.2

Quá trình giải quyết vấn đề từng bớc một

Bớc 1

Xác định vấn đề

Vấn đề là gì ? Vấn đề nằm ở đâuBớc 2

Phân tích vấn đề

Ai sẽ bị ảnh hởng bởi vấn đề? Nguyên nhân là gì? Vấn

đề đã tồn tại bao lâu? Trớc đây đã thực hiện biện pháp

gì và kết quả đạt đợc là gì?Bớc 3

Xây dựng các giải pháp khả thi (xây dựng

mục đích, nghĩ nhanh các ý tởng và

sự sáng tạo)

Cần phải làm gì? Ai sẽ phải làm? Làm nh thế nào ?Bớc 4

Đánh giá các giải pháp khả thi (xem xét các

mặt thuận và nghịch của các giải

pháp)Có sẵn những nguồn lực nào? Giải pháp có thể bị cản trởBớc 5

Ra quyết định (Quyết định thực hiện giải

pháp nào)

Nên làm gì? Ai phải làm ? Kết quả ra sao? Khi nào nên

thực hiện ? Thực hiện nh thế nào ?Bớc 6

Đánh giá kết quả (Kiểm tra xem có cần chỉnh

lý hay sửa đổi gì không)

Kết quả có thoả mãn không? Các vấn đề đã đợc chỉnh lý

cha? Các giải pháp có thực tế không? Có hậu quả nàoPhỏng theo Odhner, P.K. cho Maryknoll Hà Nội (1998), Giới thiệu thực tiễn công tác xã hội:

Tài liệu tập huấn, Môđun III, trang 93 in Davis, R.T. & Saur, W.G. (1995) cho Holt,

Romania, Môđun I, trang 37-38.Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF189Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngTài liệu phát 5.3

Thực hành gải quyết vấn đềSử dụng quá trình giải quyết vấn đề giúp giải

quyết vấn đề dới đây, đây là vấn đề mà rất

nhiều trẻ vị thành niên gặp phải. Hãy đóng là

trẻ vị thành niên khi trả lời những câu hỏi dới

đây.

Bạn thật lòng rất muốn đến dự bữa tiệc vào buổi

tối thứ 7 cùng với đám bạn bè. Tuy nhiên, bố mẹ bạn nói

là bạn không thể đi đợc vì học lực của bạn ở trờng

xa sút trong mấy tháng gần đây.

Vấn đề ở đây là gì?

Bạn có thể làm gì?

Hãy nêu ra những gì có thể xảy ra đối với mỗi giảipháp bạn vừa nêu ra trên đây.

Hãy chọn một giải pháp tốt nhất.

Hãy thực thi giải pháp đó (thử nghiệm những điềubạn sẽ nói hoặc làm).

Đánh giá việc đó (tìm hiểu xem kết quả nh thếnào trong một tình huống đóng vai nhỏ)TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef190Tập III

Giới Thiệu về Tập Huấn Kỹ Năng SốngTài liệu phát 5.4Giải quyết vấn đề cá nhân

Nhịêm vụ của bạn là phải suy nghĩ về vấn đề hay một

mối quan tâm mà bạn đang phải đối mặt ở thời điểm

hiện tại.

Thực hành việc sử dụng Hớng tiếp cận giải quyết vấn

đề để đa ra một số những giải pháp hữu ích hay các

chiến lợc để tiếp cận vấn đề hay mối quan tâm.

Vấn đề ở đây là gì?

Tôi có thể làm gì? (Suy nghĩ tất cả những giải pháp

có thể).

Hãy nêu ra xem điều gì sẽ xảy ra đối với mỗi giải

pháp vừa nêu trên.

Chọn một gải pháp tốt nhất.

Làm thử (bạn sẽ nói gì hay làm gì).

Đánh giá việc đó (tìm hiểu những kết quả/phản ứng

có thể nảy sinh).Có điều gì mà bạn có thể thử làm?TàI Liệu tập huấn về kỹ năng sống

unicef191Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu phát 5.1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×